Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Elektrik    Şebekelerinde        Ağaç    Direk   Kullanılması                                      Y. Müh. Turhan ONUR

     Avrupa ve Amerika'da telefon, telgraf ve sa alçak ve orta gerilim şebekelerinde beton ve
   elektrik hatlannm 19. asırda tesis edilmeleri ağaç direk kullanılabilir.
   ile ağaç direklerin kullanılması başlamıştır.   Demir  direkler yerine beton direk kullan­
   Türkiye'de de ilk defa telefon ve telgraf hatla­ mamız mümkündür. Beton direkler; kum, çimen
   rında kullanılmıştır. Halen Avrupa ve Amerika- to, su ve inşaat demirinden yapılırlar. İmâl tarz­
   da yalnız alçak gerilim hava hatlarında değil 6. ları iki türlüdür. 1 — Kalıplara yerleştirilen de­
   15. 33 ve hattâ 66 KV lık enerji nakil hatların­ mir iskeletin etrafına ve içine beton dökülür ve
   da da kullanılmaktadır. 1912 yılında Türkiye'­ sarsılarak iyice yerleştirilir. Beton donduktan
   de başlıyan elektriklenmeye paralel olarak   sonra kalıp sökülür. Bu direklere vibre betonar­
   elektrik şebekelerinde ağaç direk kullanılması me kısaca vibre direkler denir. 2 — Yuvarlak
   da başlamıştır. 1926 yılında Visera hidroelek­ kalıplara yuvarlak demir iskelet ve kâfi miktar­
   trik santralı ile Trabzon arasındaki 26 KV ener­ da beton konur ve kalıp özel tezgâhta gerekli
   ji hattı ağaç direkli olarak yapılmıştır.
                             süratle birkaç dakika çevrildikten sonra kendi
     Elektrik alçak, orta ve yüksek gerilim şe­ haline bırakılarak bekletilir. Bu direklere sant­
   bekelerinde üç çeşit direk kulanılabilir. Demir, rifüj betonarme kısaca santrifüj direkler denir.
   beton ve ağaç olan bu üç türü kısaca tanıyalım.
                               Vibre direkler 1950 yılında İller Bankası
     Demir direkler ya profil demirinden imâl tarafından imalâ başlanmıştır. Şantiye seyyar
   edilen A ve kafes tipi direklerdir veya çelik bo­ olup 200 ve daha çok direği gerektiren kasaba­
   ru direklerdir. Demir ve çelik, sanayide ve gün­ lara taşınıp direk imâl edilir. Daha az sayıda
   lük hayatımızda en çok kullanma yeri bulunan direk için şantiyenin nakli pahalıya mal olur.
   ve çok aranan bir metadır. Demiryolları, fabri­ Bir kasabada imâl edilip diğer kasaba ve köy­
   kalar, nakil vasıtaları, binalar ve daha bir çok lere de nakli pahalıdır. Çünkü direk bir hayli
   tesis ve makineler yapılırken aranan en önemli ağırdır.
   madde demir ve çeliktir. Zaman zaman Türki­    Santrifüj direkler İzmir'de Betontaş firma­
   ye'nin demir ve çelik sıkıntılarına düştüğü bir sınca ve Turgutlu'da Betoya Firmasınca yapıl­
   vakıadır. Gerçi Karabük Demir-Çelik fabrikala­ maktadır. Şekilleri çok güzeldir. Ancak ağır ol­
   rı iki misline tevsi edilerek günlük pik istihsali
                                                   çok
                                             Bu
                                               sebeple
   900 tondan 1800 -1900 tona çıkmıştır. Ereğli dukları için taşınmaları zordur. ekonomik olma­
                             uzak
                                      kullanılması
                                kasabalarda
   Demir-eÇlik fabrikaları tesis edilmektedir ve maktadır.
   İzmir Metalürji Fabrikası çalışmaktadır. Fakat
   memleketin demir ve  çeliğe olan ihtiyacı da   Beton direk imalinde de demir kullanılmak­
   sür'atle artmaktadır. Bütün bu artışlar memnu­ tadır ve beton direklerin nakli ve dikilmesi zor­
   niyeti mucip hususlardır. Ancak bizlerin vazi­ dur. Bunların yerlerine daha ucuz ve daha kul­
   fesi de çok kullanılan ve çok kıymetli demir ve lanışlı olan ağaç direkleri kullanmamız müm­
   çeliğin işini görebilecek başka imkânları ara- kündür. Bu konuyu biraz incelemek faydalı ola­
   mamızdır. Elektrik direkleri konusunda bilhas­ caktır. Şöyle ki :

                                                   49
   1   2   3   4   5   6   7   8