Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Köylerimiz        Niçin     Kalkınamıyor


                          ve


       Fransada       Mahallî      İdareler      Ekipman


          Çalışmalarının          Malî     Kaynakları
                                        Muzaffer AKALIN

     Yazımızın başlığı Osmaniye Kaymakamı    lediye ne ise, köylerde köy idaresi odur. Köyler
  Ali Arguvanlı'nın yayınladığı kitabın adıdır.  şehir ve kasabalardan daha az gelişmiş oldu­
  Arguvanlı Hükümetimizle  Fransa arasında ya­  ğuna göre Devletin yardımına ihtiyaçları daha
  pılan özel anlaşma gereğince 1963 yılı baharın­ çoktur. Köylerimizin, iller Bankası vasıtasiyle
  da 45 günlük bir gezi için 10 kajrmakam ara­ dağıtılan gelirlerden ve fondan yardımlar gibi
  sında Fransa'ya gönderilmişti. Kitap, bu gezi­ belediyelere tanınmış olan hak ve imtiyazlar­
  deki incelemelerin eseridir.           dan mahrum oluşu adaletsizliktir.
     Görülüyor ki genç idarecimiz gezideki gün­   Mahallî karakter taşıdığı için belediyelere
  lerini hakkiyle değerlendirmiş ve gördüklerin­ pay ayrılan bina vergisinden köylerin fayda­
  den  memleketimizi  faydalandırma  çarelerini  lanmaması  haksızlıktır. 5237 sayılı Belediye
  aramıştır.                     Gelirleri Kanunu ve fondan yardım hakkındaki
     Adana'da basılan kitap 104 sahifedir. ki  mevzuat az nüfuslu kasaba ve şehirleri büyük
                        i
  sahifelik bir ön sözü, kitabın ilk kısmı olan belediyelerden ziyade koruyucu hükümler koy­
   (Köylerimiz niçin kalkmamıyor) kısmı takip edi­ muş olduğuna göre bunlardan daha küçük, cı­
  yor, ikinci kısımda ise Fransa'da mahallî ida­ lız kuruluşlar olan köylerin kalkınmalarına
  reler ekipman çalışmalarının malî kaynakları  önem verilmemesi caiz değildir.
  anlatılmaktadır.                    Bu gerçek ve zorunluk artık anlaşılmaya
     Bu iki konu esas itibariyle ayrı kitaplarda başlamıştır. Köy içme suları hakkındaki kanun
  yer alacak nitelik ve genişlikte ise de her iki­ ve Köy Bakanlığı üe daha ziyade köyleri ve
  sinde mahallî idarelerin kalkınmaları için ge­ küçük toplulukları ügilendiren toplum kalkın­
  rekli malî kaynaklar ele alındığmdan yazarın  ması çalışmaları bunlardandır. Şimdiye kadar
  bunları bir kitapta toplamakta mahzur görme­  uygulanan iller Bankasındaki köylere yardım
  diği anlaşılıyor.                 sistemi senboliktir.
     Mahallî idare yatırımlarının Fransa'daki    Nüfusları iki bini bulan köylerin belediye
  tatbikatı ve finansman sistemleri yazarın ma­ kurmağı amaç edinmeleri ve hattâ daha az nü­
  hallî idare anlayışına ışık tutmuş ve bu kitabı fuslu yerlerin, yakınlarındaki mahalle veya
  hazırlamasına yol açmıştır.            köylerle birleşerek sun'î nüfus çokluğu yarat­
     Ali Arguvanlı, başında bulunduğu üceler-  mak suretiyle aynı maksadı elde etmeye giriş­
  de 30.000.000 lira değerinde her derece ve çe­ meleri belediyelere mahsus Devlet yardımından
  şitten okullar, yollar, içme suları, stadyumlar, faydalanmak içindir.
  çarşılar ve benzeri tesisler kazandırmıştır. Kay­ Yazar köylerin ihmale uğraması yanında
  makam  ve Belediye Başkanı olarak Osmaniye'­  Köy işleri Bakanlığının kurulmasını övmekte­
  ye yaptığı hizmetler ise onu bu şehrin daima dir. Kuruluş amacı bakımından bu övme yerin­
  şükranla anılacak unutulmaz adamı yapmıştır.  dedir. Ancak köyün sağlık, su, tarım, bayın­
     Yazar, kitabın birinci kısmında köylerimi­ dırlık ve millî eğitim gibi işlerinden her birinin
  zin belediyelerden farklı muamele görmesine   ilgUi daire ve Bakanlıkları olduğuna ve çeşitli
  itiraz ve isyan ediyor. Şehir ve kasabalarda be- uzmanlık dallarını kapsayan bu işler için Köy

                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10