Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Köy    Elektrifikasyonu                                        Y. Müh. Turhan ONUR
                                            iller Bankası

       Elektrik enerjisinin insanlık hizmetine gi­ türmemiz vazifemizdir. Köylüyü köyünde me­
     rişi 20. asrın başlaması ile önem kazanmış ise denî hayat seviyesine yükseltmek, iktisadî var­
     de, köy elektrifikasyonunun başladığı iki cihan lığını onarmak ve kültür seviyesini yükseltmek
     harbi arasında görülmektedir. Avrupa'da geniş böylece bütün yurtta sosyal refah ve sükûneti
     çapta  köy elektrifikasyonuna  İkinci Cihan  sağlamak  için çalışmamız gereklidir. Bu çalış­
     Harbinden sonra başlanmıştır ve başarılmıştır malarımızda kullanacağımız  vasıtalardan biri
     denebilir.                     de elektriktir.
       Türkiye'de köy elektrifikasyonu başlama­     Bütün köylerimize kurmayı düşündüğümüz
     mış olmakla beraber takriben 200 köyde şu ve­ bu elektrik tesisleri ile elektrik enerjisinin köy­
     ya bu vesile ile kurulmuş elektrik tesisi var­ de bir süs metaı değil de faydalı bir nesne ol­
     dır. 1964 yılı yatırım programı gereğince 147 ması için gerekli araçların bedeli nedir? Bizim
     köyün elektrik tesisinin yapılması ele alınmış­ için önemli bir soru. Ne istediğimizi, ne yapma­
     tır.                        mız gerektiğini bümemiz icabeder. Evet irili
       Toplum  kalkınmasında, nüfusun 9» 25 ini ufaklı 34000 kÖ3mmüze  elektrik tesisatı yap­
     teşkil eden şehirli ve kasabalının yanında % 75 i  mak ve elektriği kullanacak ve bizlere fayda
     teşkil eden köylüye aynı önemi vermez ve köy­ sağlayacak araçları temin etmek için takriben
     lülerin toplum kalkınmamıza bütün maddî ve  6 milyar liraya ihtiyaç vardır. Tesisler için ge­
     manevî  varlıkları ile katılmalarını sağlamaz rekli döviz miktarı çok az olmakla beraber is­
     isek en azından kalkınma konusunda  kendi   tihlâk araçlarının büyük kısmının ithali gere­
     kendimizi aldatmış oluruz.            kir. Ancak, plânlı bir köy elektrifikasyonuna
       1 — Bir toplumun  kalkınmasında yapıl­  başlandıktan sonra araçların önemli bir kısmı­
     ması gereken ük iş :              nı özel teşebbüs eli ile yurt içinde imal etme­
       Köylünün  istihsal ettiği malın kalitesini mizin mümkün olacağına inanmaktayım.
     ıslâh etmek, istihsalini arttırmak ve istihsal   Köyün istihsal hacminin artmasında, kali­
     ettiğini mümkün olduğu kadar işleyerek mamûl  tenin ıslâhında ve mahsulün mevsimler arasın­
     hale getirip, yarı mamûl değil mamûl mal sat­ da muhafazasında, temizlenme, tasnif ve am-
     masını, temin etmek,               balâjlanmasmda  büyük faydası olacak elektrik
       2 — Toplumdaki  çalışabUir her ferde en tesislerinin kurulması için gerekli malzeme,
     rasyonel işi bulmaktır.             teçhizat ve araçların büyük bir kısmı yurt için­
        Yukarıdaki iki prensibin sağlanması için den temin edilebüir. Bu durumda önemli bir
     mevcut vasıtalardan biri de elektrik enerjisi­ döviz problemimizin olmadığını kabul edebUi-
     dir. Konuyu uzun boylu misallerle uzatmamıza riz. Ancak, dâvanın tahakkukunda iç finans­
     lüzum yoktur. Batıdaki tatbikattan bir çok ör­ mana, iyi bir organizasyon ve işbirliğine ihti­
     nekler verilebilir. Esasen ilgililerce bütün bun­ yacımız vardır.
     lar malûmdur.                     Her ticarî müessesede olduğu gibi elektrik
       Köy elektrifikasyonunun ekonomik önemi­   işletmeciliğinde de maliyet ve satış fiatı önemli
     nin yanında bir de sosyal kıymeti ve zorunlulu­ birer unsurdur. Yine her ticarî müessesede ol­
     ğu vardır ki ihmal etmeye hiç bir hakkımız duğu gibi elektrik işletmeciliğinde de sürüm
     yoktur. Bilhassa 1961 Anayasamız ile hukukili­ arttıkça ve müessese büyüdükçe maliyet dola-
     ğini de kazanmış olan sosyal Devlet fikrinin yısı ile satış fiatı düşer. Büyük elektrik işlet­
     ışığı altında şehir, kasaba ve köylerde yaşayan melerinde, jşehirlerde ve kasabalarda kilovat-
     vatandaşlarımızın medenî  vasıtalardan eşit  saat maliyeti küçük olduğu halde  köylerde
     olarak faydalanmaları hakları ve biz münevver­ yüksektir. Çünkü köylerde istihlâk az olduğu
     lerin de bu m.edenî vasıtaları köylerimize gö- gibi tesislerin kuruluşunda nüfus başına düşen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13