Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

imar   Plânlorı    Tatbikatında      Vatandaşın      Cel(tlkleri                                           Ilhan ÇELİKKAYA
                                           İzmir Belediye Müfettişi

       Belediyelerin imar plânı tatbikatından va- hassa yer üstü kıymetlerine hiç itibar olunma­
     tandaşlarm çektikleri sıkmtılan ve bunların  ması, plân icabı şuyu işlemlerinin yapılmasını
     sebeplerini ve hal çarelerini bu yazımda incele­ ve yürütülmesini tamamen imkânsız hale koy­
     mek istiyorum.                  muştur.
       imar plânları şehir ve kasabalarda, bunla­   imar plânının tatbiki için yapılması icap
     rın gelecekte alacağı şekilleri gösteren plânlar­ eden bir çok işlemler vardır. Plânın kabulün­
     dır. Bu plânların gayesi, belirli bir program den sonra, tasdikU plâna göre yapılacak işle­
     dahilinde belde imar işlerini sağlamağa ve şeh­ rin tatbikat ve parselâsyon haritalarının yapıl­
     ri, kasabayı güzelleştirmeğe, halkın huzur ve ması, her şeyden evvel manevî temeli sağlam
     rahatım sağlamağa matuftur.           personel ve imkânlarla mümkündür.
       imar plânları, şehrin istikbaldeki durumu­
     nu gösterdiği için bunlarm, halde yer üstü ik­  imar plânlarının tatbiki için imar Kanımu
     tisadî kıymetlerini tamamen nazan itibara ala­ dörder senelik programların hazırlanmasmı ve
     rak hazırlanmaları şarttır. Bu plânlarm yapıl- lüzumlu malî karşılıkların ve kadroların bütçe­
     masmdan  evvel imar raporumm  hazırlanması,  lere konulmasını mecburî kılar. Fakat büyük
     aynı zamanda plânı yapılacak olan yerin müha- şehir belediyelerimizde bu hüküm ve mecburi­
     nili haritasmm bulunması lâzımdır. Bazı bü­  yetler tatbik olunur mu? Bu suale müsbet ce­
     yük şehirlerimizin imar plânlan maalesef şehir vap almak mümkün değüdir. Fakat bu mecbu­
     haritaları yapılmadan ihaleye çıkarılmış, kabul riyetleri yerine getirmeyen belediyeler vatan­
     ve tasdik edilmiştir. Bu durum izmir şehri için daşlardan imar Kanununun bir çok hükümleri­
     varittir. Netekim, imar plânının müsabakaya  ni, yasaklarını isteyerek, onların aleyhine kul­
     çıkarıldığı sıralarda şehir haritalarının henüz lanabiliyorlar. Dört yıllık imar programına da­
     yaptırılmamış olması, plânın hazırlanması es­ hil olmayan yerlerde türlü tedbirlerle vatanda­
     nasında yer üstü iktisadî kıymetlerinin ve hat­ şın en mukaddes haklarından olan mülkiyet
     tâ engebelerinin dahi nazan itibara alınmama­ hakkı, gelişi güzel sınırlandırılıyor. Kanun yol­
     sı, başka bir ifade ile şehrin düz bir ova gibi larına başvurmasını bilenler, bu hususta mas­
     mütalâa edilerek plânm müsabıklar tarafından  rafı göze alanlar, Danıştaym isabetli kararla­
     tanzimi, bugün için işin içinden çıkılmaz du­ rından istifade ederek haklarını aradan uzun
     rumların meydana  gelmesine sebep olmuştur.  zaman  geçtikten sonra alabiliyorlar. Fakat, bu
     Bu vaziyet İstanbul şehri için de varittir. An­ arada yüzlerce ve hattâ binlerce vatandaş elle­
     kara'nın imar işlerinin diğer büyük şehirlerimi­ rinde arsası veya meskeni ile yeni bina yap­
     ze nazaran çok evvelce ele alınmış olması, mah­ mak, mevcudu tamir etmek imkânlarından mah­
     sus kanunla imar işlerinin düzenlenmiş bulun­ rum bir şeküde sızlanıyorlar.
     ması, bugün için belki en az, belde idarecilerini İmar Kanunu, ilgili maddeleri ile mevcut
     üzen bir şehir olarak Ankara'nın gösterilmesi­ imar plânı üzerinde, kabul ve tasdikindeki usu­
     ni mümkün kılmaktadır.              le göre tadil imkânlarını tanıyor. Bu bakımdan

        Şehir imar plânlarının yapılması esnasın­ büyük belediyeler mevcut imar plânlarmı gü­
     da münhanili haritalann bulunmaması ve bil-  nün ihtiyaçlarma göre bazı zecrî tedbirlerle ıs-

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15