Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Turizmle      ilgili   Bir   Genelge                                      İskender Cenap E G E
                                       A. P. Aydın Senatörü

     "Bütün milletçe artık tartışmasız kabul    Buna rağmen  zaman akıp gitmiş, biz de
  edilen memleketimizin yüksek turistik potansi­ turizmde yerimizde saymışızdır. Etüdler, ra­
  yelini sür'atle değerlendirerek bu sahadaki dö­ porlar, toplantılar her Bakan ve Genel Müdür­
  viz gelirini arttırmaya kararlı olan Hükümeti­ le beraber yeniden ele aimmıştır. Amerika'yı
  miz   "                     yemden keşfediyormuş gibi umumî sözlerle tu­
    Yukarıdaki  satırlar, 20.11.1964 tarihinde, rizm faaliyet programları ortaya konmuştur.
  Başbakanlık tarafından yaymlanan bir genelge­  Netice, zaman ve mesai harcamasından ileriye
  den alınmıştır. Radyo ve gazetelerin de üzerin­ gidememiştir. Turizm imkânlarımız, beceriksiz­
  de durduğu bu genelge, kısa olmakla beraber  lik, nemelazımcılık ve uyuşuklukla heder olup
  kat'i hüküm taşımaktadır.             gitmiştir. Bunlara bir de bürokretik zihniyet
     Genelgenin bütününde, 1965 turizm sezo­  eklenince işler büsbütün çıkmaza girmiştir.
  nunun, Türkiye için turizm yılı olacağı ifade
  edümektedir.                      Turizm, devrimizde ikinci sanayi kolu ola­
     Bu hareket, turizm endüstrisinin kurulup  rak isim almıştır. İtalya, Fransa, İspanya hat­
  kalkınması yolunda kafa yoran yazı ve eser ya­ tâ Yunanistan ve İsrail hükümetlerinin, turizm
  zan ve derneklerde faaliyet gösteren insanları faaliyetlerindeki inkişâfı ile bizim perişan hali-
  sevindirmiştir. Ciddî ve ilmî bir koordinasyon lîiiz mukayese edildiğinde müteessir olmamak
  gerektiren turizm dâvasının, nihayet Hükümet  imkânsızdır. Halbuki üç tarafı denizlerle çev­
  tarafmdan  da kavranmış olduğu hissini veren  rilmiş, tarih ve sanat eserleriyle eşsiz memleke­
                                          bir
                                       ideal
  bu sözler üniteleri arttırmıştır.        timizin, turistler için Ama bunu ülke olduğunu
                              hepimiz
                                  bihyoruz.
                                                  du­
                                             dünyaya
                            da
    Memleketimizde, yıllardan beri turizm üze­
  rinde uzun tetkik ve çalışmalar yapılmıştır.  yurmak ve turist celbetmek işini bir türlü be­
                                        kıyısından
                                   Ucundan,
                            ceremiyoruz.
                                              tuttuğumuz
  Böylece, bu işin nazariyatına ait bir hayli mal­ bu büyük dâvayı hâlâ realize edemedik.
  zeme toplanmıştır.
     Sözün ve yazışmanın yerini işe ve füle bı­ Turizm, geniş bir organizasyon ve çeşitli
                                                  bu
                                             Meselenin
                                         işidir.
  rakma  zamanı çoktan gelmiştir. Bu hususta   dallariyle koordinasyon evvelâ Hükümete dü­
                                    aimması
                            espri
                               içinde
                                  ele
  Belçika Turizm  Komiseri Haulot raporunda,
  turizmin çok kısa zamanda Türkiye ekonomik,  şer. Bizim hükümetler ise, bir türlü bunu kav­
  sosyal ve kültürel çok mühim  bir kaynak   rayamamışlardır.
  olacağını ifade ettikten sonra "artık sondajlar,  Birinci koalisyon hükümetinin programın­
  anketler ve etüdler fasülarma nihayet vermeli da turizme ait şu ibare vardır :
  ve icabeden her sahada l?irden harekete geçme­  "Turizm endüstrisi bizim memlekette öte­
  lidir." demektedir.                den beri hepimizin bilir göründüğümüz bir ko­
     Yıllardan beri verilmiş olan teknik rapor­ nudur. Tecrübe göstermiştir ki bu konuda ba­
  larının pek çoğunda bu mealde ibarelere sık sık şarı temin etmek sanıldığı kadar sade ve kolay
  rastlamak mümkündür.                olmayacaktır. Biz bu konuyu en sade vatandaş-
                                                   1
   1   2   3   4   5   6   7   8