Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

ler ve tüm iskân sorunlanna cevap verecek bilgiler sağlandığı, bunun kısa zamanda 40 milyon T.L. ya
    yayımlansın.                    ulaşacağı ifade edilmektedir. Bu miktar konutlar için
      Muş İlinde son depremden zarar gören 8992 tüm sarfiyatın üçte biri demektir.
    aileden 5497 aile de bu kışı dilediği yerde geçirmek Yapım açısından konuyu ele aldığımızda iki
    üzere naktî yardım almak dileğinde bulunmuştur. karşıt yönün tartışıldığım görürüz: Bunlardan birin­
    Bu sonuçların basınımızda "Felâketzedelerin çoğu­ cisi: Deprem bölgelerinde barakalar, barınaklar ya­
    nun, kışı başka yerde geçirmek" istediği şeklinde de­ pılmak suretiyle bir muvakkat iskâna gidilmelidir.
    ğerlendirildiğini görüyoruz. Bu değerlendirmenin Açıkta kalan 50 bin vatandaşımız bu yolda ancak
    yanlış olduğunu hemen ifade etmek isteriz. Naktî yaklaşan kışın felâketlerinden korunabilir. Barakalar
    yardım alacaklann büyük çoğunluğu görülecektir ki,  kısmen prefabrike malzemeden de istifade suretiyle
    yine eski yerlerinde yerleşecekler ve hattâ bu kışı süratle ve kolayca gerçekleştirilebilir. Barınaklar ise
    geçireceklerdir. Daha ilk günlerde açıkça belirttiğimiz kısmen araziye gömülmüş, yatık satıhlı elemanlardan
    gibi, felâketzedelerin en az dörtte üçü kendi toprak- teşkil olunabilir. Bu çözüm, yeni bir inşa tarzı da ge­
    lannda kalacaklar ve şartların ağırlığına rağmen bi­ tirecektir.
    rer mesken edinme yolunda çaba harcayacaklardır.
                                İkinci tez ise, muvakkat yapı sistemi yerine böl­
      Naktî yardım isteyen bu 5497 aileye, işte bu gede kesin iskânın 2 - 2,5 ay içinde gerçekleştirilebi­
    gerçek açıdan bakmak icabeder. Geriye kalan 911 leceği yönündedir. Bunun için otuz yılın depremle­
    aile de hükümetin seçeceği yerlerde geçici iskânı ka­ rinde başariyle uygulanan Hımış "Ahşap Karkas"
    bul ettiklerini bildirmişlerdir. Bu 911 ailenin de sistemi uygulanmalıdır. Bunun araç ve gereçleri ko­
    - tetkik edildiği zaman - aile fertleri bakımından ağır layca deprem bölgelerine sevkedilebilir.
    kayıplara uğrayan, moralman yıkılmış veya müsait
    toprağı bulunmayan aileler olduğu görülecektir.  Basında yer alan: Japon gazetelerinin başarılı
                              olarak nitelediği ve tanımını yaptığı inşa tarzı, yur­
      Bugüne kadar alınan sonuçlar Hınıs - Varto - dumuzda son otuz yılda çok uygulanan ve Hımış de­
    Karlıova deprem bölgesinde 8000 ailenin iskân edi­ diğimiz sistemden başkası değildir. Bu gerçeği orta­
    leceği konutlann inşasına lüzum ve zaruret olduğunu ya koymak için Japon gazetecilerinin beyanlarına da
    göstermektedir. Bu iskân hangi tarzda gerçekleştiril­ lüzum yoktur. Esasen Anadoluda ecdat yadigârı
    melidir? işte bütün çabaların düğümlendiği nokta bu­ 100 - 150 yıllık evleri görmek kâfidir. Bütün Karade­
    dur. Bunu çözmek için bir İskender kılıcı aramaya niz sahilleri, Sakarya, Kocaeli, Ege Bölgesi bu tip
    lüzum yoktur. Yurdumuzda geçirilen tecrübeler ve yapılarla hâlâ doludur. Osmancık - Çerkeş deprem­
    gerçekler buna kolayca bir çözüm yolu göstermekte­ lerinden sonra 22 - 23 yıl önce yapılan meskenler, H .
    dir. Yukarıda sözü edilen toplantıda hemen her söz­ Konaklan ânzasız ayakta durmaktadır. Erzurumda
    cü, iki üç ay içinde deprem bölgesinde 8 - 10 bin yekpare ağaç hatıllı 100 yıllık yapılardan hâlâ isti­
    ünitelik bir iskânın gerçekleştirilebileceği tezini sa­ fade edilmektedir.
    vunmuştur. Buna katılmamağa imkân yoktur. Esasen
    8-10 bin ünite başanlamıyacak kadar korkunç gö­ 1500 - 2000 rakımlı Doğu deprem bölgesinde in­
    rülmemelidir. Malî açıdan konuya bakıldığında 100 - şaat tarzı seçilirken, çok dikkatli davranmak gerekli­
    120 milyon liralık bir miktarın sarfı gerektiği görülür. dir. Hele çelik veya betonarme karkas konstrüksiyon-
    Devlet yapılanndaki 20 - 30 milyonu da katınca, son ların konutlar için uygulanmasını teklif etmek mem­
    depremde yapı kaybımızın 150 milyon liraya baliğ leket gerçekleriyle telif edilemez. İç ve Dış duvarlar
    olacağı idafe edilebilir. Bu miktar bugüne deyin elde için prese ahşap malzeme tekliflerinde yine aynı ne­
    edilen sonuçlara göre hesaplanmaktadır. Bölgedeki denlerle ciddiyetle bağdaşamaz.
    envanter çalışmaları ilerledikçe daha kesin rakamla­ En büyük açıklığı 3,00 - 3,50 metreyi geçmeyen
    rın ortaya çıkacağı aşikârdır. İlk netice ve tahminle­ mahallerden ibaret olan meskenler için ahşap karkas,
    rin verdiği rakamlara dayanarak hemen söyliyebiliriz daha büyük açıklıklı yapılar için (Okul - sağlık mer­
    ki, deprem bölgesi 3 veya 4 gruba ayrılarak her gru­ kezleri, hükümet konakları gibi) betonarme veya çe-
    bun her ay 10 - 15 milyon liralık bir sarfiyat yapması hk karkas uygulanabilir.
    lüzumunu ortaya koyacaktır ki, ciddi bir organizas­ Yapıların çatı, doğrama (kapı - pencere) gibi ele­
    yonla bunun mümkün olacağı tabiidir. Son resmî be­ manları, civar şehirlerde de standart tiplere göre seri
    yanlarda ilk iki hafta içinde 20 milyonluk yardım
                              halinde imâl ve ihzar edilebilir.
                                                   435
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10