Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

masrafta  yüksektir. Bu şartlar altmda köy   sanayinin elektrifikasyonundan ayrı düşünül­
   elektrifikasyonunun köylüler tarafmdan finan­  mesi mümkün  değildir. Bu sebeple Türkiye
   se edilmesi ve devletin yalnız ilk yatırımda faiz­ Elektrik Kurumunun kuruluşu ile tesis edile­
   li yardımlarda bulunması olumlu bir yol değil­ cek bölge müdürlükleri içinde kurulacak köy
   dir. Çünkü son 19 yıl içerisinde köylerden da­ bürolarınca köy elektrik tesislerinin plân ve
   ha büyük ve imkânları daha geniş olan şehir  projeleri hazırlanmalıdır.
   ve kasabalarımızın elektrik tesislerini devletin  İkinci kademe tesislerin kurulmasıdır. Yıl­
   yardımı olmadan  yapamadıklarını görmüş bu­
   lunuyoruz. Örneğin  imar ve İskân Bakanhğı   lık programlara göre projeleri hazırlanan grup
                                                alınarak
   emrindeki Belediyeler Yardım Fonu bu şartlar  köylerin malzemelerinin toptan satın tarafından
                                       montaj
                                           ekipleri
                                köy büroları
                             bölge
   altında Devletin köy elektrifikasyonunun köy
   okulları, köy içme suları gibi finanse etmesi köylülerin yardımı ile monte edilmeleri faydalı
                                                müşterek
                                       ve kasabalarda
                               Bilhassa
                                    şehir
   gerekir. Tesislerin yapılmasına köylünün bede­ olur. orta gerilim hava hatlarına köyler iştirak
                             olan
   nen ve mümkün  olan yerlerde nakit olarak da ettirilmemelidir.
   katılması temin edilmelidir.
                               Üçüncü  kademeyi teşkil eden işletme ve
     Hükümet  tarafından hazırlanacak karma
   komisyonda  kanun tasarısı görüşülen Türkiye  bakım safhası en önemli kademedir. Büyük fe­
   Elektrik Kurumu  Köy Elektrifikasyonu konu­   dakârlıklarla kurduğumuz  tesislerimizi en iyi
                                                  bilgi­
                                             Bunları
                             şekilde
                                 işletmemiz
                                      görevimizdir.
   sunda sarih hükümleri ihtiva etmemektedir.   siz ve tecrübesiz ellere bırakmamız doğru ol­
   Türkiye B. M. M.'inde kanunun görüşülmesi sı­
   rasında bu hususa sarahat ve kat'iyet verile­ maz. İşletme ve bakım işlerinin Türkiye Elek­
   ceğine inanmaktayım.                trik Kurumunun Bölge Müdürlükleri köy büro­
                             larınca denetlenmesi gerekir.
     Finansmanı  kanunî  esaslara dayanması     Türkiye Ellektrik Kurumu kuruluncaya ka­
   gereken köy  elektrifikasyonunun başarılabil-  dar köy  elektriklendirilmesinin plânlanması,
   mfisi için ayrıca uzun vadeli bir plâna bağ­
   lanması ve 5 yıllık programlarda sarih ye­   projelerin hazırlanması, tesislerin yapılması,
                                               tarafından
   rini alması gerekir. Burada köy elektrifikasyo­ işletilm,esi ve bakımı İller Bankası 4759 sayılı
                                        1945
                             yürütülmelidir.
                                           yılında
                                    Çünkü,
   nunun  3 safhasını kısaca inceleyip prensipleri kanunla kurulmuş olan İller Bankasmın, ortağı
   kendi görüş ve kanaatlarıma göre tespit ve arz
   etmeyi faydalı bulmaktayım.           olan köylerin imar işlerini yürütmesi esas ve
                             önemli bir görevidir. Ayrıca köy ve kasabala­
     Birinci safha konunun yurt çapında etüdü, rın elektrik enerjisi bakımından birbirinden ay­
   plânlanması ve projelendirilmesi :        rılması da mümkün değildir.
     Memleketimizin coğrafî, iktisadî ve sosyal   Köy Bakanlığında köylerle ilgili birçok ko­
   bakımlardan çeşitli bölgelere ayrıldığı nazarı nular toplanabilir. Eğitim, sağlık, köy yollan
   dikkate alınarak çalışma bölgeleri tesbit edil­ ve suları gibi konular her köy için müstakUdir.
   melidir. Her bölge için tip projeler hazırlanma­ Elektrik konusunda ise köyler bir birine elek­
   lı, köyler ve kasabalar gruplaştırılmah ve grup­ trik hatları ile bağlıdır. Ayrıca elektrik yalnız
   ların mıntıkalarının toplum kalkınmasındaki di­ bir âmme hizmeti olmayıp aynı zamanda ticarî
   ğer çalışmaları da nazarı dikkate alınarak grup bir mevzudur. Bütün bu sebeplerle konunun
   mıntıka elektrifikasyonları 5 yıllık ve dolayı- Köy Bakanlığında değil İmar ve İskân Bakan­
   siyle yıllık programlara ithal edilmelidir. An­ lığında yani İller Bankasında kalması gerekir.
   cak, elektrifikasyonda bölge santrallarından  Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun  kabulü
   enterkonnekte şebekelerle beslenme esas olduğu  halinde de bu kurum bünyesinde mütalâa edil­
   için köy elektrifikasyonunun şehir, kasaba ve  mesi gerekir.
                                                    7
                                                    m
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14