Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

işleri Bakanlığında ayrı teşkilât kurulması yo­ sının 6 ncı maddesinde (Mahallî idarelerin fis-
      luna gidilemiyeceğine göre sözü geçen Bakan­  kal gelirleri, devlet ve mahallî idareler arasın­
      lığın rolü daha ziyade sembolik veya koordinas­ da gelirlerin /bölüşülmesi düzeni içinde özel ka­
      yon sağlayıcı olmaktan ileri gidemiyecektir.  nunlara göre bu idarelere tahsis edilen vergi,
                                harç ve benzerleri ile genel bütçeye giren Dev­
         Köylerle belediyelere ait mevzuatın aynı  let vergi hasılatı toplamından bu kanuna göre
      hak ve imtiyazlar çerçevesinde birleştirilmesini ayrılarak mahallî idareleri devredilen paylar­
      istemekle köy işleri için ayrı bir Bakanhk ku­ dan terekküp eder) denmektedir.
      rulmasını savunmak da çatışıyor.
                                  Kanunun  6 ncı maddesi mahallî idarelere
         içişleri Bakanlığında bütün mahallî idare­
      lerin işleriyle uğraşan bir Genel Müdürlüğün  aşağıda yazılı gelir kaynaklarından pay alına­
      mevcut olmakta devam edişinde de aynı çatış­ cağını belirtmektedir.
      mayı görmek  mümkündür.                1 — Gelir vergisi.,

         Kitapta belediye ve köy idarelerinin hak   2 — Kurumlar vergisi.
      ve yetkUeri arasındaki eşitsizlikler birer birer  3 — Veraset ve intikal vergisi.
      gösterilmiştir.                     4 — Emlâk alım vergisi.
         Köylerin kalkmması için yapılacak pek çok   5 — Motörlü kara taşıtları vergisi.
      şeylere ihtiyaç olduğu bir gerçek olmakla be­   6 — Gider vergileri (Tekel gelirleri dâhil)
      raber bunun sağlanması köylerin özellikleri, ni-  7 — Gümrük vergisi (Belediye payı dâhü)
      teUkleri ve imkânlarının darlığı da gözönünde   8 — Damga vergisi.
      bulundurularak ihtiyaçlarını karşılayacak te­    Halbuki içişleri Bakanlığının belediye ge­
      sislerle bunları gerçekleştirecek kaynakların ve lirleri için hazırladığı tasanda belli gelir kay­
      teknik teşkilâtın meydana getirilmesine bağlı­ nakları yerine bütçenin tamamından pay ayrıl­
      dır.
                                ması sistemi ön görülmektedir ki şimdikinden
         Köy ve belediye gelirleri arasındaki eşitsiz­ fazla bir gelir sağlamıyan Maliye tasarısına nis-
      lik kitapta ayrı bir bölüm içinde inceleme konu­ betle belediyelerimizin daha lehinedir. Maliye
      su yapılmış ve aynı mahallî hizmetleri görmek­ tasarısı belediyelerimizin içinde bulunduğu sı­
      le vazifeli bu iki idarenin gelir kaynaklarındaki kıntıları giderici bir imkân sağlamamaktadır.
      önemli farklar belirtilmiştir.          Şurasını da belirtelim ki gerek Maliye tasarısı,
                                gerek içişleri tasarısı Devlet gelirlerinden pay
        Yazar, gelirler konusunda aşağıdaki tek­  ayrılması konusunda köyleri hesaba katmakta,
      lifleri öne sürmüştür :             değildir. Maliye tasarısı yalınız arazi vergisinin
         1 — Tek bir mahallî idareler gelir kanımu belediye sınırları dışmda ve il sınırları içindeki
      çıkarılması.                    % de noksanını iller Bankasında açılacak iller
        2 — Hemşerilik vergisi ihdası.       arası müşterek bir fona ayırdıktan sonra bu­
        3 — imecenin vergi borçlarını para ola­ nun yüzde ellisini köylere tahsis etmektedir.
      rak ödeyemiyeceklere münhasır tutulması.       Geri kalan yüzde onlar, giderlerini karşıla-
        4 — Bütün tahsilatın Devletçe tek elden mıyacak  durumda  bulunan il özel idarelerine
      yapılması.                     yapılacak yardımlar için kullanılacaktır.
         5 — Mahallî idarelere yüklenen payların
      kaldırılması.                      Hemşerilik vergisi meselesi, vatandaşların
                                oturdukları yerlerin mahallî hizmetlerine gelir­
        Gelirler için tek kanun çıkarılması gelir
      kaynaklarının hepsinin millî gelirden elde edü- leri nisbetinde katılmalarını sağlamak için öte­
                                den
                                    düşünülmekte
                                  beri
                                            idi.
      mesi ve vergi gelirlerinin hizmetlerin genişliği
      ölçüsünde Devletçe mahallî idareler arasında,    Bu konu oturma vergileri grubu içinde ko­
      bir bölüşmeye tabi tutulması esasına dayanır. nut vergisi ve geçici oturma vergisi ile iş yeri
      Buna malî tevzin denir. Nitekim Maliye Bakan­ vergisi olmak üzere içişleri Bakanlığı tasarı­
      lığınca hazırlanan malî tevzin kanunu tasarı­ sında üç esas altında yer almıştır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11