Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

İsviçre'de     Turizm     ve   Otelcilik     Kredisi                                           Selâhattin ÇORUH

        otel kredi sisteminin, 1921-1922 yılları    Fakat, 1929 -1930 dünya ekonomik krizi
     içinde İsviçre'de ortaya çıktığına, bundan önce­ başlamış ve şiddetlenmişti. Böylece tasfiye ümi­
     ki yazıda kısaca değinmiştik.          di hem boşa çıkmış, hem de o zamana kadar ba­
                               şarılmış olan sonuçlar tehlikelerle karşılaşmış­
        Turizmi felce uğratan Birinci Dünya Sava­ tı.
     şı, İsviçre Federal Meclisini, otelcilik endüstri­ Bunun üzerine şirket yeniden kuruldu. 1932
     sini mahvolmaktan kurtarabilmek için bir seri sonbaharından bu yana çalışmaktadır.
      kanunlar çıkarmaya zorlamıştır.
                                 İsviçre Federal Konseyi tarafından Meclise
        1915'de, daha savaş içindeyken, otel sana­ sunulan 8 Mart 1935 tarihli lâyihada :
      yiinin borçlanmalarının ana paralanyle faizle­
      rinin ödenmesi için, borçluya mühlet veren hü­  (Otelcilik endüstrisi, İsviçre için çok önem­
      kümler bulunan bir kanun kabul edilmişti.   lidir. Çünkü, diğer ekonomi branşlarıyla olan
        Birkaç kere, bu mühlet zamanları uzatıldık­ sıkı bağlan sayesinde, fazlaca iş ve kazanç im­
      tan sonra birikmiş faizler kesin olarak itfaya, kânları yaratmakta ve tediye dengemizin denk­
      işliyecek faizlerin nisbetlerini de âdil esaslara liği için birinci derecede rol oynamaktadır.
      göre muvakkaten indirmeğe izin veren diğer bir   İhracat endüstrimizle kıyaslanırsa, otelci­
      kanun da 18 Aralık 1920'de yürürlüğe konmuş­ lik hummalı bir iş alanı olarak görülmekte ve
      tu.                        dikkate lâyık bir münasebet tarzı teşkil etmek­
        1921 de ise, devlet yardımının doğrudan  tedir. Çünkü, turizm yolu ile İsviçre'ye getiri­
      doğruya otelciye ve alacaklılarına, hükümet  len paraların ancak nisbeten küçük bir kısmı il­
      eliyle verilmesi şeklinin değiştirilmesine gidil­ kel maddelerle gıda maddeleri karşılığı olarak
      miştir.                      yabancı memleketlere gitmektedir, denilmekte­
        Yardımların : maksada daha elverişli bir dir (1).
      şekilde hizmet edebilecek ve aynı zamanda ihti­
      sas ve bilgiyi bir arada toplayacak bir kuruluş 30 Eylül 1932 tarihli kanunla alınması is­
      eliyle yapılması uygun görülmüştür. Bu kuruluş tenen tedbirler şunlardı :
      İsviçre Otelcilik Kredi Şirketi Societe Fiduci-  a) Otelcilik endüstrisine malî yardım için
      aire Suise Pour L'Hotellerie'dir.        5 milyon franklık bir tahsisatın kabulü,
        1921 yılmm sonbaharında kurulan şirketin    b) 1930 sonundan beri tatbik alanında bu­
      sermayesine ve idaresine devlet de iştirak et­ lunmayan ipotek konkordatosu usulünün yeni­
      miştir.                      den yürürlüğe konulması,
        Şirketin kuruluşundan 10 yıl sonra, otelci­
      liğin birinci dünya savaşından beri başlıyan sı­ c) Malî yardıma ait hükümlerin verdiği
      kıntılarının, alınan çeşitli tedbirlerle önüne ge­ yetkiye dayanılarak şirketin yeniden kurulma­
      çildiği ve bu endüstride bir kalkınma ve canlı­ sı.
      lık görüldüğü için, tasfiyesine gidildi. Hissedar­
                                    1932
                                            sonunda
                                      1956
                                 (1)
      lar umumî heyeti, federal hükümetle mutabık  turizm geliri 2 - milyar yıllan milyon isviçre İsviçre'nin sâfi
                                                 frangıdır.
                                                      Bu
                                         545
      kalarak 29 Mayıs 1931'de şirketin tasfiyesini beş yıl içindeki gelir, ticaret muvazenesinin % 89,3'ünü
      kararlaştırdı.                   karşılamaktaydı.
      56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15