Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Mahallî malzemeden istifade suretiyle hazırla­ tıkları derme çatma kulübelerde yaşamayı tercih et­
     nacak temeller üzerine betonarme veya ahşap hatıl­ likleri unutulmamalıdır. Bir türlü iskân edilemiyen
     lar yapılabilir. V e ahşap karkas, çatı ve doğramalar köy evlerinin mevcudiyeti, bu yeni iskân çabalarında
     monte edilip, dolgular için sahiplerine teslim edile­ bizi uyarmalıdır. Ş u n u da kaydetmek isterim ki, son
     bilir. Böylece "Evini yapana yardım" sloganı da de­ otuz yılda Türkiyede vukubulan depremlerden zarar
     ğerlendirilebilir.                 gören şehir, kasaba ve köylerin yeniden kuruluşunda
       Deprem  bölgesindeki iskân için yapılarm inşa görev alan uzmanların tecrübelerinden istifade et­
     tarzları üzerinde uzmanlarm kolayca bir sonuca var­ mekte büyük faydalar vardır.
     maları mümkündür.                   Tecrübe ve güçlükleri toplayıp bunları değerlen­
       Muvakkat en küçük baraka veya barınakların dirmekten kaçmmamalıyız. Sür at ve kesinlik isteyen
     yine en az 35 - 40 milyon T . L . lık bir masrafı gerek­ bir yoldan ayrılıp yeni yollar aramak mahzurludur.
     tirdiği kabul edilirse, muvakkat yapı yerine hımış in­ Geliştirme ve etüd çabalarımızı daha müsait zaman­
     şaatın sağlıyacağı faydalar büyük olacaktır. Deprem lara bırakmak lâzımdır. Son D o ğ u depremi göster­
     bölgesindeki meskenler incelenirse, bunların bir - iki miştir ki. bu âfetlere hazırlıklı değiliz. Isı tecritli ça­
     ayda çok basit malzeme ile (toplama taş - kerpiç) ve dır, demonlabl barakalardan yüzlercesi daima hazır
     çok kez ev sahipleri elile yapddıkları görülecektir. bulundurulmalıdır.
       Bütün bu nedenlerle vc ciddi bir organizasyon­ 15- 16 yıl önce demontabl barakaların projelen­
     la 2 - 2 , 5 ayda istenilen 8- 10 bin meskenin gerçek­ dirildiği ve seri imalâta geçildiği bilinmektedir. B u
     leştirilmesinin imkân dahilinde olduğu aşikârdır. çabalardan istifade edilmemesi için hiçbir sebep yok­
     Muvakkat olarak yapılacak üniteler masraf ve zaman tur.
     bakımmdan  hımış inşaattan çok farklı olmıyacaktır. Arlık ilk şaşkınlıklar geçmiştir. Deprem bölge­
     A h ş a p barakaların tecrit nitelikleri üzerinde de ayrı­ sinde hemen acele tedbirlerin alınması ve bunu mem­
     ca dikkatle durulmalıdır. Geçen depremlerde çok kez leket sathına da şâmil köklü tedbirlerin takibetmesi
     halkın barakalarda oturmayıp kendi arsalarında yap­ icabeder.











































     436
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11