Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediyelerimizle        Başhaşa                    Belediye       Kadroları                                           Fethi AYTAÇ
                                     İçişleri Bakanlığı Mahallî td. Şb. Müdürü


        Belediyecilerimiz için önemli konulardan  lanan barem içi maaşlı ve daimî ücretli memu­
      birini gerek maaşlı, gerek ücretli veya yevmi­ riyetlerin hangileri olduğu yetkili mercilerin
      yeli personelin kadrolarının sağlanması teşkil çeşitli içtihat ve tebliğleriyle açıklık, kesinlik
      etmektedir. Kadroları istihsal etmenin kanunî  kazanmış bulunmaktadır.
      zaruretleri, Belediyecilerin sorularının cevap­   Gerek Özel idarelerin, gerek Belediyelerin
      landırılması vesilesiyle, sayın M. Akalın tara­ kadro değişiklikleri ile ilgili teklifleri 1961 yı­
      fından sık sık ve vukufla belirtilmektedir. An­ lına kadar doğruca İçişleri Bakanlığı aracılığı
      cak esasa riayete rağmen bir çok Belediyeleri­ ile Bakanlar Kuruluna sevkedilmekte iken 160
      miz sağlamak istedikleri kadroları zamanında  sayılı Kanunla Devlet Personel Dairesinin ku­
      istihsal edememekte, bundan doğan mahzurlar   rulması ile Devlet Personel Heyeti adı altında
      zincirleme bazı üzüntüler yaratmaktadır. Ba-  vücut bulan teşekkülün de istişarî mütalâasının
      zan birçok yazışmalara vesile olan ve aylarca alınması gerekir olmuştur.
      sürüncemede  kalan bu durumlar bir yandan
      aracı ve üst kademelerin dikkatsiz, ihmalkâr    Bu mütalâa her ne kadar nazariyatta isti­
      yahut istikrarsız tutumlarına öte yandan çok  şarî ise de tatbikatta Bakanlar Kurulu kararı
      kere de ilgili muhatap belediyelerimizin usul mütalâaya istinat etmekte ve ona göre şekil al­
      ve şekil zaruretlerine lâyıkiyle önem vermeme­ makta olduğundan bu istişarî mütalâa gerçek­
      lerine dayanmaktadır. Bu aksaklıkların kabil  te kesin değer taşımaktadır.
      olduğu kadar giderilmesini temin etmek üzere
      kadroların elde edilmesi bakımından uyulması    Bu itibarla, halen barem içi maaş ve dai­
      gereken şekil şartlarını bir kere daha topluca mî ücret kadrolarında Belediye Meclislerince
      gözönüne koymak  bu yazının maksadını teşkil  yapılan ihdas, ilga, derece indirilmesi veya yük­
      etmektedir.                     seltilmesi, ünvan değiştirilmesi ile ilgili teklif­
                                ler tasdike mazhar oluncaya kadar uzun bir
        Konuya açıklık vermek bakımından barem   merasime tâbi olmaktadır ki bu formalite sey­
      içi daimî vasıflı memurların kadroları ile yev­ rini şöyle sıralıyabiliriz:
      miyeli teknik personel kadro durumları ayrı ay­
      rı yazılarda ele alınacak ve özellik taşıyan taz­ a) Belediyenin Meclis kararı, teklifle ilgili kad­
      minat veya mesai dışında çalıştırılacaklara ek  ro cetvelleri ve istenen sair bilgi listeleri
      ücret verilmesi ile ilgili işlemlere de ayrı bir aracı merciler delâleti ile içişleri Bakanlığı
      yazıda temas edilecektir.              ilgili servisine kadar gelmekte;
                                b) İçişleri Bakanlığı kesin yetkiye sahip olma­
        S656 sayılı Kanuna bağlı barem içi maaş   dığından bunlar ilgili serviste «bir dereceye
      ve daimî ücret kadrolarının temini:
                                 kadar» gözden  geçirilmekte; bariz hatâlı
        Bilindiği gibi, 3656 sayılı Kanun, Özel İda­ hallerde ıslahı yolları gösterilerek mahalli­
      reler ile Belediyeler memurlarının kadrolarının  ne iade edilmekte; aksi halde Devlet Perso­
      Bakanlar Kurulunca  tasdik olunacağını belirt­   nel Heyetine intikal ettirilmek üzere Başba­
      miştir. «Belediye Memurları» deyimi içinde top-  kanlığa sunulmakta;

      52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11