Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

c) Teklifi mütalâa eden Heyet, teklifi uygun lirtmekte ve teklifler yapılırken şu hususların
    gören bir istişarî karar verirse bu takdirde  cevaplandırılmasını yahut açıklanmasını iste­
    genellikle. Bakanlar Kuruluna iletilmek üze­ mektedir:
    re gereği için Başbakanlığa sunulmakta (iç­ 1 — Son iki yıl bütçe tutarları,
    işleri Bakanlığına da bilgi verilir) Başba­
    kanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi  2 — Bu bütçelerdeki personel giderleri tutar­
    Bakanlar Kurulu  kararını istihsal ederek    ları,
    Devlet Personel Heyetine ve İçişleri Bakan­ 3 — Mevcut kadroların mahiyeti,
    lığına bilgi vermekte; Bakanlıkta bunun ma­   a) Maaşlı kadro adetleriyle bunlarda ih­
    halline tebliğine tavassut etmekte;
                                tisas yeri ve istisnaî mevki sayılanlar,
  ç) Teklifi mütalâa eden Heyet, bunu tâdilen    b) Daimî hizmetli (D cetveli) kadro ade­
    uygun görürse bu takdirde ya uygun gördü­      di,
    ğü şekli ihtiva eden kararından İçişleri Ba­   c) Yevmiyeli personel adedi  (4/10195
    kanlığına bilgi vermekte ve Bakanlık bu ka­    sayılı Kararnameye bağlı olan yönet­
    rardan ilgili teklif sahibi belediyeyi haber­   meliğe göre),
    dar etmekte; kabul edilirse Bakanlık Baş­    d) C. fıkrasında zikredilen yönetmeliğe
    bakanlığa sevk etmekte veya bazan da D. P.      göre çalışan yevmiyeli personel dışın­
    Dairesi teklifi tâdil eden kararım doğruca     da yevmiyeli çalışmakta ise bunların
    Başbakanlığa iletmekte ve oranın delâleti      adetleri (dereceleri de gösterilmek su­
    ile karar istihsal edildiği takdirde mahalli­    retiyle) ,
    ne İçişleri Bakanhğınca gönderilmektedir.
                            4 — Talep edilen kadroların yeniden ihdas olu­
  d) Teklif verilen bilgilerin yetersiz oluşu gibi  nup olunmadığının,  yeniden ihdas olun­
    bir gerekçeyle heyetçe idae olunursa, Ba­    muş ise bunların 5 Yıllık Kalkınma Plânı
    kanlığa geri gelen teklif mahalline iade edil­  veya iş hacmi artmasından  mütevellit
    mekte,                        olup olmadığının; yeniden ihdas değil ise
  e) Teklif bütçe imkânlarının elverişli görülme­   kadroların durumlarında  değişiklik ya­
    mesi, mahallî idare bünyesinin yeni kadro    pılması sebeplerinin, mukayeseli cetveller
  değişikliklerini gerektirmediği mütalâa edilme­    halinde bildirilmesi...
    si halinde reddedilmiş olmaktadır.                 *
                                       **
     Tekliflerin olumlu bir sonuca bağlanması    İki ay gibi kısa bir fasıladan sonra Devlet
  için gözönünde tutulması gereken hususlar ne­ Personel Dairesince, Kadro teklifleri için iste­
  lerdir?             I         nen bilgilerde geniş ölçüde değişiklik yapılmış
     Bu hususta birbirini tamamlıyan, fakat   ve muhtevası itibariyle ihtisas, yevmiyeli perso­
  aynı zamanda  tedahüllere sebebiyet veren ba­ nel ve yevmiyeli teknik personel kadro istekle­
  zı genel emirler vardır ki bunlara işaret etmek­ rinde aranılacak bilgileri kapsamasına rağmen
  te fayda mütalâa etmekteyiz.           bu husus, gerek Daire yazısında ve gerekse bu
                            yazıyı illere ileten İçişleri Bakanlığının Mahal­
     Örneğin, ilgili tekliflerin ne yolda hazırla­ lî İdareler Gn. Md. ifadeli 15/10/1963 gün ve
  nacağı önceleri Başbakanlık Devlet Personel   2. D. Rs. Hs. Şb. Md. 622 - 407 - 3/16557 sayılı
  Dairesi Başkanlığının 2/8/1963 gün ve 73/758  genel yazılarında belirtilmediğinden uygulama­
  sayılı yazısı ile belirtilmiştir. İçişleri Bakanlı­ da tereddütler, tedahüller olmuştur. Nitekim
   ğınca Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ibare­ birçok valilikler bu yeni bilgilerin derlenip to-
   li 9/8/1963 gün ve 2. Dr. Rs. Hs. Şb. Md. 622 - parlanmasındaki zorluğu farkederek belediye­
   406 - 3/15787 sayılı yazı ile Valilikler aracılığı lerce Meclis kararı ve kadro cetvelleri ile bir­
   ile Özel İdarelere ve Belediyelere iletilen bu ya­ likte düzenlenecek «bilgi listesi»nin isteğe uy­
   zıda Devlet Personel Heyeti; kadro isteklerinin  gun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin bir
   mucip sebep dercedilmeden yapıldığından ba­  defa da «Kaymakamlar» ca incelenmesini talep
   hisle karar alınmasında zorluk çekildiğini be­ durumunda kalmışlardır' Devlet Personel Dai-


                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12