Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

dan en yüksek kültür ve teknik müesseselerine da büyük etkileri olacağına inandığımız turiz­
      kadar anlatmaya ve teşkilâtlandırmaya çalışa­ me gereken önem verilecektir..." denümektedir.
      cağız."
                                  Her üç hükümet programında, turizm hak­
        Bu devrede bütün gayret, Bakanlık Teşki­  kındaki fikirler standart olmakla beraber, mu­
      lât Kanununu çıkartmaya  hasredilmiş ve bun­  kayeselerinde yine de tezatlar görülmektedir.
      dan ileriye gidüememiştir. Böylece programda  Üç kabinenin de Başbakanı aynı zat olduğuna
      zikredilen hususlar ele alınamamıştır. Bakan­  göre, bu zıtlıkların olmaması gerekirdi. Fakat,
      lık Kanunu da çıkmadan  koaUsyon dağılmış,   anlaşılıyor ki Sayın inönü bu dâva üzerine cid­
      ikinci koalisyon kurulmuştur. İkinci hükümetin diyeti ve ehemmiyeti nisbetinde eğilmemiştir.
      programında  da turizm hakkında şu satırlara  Bir Bakanlık Teşkilât Kanunu çıkartmakla işin
      rastlıyoruz.                    hal yoluna girmediği malûmdur. Kaldı ki sakat
                                doğan kanunu ile Turizm ve Tanıtma Bakanlı­
        "Turizm  mevzuu  üzerinde lâyık olduğu   ğı, kendisine düşen koordinatör fonksiyonu da­
      önemle durmak kararındayız. Bu konuyu, mem­   hi ifa edememektedir. Bu hususlar T.B.M.M. de
      leketin ekonomik meselelerinin hallinde de yar­ ariz-âmik belirtilmiştir.
      dımcı olabilecek ve gelişme ümitlerine sahip
      bir saha olarak görüyoruz."             Daha  ziyade özel teşebbüsün sahası olan
                                turizm endüstrisinin arzu edilen sür'atle sevi­
         Bu satırlar incelendiğinde, ifadenin daha ye kaydedebilmesi için evvelâ Devlete düşen iş­
      mütereddit olduğu görülmektedir. Turizm en­   lerin halli şarttır. Kara, hava, deniz yollarının
      düstrisinin, ekonomik, sosyal ve kültürel kal­ tanzimi, çeşitli taşıtların temini, konaklama te­
      kınmamızdaki  yerini kavrayan bir hükümetin   sisleri, bütünüyle turizm işletmeciliği, propa­
      programında, turizm için hâlâ "olabUeceği, ge­ ganda ve turizm eğitimi, temizlik ve kontrol
      lişme ümitlerine" gibi mütereddit sözler yeri­ v.s. gibi meseleler ancak, birçok bakanhk, ge­
      ne, daha kat'i ifade taşıyan kelimeler kullanıl­ nel müdürlük, mahallî teşkilât, turizm ile ilgili
      malıydı. Turizmden, yurt çapında gelir sağla­ dernekler ve özel teşebbüs arasmda ahenkli bir
      nacağına, hükümet kanaat getirmiş ise beyanı  çalışma düzeni kurulmasiyle çözüme kavuşa-
      böyle olmamalıydı. T.B.M.M. deki program ten­ bihr.
      kitlerinde de bu noktaya dokunulmuştu. Hükû-
      met'in, topyekûn dâvaya angaje olması, turizm   Bu derece geniş bir çalışma sahasını içine
                                      faaliyetlerinin
                                             sadece
      politikasının çok daha keskin hatlarla çizilmesi alan turizm yürütülmesi hayal olur. bir bakanlık
                                tarafından
      gerektiği ifade edilmişti.
                                  Yukarıda  belirttiğimiz Başbakanlık genel­
        Netekim, ikinci koalisyon devresinde de,  gesinin memnuniyet uyandıran ciheti de budur.
      turizm sahasında büjöik bir hamle yapılamadı. Turizm işleri. Bakanlık üstü bir hükümet me­
      Teşkilât Kanunu "çıktı, çıkıyor" bekleyişi için­ selesi haline getirilmek isteniyor.
      de gelip geçti. Görülüyor ki turizm politikasını Geç de olsa, Hükümetin bu anlayışa ulaş­
      çizememiş olan Hükümet, meseleyi, bir Bakan­  mış olması Türk turizmi için fâli hayır sayıl­
      lık Teşkilât Kanununun dar çerçevesi içerisin­ malıdır. Turizm programları öncelik ve ivedilik­
      de mütalâa ediyordu. Nihayet üçüncü koalisyon le, hükümet tarafından ele alınacak olursa özel
      gelip çattı.                   teşebbüsle yabancı sermaye de rahathk ve em­
                                niyetle faaliyete girişecektir.
        Artık Turizm ve Tanıtma  Bakanlığı da     Temenni ederiz ki bu genelgenin arkası
      Kurulmuştur. Bu defaki programda,
                                gelsin; 1965 yılı gerçekten "Turizm Sezonu" ol­
        "Dış ödeme açığımızın azaltılmasında ve  sun! Biz, Hükümetin bu jestini, turizm sefer­
      ekonomik ve sosyal gelişmemizin hızlanmasın­  berliğinin ilânı olarak kabul etmek istiyoruz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9