Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

resinin (Mahallî İdareler tarafından talep edi­      c) Ayrılanların:
     len kadro teklifleri için istenilen bilgiler) baş­     1 — Tahsil durumları,
     lığını taşıyan listesinde yer alan istek - bilgiler    2 — Meslekî  ihtisas (kalifikas-
     şunlardır:                              yonları).
      I — Halen mevcut, Belediye ve Özel İdarele­      d) Ayrılanların:
         re ait, barem içi - Barem dışı, 3656 sayı­      1 — Müessesedeki  hizmet sürele­
         lı Kanunun 9 uncu ve 19 uncu maddeleri          ri),
         gereğince (E) ve (D) cetveli ihtisas ve       2 — Devlette geçen toplam hiz­
         yevmiyeli kadroların:                    met tutarı.
         a) Ünvanları,                   8 — İstenen kadrolar ne kadar zaman
         b) Miktarı,                      içinde doldurulacaktır?
         c) Dereceleri,               IH — Yevmiyeli teknik personel kadroları için:
         d) Ücret tutarları.
                                  1 •— Kadro ünvanı,
      II — Bunlardan ihtisas kadroları için:
                                  2 — Bu kadrolara  alınacakların:
         1 — Kadrolardan münhal ve dolu olanla­
           rın belirtilmesi; (Ünvan, miktarlar,      a) Yapacağı iş,
           ücret tutan gösterilmek suretiyle);       b) Bu iş için aranan meslekî vasıf.
                                  3 — Bu kadrolara teşkilât içinden tâyin
        2 — Münhal  ise buraya tâyin edilecekler­      edilecek elemanların:
           de aranan meslekî vasıf ve tahsil       a) Meslekleri ve tahsil dereceleri,
           durumu;
                                    b) Halihazır kadro durumları,
        3 — Kadronun  «ihtisas» olmasını gerek­         aa) Kadro aylığı,
           tiren sebepler;                    bb) Barem içi,
        4 — Kadro  işgal edilmekte ise:             cc) Barem dışı,
           a) Personelin hizmet müddeti,            dd) Yevmiyeli,
           b) Müktesep hakkı,                  ee) İhtisas kadroları.
           c) Tahsil derecesi,             4 — İstenilen kadroların nekadar müd­
           d) Ücret ve maaş dışında yapılan       detle kullanılabileceği.
            aynî ve nakdî ödemeler.
                               IV — Mahallî İdarenin:
         5 — Müessese için istenen «ihtisas» kad­
           rolarına tâyin edilecek personelde     1 — a) Nüfus sayısı,
           aranan:                      b) Bütçesinde son iki yılda bir ev­
           a) Meslekî nitelik,                 velki yıla nazaran artış olup ol­
           b) Tahsil durumu.                  madığı (artış olmasa da nüfus
                                      miktarı ve bütçe gelir-gider tu­
        6 — Kadroyu işgal  eden personelin ücret         tarları bildirilecektir.)
           statüsü:
           a) Barem içi,                 2 — Son iki yılda bir evvelki yıla nazaran
           b) Barem dışı,                  mahallî idarelerde vâki hizmet ar­
           c) Yevmiyeli,                   tışlarının :
           d) Emeklilik durumu.               a) Mahiyeti,
                                    b) Gerektirdiği personel sayısı,
         7 — Son iki yıl içinde müesseseden ayrı­      c) Personelin evsaf ve miktarı,
           lan personelin:                  d) Ödenen ücret.
           a) 6 aylık devreler itibariyle sayısı,
           b) Terkettikleri kadro;         V — Mahallî İdareler yeni kurulmuş ise:
            1 — Barem  içi,              a) Kasaba veya ilin nüfus miktarı,
            2 — Barem  dışı,              b) Kasaba  veya ilin coğrafî durumu,
            3 — İhtisas.                  (yani, diğer kasaba ve illerle yakm-

     54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13