Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

3 — Yeteri kadar maddî imkâna sahip ola­   5 — Köylümüzün köydeki tarım ve benze­
      mayan  (Şehir) mahallî hizmetlere tam anlamı ri çalışmaları için ayırdığı iş gücü ve zamanı,
      ile cevap veremiyeceği için (geri kalmış mem­ yılm en fazla 1/3 kısmına eşittir. Geri kalan 8
      leket) olmaktan kurtulup uygar memleket, ileri aylık zaman % 95 oranında boş geçmektedir.
      miUet olma amacına ulaşmamız ülküsü gecik­  Kaybolan  bu iş gücü ve zamanmı köyde kıy­
      miştir. Yalnız Ankara Şehrinde 70.000 (gece­ metlendirmek için de son yıllarda önemli çalış­
      kondu) da her türlü uygarlık imkânlarından  malar yapılmaktadır. Bu çalışmaların da reali­
      mahrum  370.(X)0 insanın yaşadığım, bunun şe­ ze edilmesi hem köy, kasaba, şehirde gizli iş­
      hir nüfusunun % 42 sini teşkü ettiğini, bu mik- sizliği önliyecek; miUî geliri artıracak; hem de
      tarm % 53 ünün köylerden geldiğini göz önü­ köylüyü köye bağlıyarak (Şehirleşme) nin aşı­
      ne alırsak karşılaşılan (sosyal afet) in derece rı ve zararlı yönlerinden korunulmasmı Bağlı­
      ve önemini kolayca anlarız.           yacaktır.

                                  b) İşler nasıl yaratılmakta, mesken na­
                                sıl sağlanmaktadır?
               III. BÖLÜM
                                  Köylerden şehirlere devam eden akın so­
          PROBLEMLERİN    ÇÖZÜLMESİ
                                nucu meydana  gelen gizli veya açık (işsizlik)
        A)  Şehirlerin büyümesinden doğan prob­  probleminin halli için tahsisen 1961 yılından be­
      lemlerin çözülmesi için neler yapılmaktadır : ri :

        a)  Şehirlere akının durdurulması için ted­  1 — İş ve İşçi Bulma Kurumu verimli ça­
      birler :                     lışmalar yapmakta, şehirlerdeki pasif (insan
                                gücü) nü muhtelif yönlerde kanahze etmeye
        Bu tedbirleri daha ziyade şehirlere akını
      doğuran sebepleri ortadan kaldırmaya yarayan  çalışmaktadır. Bu cümleden olarak (Plânh kal­
                                   devresi)
                                                      ka­
                                         girilmesi
                                kınma
                                              sonucu
                                                  özel
                                        ne
                                                    ve
      çalışmalar şeklinde özetliyebiliriz. Bunlar :
                                mu  sektörünün yaptığı yatırımlarla açılan iş
        1 — Her köyde okul yapmak suretiyle köy­ sahalarına, batı memleketlerine, bilhassa Al­
      lünün, çocuklarını okutma hususundaki arzusu­  manya'ya, bu Kurum'un işçi bulup göndermesi
      nu şehire inmeden mahallinde gidermek.      belirli örnek olarak gösterilebüir. Muhtelif ta­
                                rihlerde yürürlüğe giren ve (İş Hukuku) nu ko-
        Beş yıllık plânlara göre 1970 yılında bu difiye eden kanunlarla iş ve işçi emniyeti sağ­
      problem tamamen  halledilecek ve köyden şehire lanması, (Toplu Sözleşmeler) in faydalı şekUde
      akını önlenmesinde önemli bir rol oynıyacaktır. tatbikata konulması, bu amacı sağlıyan tedbir­
        2 — Topraksız köylüyü toprağa ve üretim ler vetireleri için de sayılması gereken husus­
      araçlarma daha rasyonel esaslar dahilinde sa­ lardır.
      hip kılmak amaciyle (Toprak Reformu Kanu­
      nu) nu yürürlüğe koymak için hükümetçe ve    2 — Hızlı şehirleşme sonucu şehirlerde
      Büyük Millet Meclisinde devamh çalışmalar ya­ anormal şeküde artan nüfusu barındırmak, bu
      pılmaktadır. Bu çalışmalar gerçekleştiği tak­ nüfusa medenî vasıta ve imkânları asgari de­
      dirde şehirlere akında asgari % 25 bir yavaş­ recede içinde bulunduran (Konut) temin etmek
      lama meydana gelecektir.             gerek mahallî idareleri gerek devleti geniş öl­
                                çüde meşgul eden bir problem doğurmuştur.
        3 — Köyleri ve köylülerimizi uygar bir ya­ Üretimin esas unsurunu teşkil eden insan gü­
      şayış tarzına kavuşturmak için yol, su, elektrik cünü koruyan (Konut Müessesesi) ni kısmen
      gibi vasıtalarm en hücra köylere kadar ulaş­ veya tamamen  ihmal ederek sadece üretimin
      masında hükümetlerce hızlı ilerlemeler kayde­ cihaz, makina, bina unsuruna yatırım yapmak
      dilmekte ve olumlu çalışmalar yapılmaktadır.  suretiyle, vatandaşın konut ihtiyacını karşıla-
        4 — Seçilen pilot bölgelerdeki denemeler­ mıyan şehirler de, çeşitli hastalıkları, alkoliz­
      de (Tababetin sosyalleştirilmesi) yönüne gidil­ min, cinayetlerin, aüe müessesesinden büyük
      mek  suretiyle de akın, önemli oranda durduru­ sarsmtıların, siyasî ve sosyal gerginliklerin hü­
      lacaktır.                      küm süreceği, bunların da (üretim) i geniş öl-


      198
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13