Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y ü : 21                             ŞUBAT  1965 —  SAYI:  232

                            İLLER
           Sahibi:                                 Abone:
       Türk  Belediyecilik            ve               SeneUk: 24 T.L.
                                                  T J..
                                                 12
                                             6
                                              ayhk :
          Derneği           BELEDİYELER              Tabancı memleketlere
       Yenişehir Sakarya Cad.                          yıllığı (40) Tl..
          No: 34/3            DERGIS               Hân ücretleri idare
         Telefon 17 69 45                            ile kararlaştırılır.
                                             Neşrolunmayan
           Ankara         Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden    yazılar geri verilmez
                           Vehbi ÇOKEB


            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin gö­
            rüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine
                             aittir.
                     Delice  Bucağı   Belediyesine

                       Muhasebeci    Alınacalc


                      Ankara iline bağh Kırıkkale îlgesinin
                     Delice bucağı belediyesinin 500 lira kad­
                    ro maaşh muhasipliği münhaldir. İstekli
                    lerin tahsil durumlarıyla evvelce bir me­
                    muriyette bulunmuşlarsa bunlara ait bel
                    gelerle adı geçen belediyeye baş vurmala­
                    rı bildirilir. .
   1   2   3   4   5   6   7