Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

m;      DOĞUDAKİ          SON    DEPREMİN          YERLEŞİM


               VE   YAPIM      SORUNLARI                                          Y. Mühendis - Mimar
                                         Sadetlin T. CEMAÜGÎL
                                         Yapı ve İmar İşleri Reisi     D o ğ u d a Erzurum. Muş, Bingöl illerinde Hınıs - durumda kendi kaderine terkedilmiş durumdadır. A n ­
   V A R T O - Karlıova ilçelerini kaplıyan bölgedeki cak bir facianın vukuu, kısa süreli bir uyarma ile bu
   19.8.1966 tarihinde vukua gelen son deprem, üzerin­ konulara eğilmemizi intaç etmektedir. Bir Kuzey A n a ­
   de önemle durulması gereken yerleşim ve yapım so­ dolu, bir Ege veya bir G ü n e y - D o ğ u bölgelerinde
   runlarını su yüzüne çıkarmıştır. Son deprem 2394 son deprem şiddetindeki depremler bilelim ki daha
   masum vatandaşımızın kaybına, 1747 kişinin yara­ az can kaybına sebep olmıyacakhr. B u konu ile uzak­
   lanmasına ve ilk tesbitlere göre yaklaşık olarak 10 tan - yakından ilgilenenlerin birleştiği esas nokta bu­
   bin meskenin ve 200 devlet yapısının (ilkokul, has­ dur.
   tane, lıükûmet konağı gibi) yıkılmasına veya ağır ha­
                               Son D o ğ u depreminde kaybettiğimiz 2394 ma­
   sara uğramasına sebep olmuştur. B uda 150 milyon
                             sum vatandaşımızın ruhları artık bizi uyarmalı ve
   T . L . İlk bir yapı kaybı demektir. Bölgedeki envanter
                             muazzep etmelidir. Türkiyenin deprem bölgeleri için
   çalışmaları ilerledikçe yapılardaki zararlar kesin ra­
                             sürekli ve kesin tedbirlerin alınması için hâlâ neyi
   kamlarla ifade edilebilecektir.
                             beklediğimizi bilemeyiz.
     Deprem bölgesinde: Hınıs. 4117 si şehir, 37952
   si bucak ve köylerde, V A R T O ' d a 2029 u şehir, Deprem otoritelerinin açık ifadeleri ve yurdu­
   26605 i bucak ve köylerde, Karlıova'da da 950 si şe­ muzdaki vakıalar göstermiştir ki. D o ğ u depremini 3-5
   hir ve 14968 i bucak ve köylerde olmak üzere 3 şehir yıl içinde yeni depremler takibedecektir. Şimdiden
                             alacağımız tedbirler kesin olmadıkça, âfetin gündüz
   ve 231 muhtarlıkta 86601 nüfus bulunmaktadır. Böl­
                             olması ve hafif geçmesi için - Evet, Yirminci Yüzyı­
   gede yoğunluk ise Hınıs'ta 23, Varto'da 20, Karlıova-
                             lın bu ikinci yarısında - Tanrıya dua etmekten başka
   da ise en çok 12 dir. Köy nüfuslarının ortalaması ise
   ayrı sıra ile 368, 296 ve 383 olarak tesbit edilmiştir. bir çare kalmıyor demektir.
   Muhtarlık olan köyler yaklaşık olarak 30 - 60 hane­
                               Son 30-40 yılda yapı ve yerleşim alanında şa­
   den terekküp etmektedir. Ayrıca özellikle dağlık böl­
                             şılacak derecedeki ihmallerimiz, lâkaydimiz, vukuu
   gelerde 8 - 1 0 haneli küçük yerleşimlerin bulunması
                             melhuz, meselâ bir Hatay - Maraş veya bir Ege dep­
   depremin getirdiği büyük ve çözümlenmesi zor prob­
                             reminin son D o ğ u depremini çok aratacağını haber
   lemleri ortaya koymaktadır.
                             veriyorum.
     Yurdumuzun  deprem bölgelerinde alınması ge­  Melhuz bir düşman saldırısı için memleketler
   rekli köklü tedbirleri ayrıca incelemek icabeder. B u ­ daha hazerde ordularını teşkilâtlandırır; çeşitli silâh
   nu başka bir yazımıza bırakarak, burada kısaca ve ve cephanelerle teçhiz ve takviye eder. Buna karşıt
   birkaç cümle ile esas noktalara değinmekle yetine- bir iddiayı hiçbir vatandaş ileri süremez. Oysa tabiî
   lim:                        âfetlere karşı teşkilâtlanmak ve cihazlanmakta neden
     Yurdumuzun lüm deprem bölgeleri, aynı korkunç bu derece ihmal gösteririz, bilinmez. Son 30 yılda

                                                   433
   1   2   3   4   5   6   7   8