Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

¥ I L : 22                              MART  1966 ~ SAYI : 245


                            İLLER                Abone:
           Sahibi:                               Senelik : 24 T.L.
        Türk  Belediyecilik            ve               6 aylık : 12 T.L.
           Derneği           BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                             yülığı (40) T.L.
        Yenişehir Sakarya Cad.        DERGİSİ              İlân ücretleri idare
           No: 34/3                              ile kararlaştırılır.
         Telefon 17 69 45     Y a a İşlerini Fiilen İdare Edetn    Neşrolunmayan
           Ankara                               yazılar geri verilmez
                           Vehbi ÇÖKER

            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik D e r n ^ n i n
          görüşlerim aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.
               SAYIN  BAŞKAN  :
               Belediyecilerimizin inşaat k(mulanndaki sorularına cevaplar :

               Bilindiği üzere her sayımızda yer alan ve Belediyecilerimizin, her ko­
            nudaki sorularına cevaplannuz büyük ilgi görmektedir. în§aat konularm-
            daki soruların da cevaplandırılması suretiyle belediyecilerimize yeni bir
            hizmette bulunacağımızı ümit etmekteyiz.
               Birçok Belediyelerimiz inşaat konularında selâhiyetli uzmanlara sa­
            hip bulunmamaktadır. Esasen buna da lüzum ve zaruret yoktur. Hiçbir
            Belediyemiz: Mimar, Statiker, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
            Makine Mühendisi, Şehirci veya Tesisat Uzmanına birarada sahip değil­
            dir. Bu bakımdan çok defa inşaat problemlerini çözmekte büyük müşkü­
            lâtlara maruz kalmaktadırlar.
               Memleketimizde yapı konularında bütün mütehassıs kadroyu bünye­
            sinde toplayan yegâne kuruluş: Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İş­
            leri Reisliğidir.
               inşaat yapacak Belediyelerimizin: Arsa, umumî vaziyet plâm, zemin
            ve temel problemleri, program, avan proje, tatbikat projeleri, statik ve
            tesisat projeleri, eksiltme ve ihaleler, kabuller, ilk ve son keşifler, birim
            fiatlar, şartnameler, işletme ve bütün ya.pi konularında dergimize gönd?-
            recekleri sorulara :
            Yapı ve hoax İşleri Reisi Y. Müh. - Mimar SADETTİN T. OEMALİGİI.
            cevaplar verecek ve bunlar dergimizdn yayınlanacaktır.
               Böylece Belediyelerimizin yapı sorunları: Memleketimizde en selâ­
            hiyetli makam ve gerektiğinde Yapı İşleri kadrolarmdaki en selâhiyetli
            uzmanlar tarafından açık ve kesin cevaplarla aydınlığa kavuşacaktır.
               Yapı sorunlarınızı dergimize bildirmenizi rica ederim.
                                           D e r g i
   1   2   3   4   5   6   7