Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Elektrik İşleri Etüd İdaresince yapılan  Dir kısmını cobra metodu ile direği yerinden hiç
    araştırmalarda 1958 yılında Türkiye'de :    sökmeden emprenye  edersek direk ilâve olarak
                              on-onbeş yılık bir ömür daha kazanmış olur.
     800 000 adet Posta Telefon ve Telgraf İdaresinin Bu işlem bir defa daha tekrarlanarak en az 40
      44 000 » Devlet Demiryolları İdaresinin
     1 400 000 » Jandarma ve Emniyet Teşkilâtmm yıllık ömür temin edilir.
     620 000 » Orman İdaresinin            Böylece 40 yıl vazife gören bir ağaç direk,
      18 848 » Elektrik İşletmelerinin       demir ve beton direk ile boy ölçüşebilir bir ha­
                              le gelmiş demektir.
     ağaç direği vardı. Toplam takriben 3.000.000
    dur. Buların çok cüz'i bir kısmı emprenye edil­ Beton, demir ve ağaç direklerin maliyet
    miştir. Tamamının emprenye  edilmediğini ka­  mukayeseleri hakkında kısaca aşağıdaki rakam­
    bul edersek kulanılan direk hacmi 600.000 m' lara bir göz atmakta fayda vardır.
    dür. Ormandan kesilerek kullanılan bu direkle­   En küçük  tepe kuvveti beton (vibre ve
     rin vasati ömrü 5 yıl olduğuna göre her yıl santrifüj), demir ve ağaç direklerin mukayese­
     120.000 m' lük kısmı yeni kesilmiş direkler ile
                                                    bir
                                     edinilmesi
                                          mümkündür.
                                                 Ancak
     değiştirilmektedir. Bu rakam bize orman kat- sinden fikir elektrik şebekesinin mukayeselerini
                              kasabanın
     liamındaki faciayı göstermeye kâfidir. Bu du­ de görmek daha faydalıdır.
     rumda akla ilk gelen fikir katiyen ağaç direk
     kullanmamaktır. Bu ise yazımızın ana fikrine   En küçük tepe kuvvetli ve bir biri yerine
     aykırıdır. Ağaç direk kullanmamız bir mecbu­ kullanılabilecek direklerin mukayesesi.
     riyettir. Ancak mutlaka emprenye edilmiş ağaç
     direk kullanmamız lâzımdır.                       Tepe kuvveti
                              Direk cinsi  Tipi   P Kg-. p-w Kg. Vasati ömür
       Tabiî hali ile ağaç direkler, cinsine, kulla­
     nıldığı yere göre 3-10 sene arasında çürümeden Demir     83   300-90 240/50 40 sene
     kullanılabilir. Göknar 3-4 senede çürüdüğü hal­ Ağaç     10/16-22 180  150   20 »
     de Meşe ve Kestane 10 sene, bazan daha uzun Santrifüj beton 10/2 200  17,9  40 »
     dayanabilir. En bol ve düzgün bulduğumuz sarı Vibre beton A 2   270/85 —   40 >
     çam ve kara çamların ortalama ömrü ise 5 se­
     nedir.                       P : Rüzgârsız tepe kuvveti, -w : Rüzgâr tazyiki.

       Ağaç  direkler emprenye edilirlerse daha    Ağaç direk, cobra tuzu ile son 20 yılda iki
     uzun ömür kazanırlar. Bir çok emprenye me-  defa ilâçlanarak 20 sene daha ömür kazanarak
     todları vardır. Türkiye'de Kazanda basınç al­ demir ve beton direk ömrüne sahip olur. Diğer
     tında emprenye tesisleri kurulmuş olup biri İz­ taraftan demir direklerin 5 senede bir boyan­
     mit - Derince'de Devlet Demiryolları Genel Mü­ ması gerekir. Beton ve demir direkler 40 senelik
     dürlüğüne diğeri Bolu - Karacasu'da Orman Ge­ süre içinde birer defa yer değiştirirler. Bütün
     nel Müdürlüğüne aittir. Diğer metodlardan biri bu işlemlerde yapılan masraflarla beraber ilk
     de dikili ağaç direğin ömrünü uzatmak veya ye­ tesis ve işletme masrafları aşağıda verilmiştir:
     ni kesilmiş direği emprenye etmek için kullanı­
     lan Cobra metodudur. Bu metod 1962 yılından                     Yıllara
     beri PTT İdaresi ve İller Bankası tarafından          İlk tesis Toplam   düşen
     kullanılmaktadır.                 Direk cinsi   masrafı   masraf  masraf

       Kazanda basınç altında veya Cobra enjek- Demir      604,— T L . 1.054,— T L . 26,3 T L .
     te ve fırça metodları ile emprenye edilen Gök­ A t a ç   300,— »  400,— »  10,0 »
     nar ve Çam ağaçları en az yirmi senelik bir Santrifüj beton 779,— » 979,— » 24,4 »
     ömür kazanmaktadırlar.              Vibre beton   560,— »  760,— »  17,7 »

       Takriben yirminci yılda direk toprağa gir­  Görülüyor ki ağaç direklerin ilk tesis mas­
     diği' yerde emprenye maddesini kaybetmeye   rafları ve bakım masrafları diğerlerinden çok
     başlar. Bu yıl da toprak seviyesinde 70 cm. lik  daha azdır.


     50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9