Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İlk veya uzaklığı, belde birkaç mahal­   a) Personel gideri tutan,
       le veya köyden teşekkül etmiş ise a-   b) Personel giderinin bütçeye olan oranı.
       ralarındaki  uzaklık ve ulaştırma a-
       raçları durumu gibi hususlar açıkla­ 4 — Kadro isteyen belediyelerin idarî kuruluş­
       nacaktır.)                   taki yeri,
                            5 — İlga edilen kadroların halen münhal olup
      c) Bütçesinin gelir ve gider tutarı,
                               olmadığı; münhal değil ise ilgili persone­
      d) Kadro teklif edilen yıla ait barem içi,  lin durumunun ne olacağı; kadro iptal
       barem  dışı, ihtisas ve yevmiyeli per­   edildiği takdirde kadro ile ilgili hizmetin
       sonel için ayrılan tahsisat miktarı,    nasıl ifa edileceği;

      e) İstenilen kadroların ünvanları, sayısı, Uygulama  alanındaki tecellilere bakarak bu
       dereceleri, ücret tutarları...     maddelerin bazılarına açıklık vermekte — şah­
                            sen — fayda görmekteyiz. Meselâ: 3 üncü mad­
     Görüldüğü gibi, istenen bilgiler çok tefer­
   ruatlı olduğundan birçok belediyelerimiz kad­ dede yer alan bütçe ile ilgili bilgiler, personele
                                             olan
                                veya
   ro isteklerinde Bakanlığın 9/8/1963 günlü ve ödenen belediye ödenmesi gerekecek halinde meblâğ­
                                         oranı
                                                 ortaya
                            ların
                                    gelirlerine
   622 - 406 - 3/15787 sayılı yazısiyle gelen Dev­ çıkacak yüzdeyi tâyin içindir. Bu oran yüzde
   let Personel Dairesi yazısındaki istek - bilgileri
                                       Devlet
                                           Personel
   vermekle; bazıları da ikinci listedeki istek - bil­ 30'u aştığı takdirde bulunmaktadır. Heyeti
                            olumsuz
                                 mütalâada
   gilerin ancak bir kısmını cevaplandırmakla ye­
   tinmişlerdir.                      4 üncü maddede yer alan İdarî kuruluştaki
                            yerden maksat Devlet Personel Heyeti son is-
     Ancak teklifler, Devlet Personel Heyetine
   intikal ettirildiği zaman noksanlarının tamam­ tek-listesi'nin V-b bendinde tafsil edilen coğ­
                               durum'dur.
                            rafî
   lattırılması için geri çevrildiklerinden içişleri
   Bakanlığı ilgili servisince yeni bir genel yazı  5 nci madde, özellikle 17 Kasım 1964 ma­
   Valilikler kanalı ile Belediyelere gönderilmiş­ hallî belediye seçimlerinden sonra Bakanlığa
   tir.                        intikal eden müracaatlardan ve yetkili beledi­
                            ye organlarının politik bazı davranışlarla men­
     Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ibareli  suplardan bir kısmını müesseseden uzaklaştır­
   8/12/1964 gün ve 2. D. Rs. Hs. Şb. Md. 622 - ma endişesinden mülhemdir.
   407/20769 sayılı bu genel yazıya göre işlemle­
   rin bundan sonra zamanında tam olarak sonuç­   Bu maddeleri cevaplandırırken nüfus mik­
   lanması için barem içi kadrolar hakkında şu tarında yıldan yıla veya sayımdan sayıma be­
   bilgilerin verilmesi gerekmektedir:       lirli artışlar ve bütçe yekûnlarında da keza son
                            yıllarda gelişmeler varsa bunların da —sahih
   1 — Kadro isteğine ait meclis kararı (3 nüs­ olarak— belirtilmesinde fayda vardır.
     ha),
                               Halihazır uygulama şekli ile sür'atli neti­
   2 -— Mevcut barem içi, barem dışı kadroların ce alabilmek için belediyelerimizi bu sıkı şekil
     derece, adet, maaş ve ünvanlarını göste­ şartlarına riayete davet ederken ikinci bir ya­
     rir cetvel (2 nüsha),           zımızda yevmiyeli teknik personel kadrolarının
   3 — Genel bütçe yekûnu,            tasdik yollarını belirtme niyetimizi ifade ederiz.                                                   55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14