Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü : 22                                 OCAK  1965 - S A Y I : 231


                           İLLER
          Sahibi:                                 Abone:
      Tttık Belediyecilik            ve               SeaeUk: 24 T.L.
                                                12 T.L.
                                             ayhk :
                                            6
         Detn^            BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
      Yenişehir Sakarya Cad.                          yılhğı C40) T.L.
         No: 34/3            DERGİSİ              tlân ücretleri idare
                                             kararlaştırılır.
                                            ile
        Telefon 17 69 45                           Neşrolunmayan
          Aıtkara        Yasa İslerini Fiil«D idare Eden    yazılar geri verilmea
                         ' Vehbi ÇÖKER           8u d«ıgida çıkan imzalı yazdar her zaman Türk Belediyecilik Demeğinin gÖ<
           rüşlerini akâettinneyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine
                            aittir.


                     ^Tıirk Belediyecilik Derneği                   ^^mi   ı^Ltı  Imtüjı  kdjLdUpdtt   iU

                (umıdidkümiz     içirt Im^atıh   o-bnannı

                dilcx, itbrJL'lezlni  sjumıt.
                        I Ç I N D E  I L E R
                                                  Sayfa
      Turizmle ilgili bir genelge           İskender Cenap EGE          1
      Köylerimiz niçin kalkinaraıyor          Muzaffer AKALIN            3
      Küy elektrifikasyanu               Turhan  ONUR              6
      tmar plânları tatbikaUndan vatandaşın çektik­
        leri                      İlhan ÇELÎKKAYA            8
      Belediye muhasipleriyU ba^başa          Fethi AYTAÇ              11
      Fotoğrafla belediyeler              Vehbi ÇÖKER              14
      İkinci İdareciler Kongresi (iktibas)      «                   19
      Usunköprü                     Hasan  Halet IŞIKPINAR        21
      Plânlamada  belediye sektörünün 1965 yıh fi­
         nansmanı                    Emin ÖZER              23
      Denizkıymmn  sahibi (Tercüme)          Mehmet ALDAN             25
      Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti kanunu Sadık ARTUKMAÇ            28
      Belediyelerimizin sorularına cevaplar       Muzafftn- AKALIN           34
      Ayın olayları            ".       •                   46
   1   2   3   4   5   6   7