Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

dığı ihtiyar vücudü ile günlerce, aylarca Büyükdere- d) Sokaklar, caddeler mütemadiyen tamir veya
     den Kâgıthancye ve İstanbuldan Terkos'a kadar İs- ıslah veya kablo, boru döşemek için kazılmakta oldu­
     tanbulun su tesislerinin bulunduğu dağlarda ve or­ ğundan esaslı şekilde örtülmeyen hendeklerin üzerin­
     manlarda yaya gezerek incelemeler yapmış ve bu in­ den geçen ağır kamyonlar, borulan kırmakta ve bu
     celemelerin neticesini de büyük kitaplar halinde neş- yüzden yer altında hesapsız su kaybolmaktadır. S u
     retmiştir.                     borularının daha fennî şekilde döşenmeleri ve bakım­
                               ları şarttır.
       İstanbulun suyu, bugün muhtelif kaynaklardan
     temin edilmektedir. Bunlar Terkos Gölü, Belgrat O r - e) Terkos boruları, senelerce evvel döşenmiş­
     manlanndaki Bent ler, Göksu ve Elmalı Bentleri, tir. Bunlann bir kısmı çürümüştür. Bir kısmının ke­
     muhtelif su menbalart, evlerdeki kuyu ve sarntçiardan sitleri ise kâfi değildir. Vaktiyle mahdut aboneler
     ibarettir.                     için hesap edilmiş olan bu boruların geçtiği güzer­
                               gâhlarda, yeni yeni binalar yapılmış olduğundan
       İstanbuldaki su tesislerinin bazdan eski hüküm­
                               bu borular yeteri kadar su sağlayamamaktadır.
     darlar ve devlet adamları tarafından hayrat olarak
     yapılmıştır. Bazdan da Evkaf tarafından meydana ge­ Hülâsa, depoların, şehir şebekesinin ve yangın
     tirilmiştir. B u suların kısmı - azamı sert ve mahiyeti musluklariyle çeşmelerin ve abone bağlantılarının
     meçhul olduğu ve muntazam ve devamlı akmadığı esaslı şekilde ıslah edilmesine şiddetle ihtiyaç vardır.
     için. Terkos tesislerinin yapdmasına lüzum görülmüş­ B u çalışmaların Istanbulda bir tek Sular İdaresi ta­
     tür.                        rafından sevk ve idaresi zordur. İstanbulun muhtelif
                               bölgelerinde Sular İdaresi şubeleri açılmalı ve bu
       11 — / erkos Tesisleri:           şubeler komple idareci ve teknik personel ve alât ve
                               edevat cihazlarla teçhiz edilerek mahallî dertleri der­
       Mevcut tesislerden en önemlisi, Terkos Gölün­
                               hal gidermelidir.
     deki Pompaj istasyonu ile Terkostan İstanbula ka­
     dar döşenmiş olan 45 kilometre uzunluğundaki iki f) Istanbulda suyun beher metre küpü çok
     isale boru hattı. Kâğıthanede Terşih Havuzlan ve ucuza satılmaktadır. B u yüzden Sular İdaresinde
     İstanbuldan Terkos'a kadar tesis edilmiş olan enerji mevcut tesislerin esaslı bakımı ve idamesiyle yeni
     nakil hatları teşkil etmektedir.        tevsiler için para birikmemektedir.
       Halen Terkos Gölünden şehre 24 saatte 240 bin
                                 Tarife lâyık hadde çıkarılmalı ve Sular İdaresi­
     ton basılmaktadır. Terkos tesisleri onanma mu htaç-
                               nin malî kuvveti de İstanbulun gelecek tesislerini
     tır:
                               devam ettirecek seviyeye getirilmelidir.
       a) Senenin bazı günlerinde, İstanbul Terkos
     arası enerji nakil hattmda teller kopmakta veyahut
                                 g) Elmalı Bendi ve Hamidiye Suyu Tesisleri:
     büyük kuşlar tellere dokunarak kısa devreler yapmak­
     ta olduğundan ceryan anî olarak kesilmekte ve Ter­ Bu tesislerin de ıslahı ve tevsii şarttır. Bunlann
     kos Tulumba İstasyonu çalışmamakta, İstanbul su­ problemlerinin mühim bir kısmı Terkos tesislerinin
     suz kalmaktadır.                 bugünkü durumundadır.
       İstanbula Terkos tan devamlı su basmak için,
                                 /// ^ tstanhulun Bentleri:
     Terkosta dizel motörlü veya gaz türbinli müstakil bir
     elektrik santralı kurulması şarttır.        Büyükdere civarındaki Bentler manzumesi eski
       b) İstanbuldaki su depolan kifayetsizdir. Şe­ Türk S u Mühendisliği ile Türk Mimarisinin kıymetli
     hirde en azından iki günlük suyu idare etmek üzere eserleridir. Herbiri birer mühendis namzedine, tez
     toplam hacmi 500 bin ton olan toplama depolarmm mevzuu teşkil edecek bu kıymetli tesislerin onanlma-
     inşası lâzımdır. Bunlardan bir kısmı mevcuttur. Yeni­ sını, gerekli klorlama cihazlarının tesisi ve bunlardan
     lerinin yapdması lâzımdır.            elde edilen yağmur sularını İstanbulun çeşitli bölge­
       c) Sokak çeşmelerinin ancak en fakir olan ve lerine kadar akıtan mecra ve kanalların, durumla­
     su parası ödeyemiyecek durumda bulunan mahaller­ rına göre yeni borular döşenerek ıslahını ve bugün
     de akmasına müsaade etmelidir. Birçok çeşmeler açık metrûk olan kıymetli çeşmelerin canlandınimasını da
     bırakdmakta ve kıymetli sular boşu boşuna zayi ol­ dilemekteyiz. B u iş Vakıflarla, İstanbul Belediyesine
     maktadır.                     düşmektedir.

     440
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15