Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediyelerimizin           Görev     ve   Yetkileri


                                                 Ziya ÇÖKER        Belde halkının ortak mahallî ihtiyaçları­       b) Umumî  yerlerin ve dükkânla­
      nı karşılıyan bir kamu tüzelkişiliği olan bele­       rın kontrolü
      diyelerin görev ve yetkileri esas itibarile 1580     c) Hizmet erbabımn sağlık kont­
      sayılı Belediye Kanununım 15 ve 19 uncu mad­        rolü
      delerinde sajalmıştır. Ancak belediyelerimizin       ç) konutların sağlık kontrolü
      görev ve yetkileri bu maddelerde sayılanlardan      d) Fennî muayeneler yapmak, sağ­
      ibaret değildir. 1580 Sayılı kanun dışında da­       lık raporları vermek
      ha pek çok kanımlarla belediyelere pek çok        e) Temizlik işleri
      görevler verilmiş, yetkiler tanınmıştır.          f) Umumi belâlar
        1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci        g) Ilıca ve hamamları tesis ve iş­
      maddesinde belediyelerimize verilen görev ve         letmek
      yetkilerin sistemsiz, karışık ve biribirile bağ­     h) Umumî  çamaşırhaneler
      lantısız olarak sayılması, ayrıca belediyelere       i) Kanalizasyon
      görev veren mevzuatın adet itibarile çok ve       j) Mezarlık işleri
      dağınık bulunması tatbikatçılar için büyük     B — Sağlık kurumları kurmak
      güçlükler doğurmaktadır. Bu sebeple belediye­    C — Parasız doğum  yardımı için  ebe
      lerimize görev ve yetki veren bütün kanunla­      çalıştırmak
      rın taranması suretile belediye hizmetlerini
      sistematik bir plân dahilinde toplamanın tat­ 2 — FEN  IŞLERÎ
      bikatçılara kolaylık sağlıyacağı düşünülmüş­     A — îmar  ve plânlama işleri
      tür.                          B — Yol, inşaat ve istimlâk işleri
        Aşağıda belediye görevleri sayılırken 1580   C — Konut  işleri
      sayılı kanundaki zorunlu ve isteğe bağlı gö­   Ç — Yapı kontrolü
      rev ayrımı hesaba katılmamıştır. Esasen be­    D — Her çeşit fennî kontrol
      lediyelerin gelirine istinat eden ve 35 yıl evvel E — Binaları numaralamak, sokaklara
      tesbit edilmiş olan miktarlar bu müddet için­      isim vermek
      de paranın değerinde vuku bulan aşağı yuka­ 3 — BELDE  ESENLİK   VE DÜZENİ.     | |
      rı 1/20 nisbetindeki düşüş dolajasiyle uygula­ 4 — SOSYAL YARDIM   İŞLERİ
      namaz  bir hale girmiştir. Maamafih gerektiği    A — Sosyal yardım kurumları kurmak
      yerlerde bu ayrıma işaret edilmiştir.        B — Kimsesiz ve fakir çocuklara yardım
        Bu yazıda belediyelere verilen görev ve    C — Kimsesiz ve fakirlere yardım
      hizmetler şu şekilde sınıflandırılmışdır :      Ç — Muhtaç  asker ailelerine yardım
                                5 — KÜLTÜR  VE EĞİTİM  İŞLERİ
      1 — SAĞLIK  HİZMETLERİ.               A — Okuma  odaları açılması
         A — Çevre sağlığı ile ilgili görevler    B — Halk eğitimi - Meslek kursları
            a) Bulaşıcı hastalıkları önleme      C — Diğer kültür kurumları

      56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15