Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ŞUBAT     1965


                    UK ILÎM VE MESLEK   DEBGlSt
                      İ Ç İ N D E K İ L E R
                                                Sayfa

    Elektrik Şebekelerinde ağaç direk kullanilmast Yük. Müh. Turhan ONUR       49

    Belediye Kadroları                Fethi AYTAÇ              52

    İsviçre'de Turizm ve otelcilik kredisi     Selâhattin ÇORUH           56

    Belediye ceza kanunu tasarısı hakkında düşün­
      celer                      Dr. Yılmaz GÜN AL          61

    Belediye Gelirleri Kanunu ile kanun taslağı üze­
      rinde tetkikler                İlhan ÇELÎKKAYA            64

    Fransa'da belediye idaresinin tarihî gelişmesi Dr. Uuri TORTOP           68

    İçme suyu standartları hazırlanırken (iktibas) Hayri YALÇIN             71

    Fotoğrafla belediyeler              Vehbi ÇÖKER              73


    Belediyelerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer AKALIN            76

    Ayın olayları                   •                    91   YIL:  21       TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   232
   1   2   3   4   5   6