Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Maliye tasarısının (meslek vergisi) adı al­ kendi görevlerini yapmaktan âciz durumda bu­
   tındaki kısmı aynı ihtiyacı daha eksik ölçüde lunan bu idarelerin bütçelerinden, gelirlerinin
   karşılamak amacını  gütmektedir. Bu sebeple­   önemli bir kısmını almakta isabet bulunmadı­
   dir ki Türk Belediyecüik Derneğinin Haziran   ğından İçişleri Bakanlığı bunun için de bir ta­
   ayında toplanan 7 ncı Kongresi mahallî idare­  sarı hazırlamış bulunuyor. Tasanda İller Ban­
   lerimizin gelir sisteminde yapılacak reform için kası payına dokunulmamakla beraber payın
   İçişleri tasarısının esas tutulmasını istemiştir. hesabı bakımından konan kayıtlarla pay nisbe-
                             ti düşürülmektedir.
     Yazarın  imeceye ait görüşü, tatbikatın
   içinde yetişmiş bir kimse sıfatiyle realitelerden  Mahallî hizmetler için yapılacak Devlet,
   doğmaktadır.                    yardımının şartları ve buna mahallî idarelerin
     Tahsili tahakkukuna bağlı olmayan gelir­  iştirak nisbetleri hakkında yazarın kıymetli
   lere ait tahsilâtın Devletçe tek elden yapılması tavsiyeleri vardır. Devletin mahallî idarelere
   görüşünün  savunulmaya  değer tarafları var­  bıraktığı ve karşüıklarmı sağladığı hizmetlerin
   dır. Esasen özel idareler için bu, eskiden beri zamanında ve lâyıkiyle yapılmasını kontrole
   düşünülmüş  ve evvelce bu konuda Büyük Mil­  yetkisi tabiidir.
   let Meclisine bir de kanun tasarısı sunulmuş­   Kitabın ikinci kısmında Fransa'da istik­
   tu. Maliye tasarısında aynı esas belediye tah- razdan başka finansman usulleri, istikraz ve
   silâtı için de benimsenmiştir.          sübvansiyonlar rejiminin esaslan Ue işleyiş tar­
                             zı ve hizmet çeşitleri bakımından sübvansiyon
     Mahallî idareler bütçelerinden ayrılan pay­
   lar Devletin bir elden verdiğini diğer elle geri nisbetleri belirtilmektedir.
   alması ve Devlet bütçesinden mahallî hizmetle­   Bu kısım mahallî idareler finansmanı ba­
   re yardım esası yerine, mahallî gelirlerden Dev­ kımından bizim için çok istifadeli ve örnek alı­
   let hizmetlerine yardım demek olduğundan ve  nabilecek değerdedir.                                                   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12