Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

100.000 e yaklaşan vatandaş kaybı bizi bâlâ uyarma- çalışmalar için hemen değerlendirilmesi lüzumunu ve
      maktadır. Daha şiddetli depremlere maruz Japonya'­ bu güç birliğini şükranla kaydederiz.
      da bile bizim kayıplarımız kadar ağır kayıplara rast­ Günümüzün sorunu: 8 - 10 bin ailenin kıştan
      lanmaz. Artık bu lâkaydiden kesin olarak sıyrdma- önce iskânıdır. Bunun gerektirdiği tedbirlere çok de­
      mız, kurtulmamız gerekir.
                               ğişik yönlerden bakılmakladır. Bunun en sivri ucu
        Deprem bölgelerindeki şehir ve kasabalanmızm 8 - 10 bin ailenin tümünün deprem bölgesi dışında
      plânlanmasından, yapıların inşa tarzlarına kadar her iskânıdır. Diğer uç da tamamen bölgede iskândır.
      etken ayrı ayrı ve ciddiyetle değerlendirilmelidir. Da­ Bu ikinci ucu diğer uç kadar sivri bulmadığımızı
      ha 25 yıl önce şehircilik fen heyetlerimizde, şehir ve hemen kaydedelim.
      kasabalarda depremlerden korunmak üzere, nefeslik­
      ler ihdas olunmasını öngörmüştük. Ne hazindir ki: Diğer bütün teklifler, karma iskân yönünde de­
      Yirmi beş yılın uygulaması, l)u alanda hiçbir ciddi ğerlendirilebilir. Son olarak Muş İli anketinden alı­
      sonuç getirmemiştir.               nan sonuçlar, bölge sakinlerinin eğilimini ifade ba­
                               kımından büyük önem taşımaktadır.
        Son 30 yıldaki depremler sonunda heyecanlan­
      mış, yardımlar toplanmış, komisyonlar, bürolar, amir­ Muş İlinde son depremden yıkılan veya ağır ha­
      likler teşkil etmiş ve yaralar sarıldıktan sonra, daha sara uğrayan 8992 mesken sahibinden 2890 aile, bu-
      sargı bezlerini almadan acılan unutmuş aynı sakin Kmdukları yerde iskân edilmeyi arzu etmişlerdir ki,
      ve ilgisiz devreye geçmiş yeni bir felâketin zuhuru­ yaklaşık olarak bu, üçte bire tekabül eder. Demek
      na imtizaç etmişizdir.              ki: Üçte bir aile, tereddütsüz olarak kendi toprakla­
                               rında kalmayı kesinlikle daha ilk merhalede, depre­
        Yurdumuzun önemli bir kısmının deprem bölgesi min ikinci haftasında, bütün moral bozukluklarına
      olduğu artık bilinen bir gerçektir. Bir âfetten önce ve yardımların tam yerini bulmamış olmasına rağmen
      bütün bölgeyi taramak, kesin ve ciddi tedbirleri tâ- istememektedir. Bu ilk sonucun manasını - deprem
      vizsiz uygulamak yerleşim ve yapım sorunlarını açık, bölgesi dışında - tüm iskân tezini savunmaları, ümit
      uygulanabilir esaslara bağlamak zorunludur. Yoksa ederiz ki anlamakta gecikmiyeceklerdir. Esasen bun­
      kaybettiğimiz vatandaşlarm vebali geçmiş ve gelecek dan başka bir netice alınamıyacağı tabiidir. Bunun
      sorumluların yakasını bırakmıyacaktır.      için anket sonuçlarım mesnet göstermeye bile lüzum
                               yoktur.
                 &  '
                                  Burada şu hususu ifade etmeden geçemiyece-
        Bu yazımızda: Doğu Deprem Bölgesinde iskân ğim: Bu deprem, Türkiyemizde ilk değildir. Son otuz
      ve bunun gerektirdiği yapı çabalarını: Son tesbitler. yıldaki depremlerin sonuçlan gözlerimiz önündedir.
      toplantılar ve incelemelerin ışığında değerlendirmeğe Daha doğru bir deyimle, hafızalanmızda yaşamakta­
      ve bunlara açık - saçık bir yön vermek zorunluluğu­ dır. Jeolojik ve hattâ topoğrafik denemeler bile ko­
      na önemle temas edeceğiz.            münlerin 3 - 5 yüz metre öteye bile çekmekteki zor­

        Once bütün çalışmaların sorunlara esas olacak luklara ait yığın yığın örnekler mevcuttur. Yurdu­
      yerlerini topluca ve kısaca gözden geçirelim: muzda kendi tecrübelerimizden bile yararlanmaktan
                                âdeta kaçınmamızı bir türlü anlayamıyorum. Orta
        Geçen hafta içinde Başbakan'ın yönettiği ve okul ve liselerde matematik problemlerini her öğrenci
      çok değerli uzmanların, yüksek kademedeki yönetici­ yeniden çözer. Bu, bir kafa temrinidir. Ama yurt
      lerin katıldığı toplantı her şeyden önce dâvaya çok problemlerini her defa tekrar çözmekte bir temrin ge­
      yönden bakılmasının gerekliliğini getirmiştir. Bunla­ rekliliği aramak gülünçlüğünü iddia edecek kimsenin
      rın içinde bölgenin terkedilmesinden tutun, Doğu çıkacağını zannetmiyorum.
      kalkınması, iç iskân, şehirleşme, küçük kominlerin
      birleştirilmesi gibi yurt sorunlarının hemen tümüne Yine üzülerek kaydetmek isterim ki: Son otuz
      değinilmiştir. Geniş bir açıdan baktığımızda, son yılın 100.000 vatandaşımızı aramızdan alıp götüren
      deprem felâketinin enkazı altında bütün bu yurt so­ feci depremlerine ait en az şu iskân sorunlanna ışık
      runları yatmaktadır. Üniversiteler, meslek teşekkül­ tutacak kaç etüd, kaç rapor bulabilirsiniz? Gönül is­
      leri, uzmanlar ve idare ileri gelenlerinin topluca hiz­ terdi ki; depremin ertesi günü çok pahalıya öğrendi­
      met arzlarının: KÖKLÜ TEDBİRLER  yönündeki   ğimiz, halkın eğiliminden tutun, yapı tarzı ilk tedbir-


      434
   1   2   3   4   5   6   7   8   9