Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

I


    nu tatlı suya çevirme usuliyle çözmek için, gerekli Deniz suyunu tatlı suya çevirmek için bugün
    etüdlerin de şimdi başlanan etüdler arasında ele alın- çeşitli usuller kullanılmaktadır.
    masmı dilemekteyiz. İstanbul Boğazmın yakalan 100
    kilometre uzunluğundadır. Hele Birleşmiş Milletle­ Osmos, suyu dondurma, buharla kompresyon ve
    rin raporunda belirtilen Marmara havzası sahili de elektrodialys uslleri bunların başlıcalarıdır. İstikbal­
    İstanbul - İzmit ve İzmit - Yalova arası dahil 300 de ise müteaddit destilâsyon usullerinin kullanılacağı
    kilometreyi geçmektedir. Bu kadar uzun bir sahile anlaşılmaktadır. Bu usulde tuzlu su ısıtılmakta ve al­
    yayılan bu büyük şehrin su ihtiyacım çok uzak me- çak tazyikli bir hücrede soğutulmakta, bu hücrede
    safelerdeki kaynaklardan, Istanbula kadar yüzlerce suyun bir kısmı buharlaşmakta, teksif edilmekte ve
    kilometre uzunluğunda büyük çapta borularla getir­ soğutulmakta ve temiz tatlı su haline getirilmekte-
    mek ve sonra bu ana borulardan alınacak suları yi­ dir.
    ne kilometrelerce gayrı meskûn araziden geçirerek Uzun çalışmalar neticesinde. Birleşik Amerika-
    meskûn yerlere akıtmak için milyarlarca lira sarfı da bin galon tatlı suyu 900 kuruşa maletmek müm­
    gerekecektir. Bu kadar uzun boruların tedariki ve kün olmuştur. En son yapılan ıslahat ile bin galon
    döşenmesi de yine uzun bir zamanda mümkün ola­ tatlı su 180 kuruşa maledilmiştir. Bu hesaba göre,
    caktır. Bu uzun sahiller arasında meskûn yerlere, de­ yani bir metre hüp tatlı su 46,8 kuruşa elde edilmek­
    niz suyunu tath suya çeviren küçük çapta modern tedir.
    tesislerin kurulması daha ekonomik olacaktır. Hele
    ilk iş olarak bugün Istanbuldan tankerlerle su taşı­ Bugün deniz suyundan günde 200.000 ile 600.000
    nan Büyükada, Heybeli, Burgaz ve Kınalı adalarına metreküp tath su yapan tesislerin inşasına çalışıl­
    bu tesislerin derhal yapılması her bakımdan büyük maktadır. Bu tesisler kuvvet santraliariyle elektrik
    faydalar sağlayacaktır. Son gelen Avrupa dergilerin­ enerjisi üretimiyle kombine çalışacak ve hem elektrik
    de, deniz suyunu tatlı suya çevirmek için yapılan enerjisi ve hem de tatlı su elde edecektir.
    çalışmaların ekonomik sonuçlar verdiği belirtilmekte­ Bu usul, içme suyu az olan İsrail, Kıbns, Sicil­
    dir.
                              ya, Halta, Tunus, Kanarya Adaları ve Meksika ile
                              Amerika sahillerindeki birçok adalarda, ekonomik
      Dünyada bataklık sulariyle içinde çok maden şekilde kullanılabilecektir.
    bulunan sulan tatlı suya çeviren çalışmalara 1930
    senesinde başlanılmıştır. Ilk büyük tesis, 1948 sene­ Halen dünyada en büyükleri 24 saatte 4000 ton
    sinde Kuveyt Şeyhliği için Acem Körfezinde kurul­ tatlı su istihsal eden 200 tesis çalışmaktadır.
    muştur.
                                Hülâsa itibariyle, Boğazımızın temiz ve berrak
      Sahillerindeki şehir ve kasabaların tatlı suya sulanndan, tatlı su elde etmek için, dünyaca yapıl­
    muhtaç bir halde olmalarını gözönüne alan Birleşik makta olan çalışmalardan istifade imkânlarımızın da
    Amerika hükümeti, 1952 senesinde, İçişleri Bakan- araştırılmasını dilemekleyiz.
    lıgmda (Tuzlu Sular) Dairesini kurmuştur. Bu daire­
    nin direktifiyle, evvelâ, beş tane tecrübe istasyonu 4 •—' tstanhulun bugünkü su tesisleri:
    kurulmuştur. Bunlann herbiri günde (1000) galon tat­ 1 — Istanbulun bugünkü su tesisleri, Romalıla­
    lı su elde etmek için tesis edilmişti. Küba'da Kastro rın, Bizanslılann, Koca Mimar Sinan gibi birçok
    hükümeti Amerikan Deniz Limanı olan Guantana- Türk mimarlarının ve son asır içinde Terkos İdare­
    mo'nun içme suyunu keser kesmez bu tecrübe istas­ sinin seneler süren uzun çalışmalarının mahsulüdür.
    yonlarından biri olan Kaliforcina'da Sandiego şeh­ Yalnız İstanbul bentleriyle kemerleri ve çeşmeleri için
    rinde çalışan tesisler sökülmüş ve Küba'ya nakledi­ son 500 sene içinde 200 milyon altın lira harcanmış­
    lerek kısa zamanda faaliyete geçirilmiştir.
                              tır.
      1962 senesinde, bir Amerikan firması tarafından Avrupanm en meşhur hidrolik kitaplanndan
    Teksas'ta bir çukulata fabrikasına deniz suyundan birinin müellifi olan Avusturyalı Profesör Dr. For-
    günde 615 ton tatlı su yapan bir tesis kurulmuştur. heimer, 50 sene evvel Istanbulda Yüksek Mühendis
    Haiti Adası yanındaki Virgin Adalarının St Croix Mektebinin Ders Nazırlığına tâyin edildiği zaman,
    kasabasında halen bir Alüminyum Şirketi için günde Istanbuldaki eski su tesislerine büyük merak sarmış,
    6000 ton tatlı su çıkaran bir tesis kurulmaktadır. cılık bacaklarının üzerinde büyük bir zindelikle taşı-

                                                   439
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14