Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLE                       V

       E L E D İ Y E                                  DERGÎSI


                       İ Ç İ N D E K İ L E R
                                                 Sayfa

     Gecekondu  kanunu  tasanst ve Belediyelirimiz  Doç. Dr. Ruşen Y. KELEŞ     .  49


     Gecekondu  kanun  tasanst  hakkında bir ko­
     nuşma                        Ahmet  Hilmi  NALÇACI      .  53

     Belediyelerimizin görev ve yetkileri       Ziya ÇÖKER              56


     Belediye elektrik tesislerinin küçük sanayiin ge­
      lişmesine yaptığı hizmetler           Hasan Halet  IŞIKPINAR        65

      Sendikalaşma hareketleri bakımından belediye
      idareleriyle personel ilişkileri         Fethi AYTAÇ              72

      Belediyelerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer AKALIN            77
                               •
      Ayın olayları                                      H    YIL:  22       TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   245
   1   2   3   4   5   6