Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Son Brifingler münase betiyle
         îstanbuFun        Su   Davası      Halediliyor
                                             Yazan :
                                         Hasan Halet /Ş/KP/NAR
                                         Yüksek Elektrik Mühendisi      /  Lüzumlu projelerin hazırlanmasına başlan­ eski müdürü C. Biemond, W H O Teşkilâtmm A n -
   mıştır:                       karadaki mümessili Mühendis Y. M . Lio, Bonn'da,
                             Alman Gaz ve Su Müesseseleri Birliğinin Koordi­
      Istanbulun su derdinin lıalli için Birleşmiş Mil­ nasyon Dairesi Başkanı H. Oster, Cenevre'de W H O
    letlerin bize 13 milyon lira verdiğini. Temmuz orta­ Teşkilâtının Mühendis ve İdare Meclisi Üyesi E.
    sında gazeteler yazmıştır. Bu para ile, İstanbulun Wood dan teşekkül etmişti.
    kanalizasyon ve su probleminin halledilebilmesi için
    gerekli elüdler, plân ve raporlar üç yıl içinde tamam­
    lanacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürü bu husus­ Bu heyetin verdiği rapora göre:
    ta şunları ifade etmiştir:              1 ^ Istanbulda bugün kısmen merkezileştiril-
                             miş bir su şebekesi vardrr. Bu şebeke, 1930 senesin­
      "Kaba etüdlere göre, kanalizasyon için 2 milyar
                                              İstanbul
                                          alınarak
                                    firmadan
                                  bir
    ve su problemlerinin halli için 450 milyon liraya ih­ de hususî devredilmiştir. satın şebeke kapalı bir Bele­
                                        Bu
                             diyesine
                                                   ünite
    tiyaç vardır. Bu projeler kesin şeklini almca, Türki-
                                                    is­
    yeye kredi veren teşekküller tarafından dış finansman teşkil etmemektedir. Gerek bugünkü ve gerekse edi­
                             tikbaldeki
                                  ihtiyaçları
                                             şekilde
                                                tevsi
                                       karşdayacak
    karşılanmış olacaktır. 13 milyon liralık anlaşmanm lememiştir. Bilhassa; kanalizasyon tesisleri tasavvur
    imzalanması için Birleşmiş Milletlerden bir heyet edilemiyecek kadar yetersizdir. Kontrol altında bu­
    Ankaraya gelmiştir. İstanbulun su plân ve raporları lunmayan birçok mecralar ve kanalizasyon tesisleri
    İstanbul Belediyesiyle müştereken hazırlanacaktır."
                             vardır. Bunların yenilenmesi lâzımdır. Istanbulda ya­
      Asırlar boyunca büyük masraflar ve himmetlerle şayan 1.600.000 nüfusun kullandıkları sular, temiz­
    meydana getirilen İstanbulun Bentleriyle, Terkoz, El­ lenmeden Halice akmaktadır. İstanbulun sür atle ge­
    malı ve Hamidiye su tesisleri ve çeşitli arteziyenle- lişen çeşitli bölgelerinde yeniden kurulmakta olan
    rin, İstanbulun 20 nci asrın ortasındaki gelişmesi iskân ve sanayi sitelerinin muhtaç oldukları su ve
    karşısında ihtiyacı karşdayamıyacakları anlaşılmış ve kanalizasyon tesislerinin, şehirde halen yaşayan hal­
    büyük şehrin su probleminin yalnız İstanbul Beledi­ kın sıhhatini ciddi surette ihlâl etmeden, mevcut te­
    yesinin yetersiz malî imkânlariyle de çözülmesinin sislere nasıl bağlanacağı da mühim birer mesele ha­
    mümkün olamıyacağı kanaatine vardarak hükümeti­ lini almıştır.
    mizin teşebbüsü ile. Birleşmiş Milletlerden gerekli
    ekonomik yardım talep edilmişti. Bu davet üzerine; İstanbul için hazırlanması gereken umumî su
                             ve kanalizasyon plânı, yalnız İstanbul şehri bölgesini
      1964 senesinin sonlarına doğru. Dünya Sağhk değil, Marmara sahilindeki Doğu Bölgesini de içi­
    Teşkilâtınm ( W H O ) bir Uzmanlar Heyeti. İstanbu­ ne almalıdır. Bugün, bu bölgede önemli ekonomik
    lun su ve kanalizasyon dâvasmı halledecek umumî hüviyeti haiz sanayi müesseseleri kurulmaktadır. Is-
    bir projenin hazırlanması için hükümetimizin selâ- tanbulda mevcut olan su şebekelerinin tevsii ve yeni
    hiyetli müesseselerinin yapmakta olduğu teknik ça­ su kaynaklarının bu şebekelere bağlanması için se-
    lışmaları ve bu işlerin ekonomik şekilde tatbikini des­ nelerdenberi hazırlanan projeler, şimdi bu yeni umu­
    teklemek üzer yurdumuza gelmiştir.       mî plânın çerçevesi içine alınacak ve Birleşik Ame­
      Bu heyet, Amsterdam şehrinin Su Tesislerinin rikanın hususî fonundan finanse edilecektir.


                                                   437
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12