Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

çüde azaltacağı bilimsel bir gerçektir. Devlet iş için belediyelere yardım olarak verümek üze­
   Plânlama Teşkilâtımız 1963-1967 beş yıllık plân re, ödenek konulması ön görülmüştür. Bu se­
   devresinde yukarıda saydığımız çeşitli zaruret­ bepledir ki 1963 bütçesinin İmar ve İskân Ba-
   leri göz önüne alarak şehir sektörümüzün (Ko­ kanhğı kısmına konan 18.000.000 TL., 1964 büt­
   nut ihtiyacı) nı aşağıdaki şekilde rakamlandır- çesinden 35.000.000,— liraya çıkarılmıştır. Ay­
   mıştır :                     rıca belediyelerden her yıl bütçelerinin takati
                            nisbetinde bu iş için önemh miktarda ödenek
   Yıllar Yapılması gereken konut Yapılabilecek miktar koyup çalışmalar yapmaktadırlar.

   1963      167.186       58.970
                               SONUÇ  :
   1964      171.983       59.960
   1965      177.019       60.950        Şehirlerin büyümesi problemi karşısında
   1966      182.308       61.940     mahallî idarelere bilhassa belediyelere büyük
   1967      187.861       62.930     ve ağır görev, sorumluluk payı düşmektedir.
                            Mahallî idarelerin imkânları ne kadar genişle-
     Buna karşılık 1962 de yapılan araştırma­ tilirse genişletilsin şayet devlet ve onun teşki­
   lara göre, şehirleşmenin tipik örneklerini veren lâtlı icra uzvu olan (Hükümet) programsız ve
   aşağıdaki altı ihmizde (Cîecekondu) tipi konut plânsız şehirleşme hızını azaltacak tedbirler al­
   yapımı korkunç rakamlar göstermektedir (8).  maz veya bunda gecikirse söz konusu idarelerin
                            bu konuda amaca ulaşacağını düşünmez, gerçe­
   Şehirler Gecekondu sayısı Bunlarda yaşıyan nüfus ğe sırt çevirmek olur.

   İstanbul    78.000      293.000
                              (1) Report On The World Social Situation, U. N.,
   Ankara     70.000      370.000
                            New York, 1961.
   İzmir      11.000       53.400
                              (2) Davie, M. R. "The Socialogical Basis of City
   Adana      8.790       42.150
                            Planning" New York, 1944, Sf. 276.
   Urfa       5.230       20.860       (3) Sadun Aran, "Şehirleşme Hareketleri", S. B. F.
   Zonguldak    4.000       15.000     Dergi C. IV. No: 1-4 Sf. 332.
   Samsun      4.346       12.476       (4) Dr. Cevat Geray, "Şehir Plânlamasmm Başlıca
   Bursa      3.561       13.556     Tatbik Vasştaları" Ankara 1960, S. B. F. Yaymlarmdan,
                            No: 31, Sf. 2-3.
     Bu çok Önemli ve o nisbette büyük proble­  (5) Şehirlere Akm ve Mesken Dâvası, C. H. P. Bro­
   mi haUetmek için 1953 de 6188 sayılı "BiNA şürü, Ankara 1959.
   YAPIMINI  TEŞVİK  ve İZİNSİZ YAPILAN Bİ­     (6) Mehmet Aldan, Şehirleşme Hareketlerinin Dü­
   NALAR  HAKKINDA   KANUN",   1956 da 6785  zenlenmesi Bakımından Belçika ve Türkiye, T. O. D. A.
   sayılı "İmar Kanunu", 1964 de 327 sayılı "Ge­ I. E. Yayınları, Rnkara 1962 Sf. 65-66.
   cekonduların Islâhı Hakkmda Kanun"  çıkarıl­  rak (7) Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu, Top­
                                            1964.
                                     No:
                                         Ankara
                                       11,
                              Reformu,
                                  Yayın
   mış; ayrıca (5 yıllık plân) da bu işe geniş öl­ (8) İmar ve İskân Bakanlığı, Aylık Bülteni, 15 Ma­
   çüde yer verilerek her yıl devlet bütçesine, bu yıs 1963, Sayı 25, Sf. 11.     • -
                                                  199
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14