Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

istanbul kanalizasyon mecralannm inşasını he­ müşlerdir. Bu memleketlerde yaşayanlar daha ziyade
      def tutan projelerin tatbiki için büyük ölçüde para­ alkollü ve alkolsüz içkilerle ve maden sulariyle hara­
      nın sarfını gerekmektedir ve bu paranın İstanbul Be­ retlerini gidermek yolunu tutmuşlardır. Belki de, Is-
      lediyesi ve Türk hükümeti tarafından yalnız başına tanbulumuzun saf menba suları onlarda da bulunsa
      temini mümkün görülmemektedir.          idi, onlar da, bizim kadar bol su içerlerdi. Ne yazık
                               ki, bilhassa Istanbulumuzun her tarafında kaynayan
        Uzmanlar Heyetimiz, yaptığı incelemeler netice­ çok kıymetli ve sertlik derecesi sıfıra yakın olan Taş-
      sinde, ilk finansman ve organizasyon görevleri için delen, Kayışdağı, Hünkâr, Çırçır, Karakulak, Çubuk­
      2,5 milyon doların sarfına lüzum görmüştür. Türk lu gibi adedi yüzlere varan menba sularımızın dol­
      hükümeti, bu paranın hususî fondan sağlanmasını duruldukları kapların kirliğini, dolayisiyle kolilerle
      talep etmiştir.                  karışık olduğu ve içilemez halde halka satıldığı, son
        Proje, halen ilk yatınm safhasında bulunmakta­ zamanlarda yapılan çeşitli neşriyatta uzun uzadıya
      dır. Umumî plânın hazırlanmasına lüzumlu doneler belirtilmiştir.
      temin edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ka­ Beş nüfuslu bir ailenin günlük su ihtiyacını nü­
      bulünü müteakip mühendisler ve idareciler çalışma­ fus başına 230 litreden hesap edelim. Bu ailenin
      ya başlayacaklardır.               1250 litrelik su ihtiyacının ancak 25 litresi yani yüzde
                               2 si içmek için kullanılmaktadır.
        Umumî plân, Türk hükümetiyle yapılan anlaşma
      gereğince, su besleme sahasını genişçe ele almaktadır. 4 milyon nüfuslu Istanbulumuzun ,içme suyu
      Bu suretle îstanbuldaki endüstrinin ve ticarî faaliye­ ihtiyacı günde nüfus başına 5 litre hesabiyle 20 mil­
      tinin enfrastrüktür problemleri de, istikbalde Istan- yon litre veyahut 20 bin ton olduğuna göre, bu ta­
      bulun doğusunda ve batısında 4.000.000 nüfusun dar içme suyunu tertemiz İstanbullulara sağlamak
      yaşayacağı esasına göre çözülecektir.      için 20 nci asrın en yeni icatlarından olan şişe yı­
                               kama ve doldurma tesislerini menbalarda kurdurmak-
        Bu büyük şehrin müstakbel suyu, Terkos Gölü lıgımız, yıkama ve doldurma ameliyelerini menbalar­
      ile Sapanca Gölünden sağlanacaktır. Terkos Gölü, da sıkı kontrol etmemiz ve bu suları Istanbulun her
      bugün iki isale borusu ile Istanbulu beslemektedir. tarafına muntazam sevk ve tevzi etmek için esaslı
      Terkostan Istanbula kadar üçüncü bir isale borusu teşkilât yaptırmamız gerekmektedir. Bu işleri ciddi
      da inşa edilecek ve İzmit civarındaki Sapanca Gö­ şekilde yapacak, devam ettirecek özel teşebbüsün, iyi
      lünden de Istanbula kadar yeni bir isale hattı döşe­ kazanç sağlayacağı ve halkın da itimadını ve sevgi­
      necektir.                     sini kazanarak devamlı iş sahası elde edeceği mu­
        Türk hükümeti bu projeye hususî surette alâka hakkaktır.
      göstermekte ve azamî müstaceliyet ve evleviyet (prio- Piyasaya yeni yeni çıkmakta olan ve son keli­
      riete) vermektedir. Sapanca - İstanbul su isale hatlı meleri K O L A isimli çeşitli hafif içkilerin esaslı te­
      güzergâhında uygun şartlarla yeni yeni fabrikalar sislerle şişelere doldurulmakta ve dağıtılmakta oldu­
      kurulacaktır. Bu (Marmara Su) projesi, hem Istan- ğu bugünlerde, menba sularımızın çoğunun, bugün­
      bulun ve hem de bu geniş bölgenin istikbalde sür'at- kü iptidaî şekildeki hazırlanış ve dağılışının, Istan-
      le gelişmesi için önem taşımaktadır.))     bulun su dâvasının ele alındığı bu devrede, yeniden
        Heyetin raporu burada bitmektedir.     ve disiplinli organize edilmesi için gereken etüdlerin
                               de yapılmasını halkın umumî sağlığı bakımından
        2 ^ Bu vesile ile Menba Sularımızın da ısla­ dilemekteyiz.
      hına girişilmelidir:                 Bu onarmalar neticesinde, Istanbulun çeşitli
                               semtlerini süsleyen herbiri birer güzelsanatlar nümu-
        Istanbulun menba sulan problemi de, bu yeni nesi olan ecdat yadigârı tarihî çeşmelerimizin bugün­
      teşebbüs vesilesiyle ele alınmalıdır. Bu senenin Ha­ kü perişanlığından kurtulacağına ve şehrimizi güzel­
      ziran ve Temmuz ayları içinde, çeşitli gazetelerimiz, leştireceğine inanmaktayız.
      Istanbulun menba sularına kolilerle dolu olduğunu,
      içilemez halde bulunduğunu uzun uzadıya belirt­
      mişlerdir.                       3 r-^ Deniz suyundan tatlı su elde etmeh imkân­
                               ları:
        Avrupada ve Amerikada seyahat edenler, ora­  Istanbulun su dâvasının, son senelerde dünyanın
      larda yaşayan halkın, bizim kadar su içmediğini gör­ her tarafında tatbik edilmeye başlanan deniz suyu-

     438
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13