Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

azalma ile karşı karşıya gelmekte; diğer yön­ olarak artması ve fakat gelirde bir artışm olma­
   den ise (Devlet Bütçesi) nden bu işler için köy­ ması Belediyeleri bu gün içinde bulundukları
   lere ayrılan ödenekler bu idareler tarafından çok müşkül duruma düşürmüştür. Buna misal
   sarfedümek suretiyle Özel İdarelerin hemen he­ olarak memleketimizde programsız ve plânsız
   men bu konudaki yükten tamamen kurtarılmak­  şehirleşmenin tipik örneğini veren Ankara Şeh­
   tadırlar. Bu sebebledir ki (Genel İdare Nazari- rini dolayisiyle Ankara Belediyesini ele alalım:
   yatçıları) Ue (Tatbikatçıları) Özel İdarelerin ta­
   rihî fonksiyon ve sosyal niteliklerinin kalmadı­ Yıllar Ankara Şehrinin Ankara Belediyesi Bütçesi
   ğı, bu yönden bunları Belediyelerle birleştirip      Nüfusu      (Gelir kısmı, kesin
   Türkiye'de köyden sonra tek bir mahallî idare               hesaplara göre)
   vücuda getirilmesinin zaruretine inanmaktadır­
   lar.                        1950    288.586      10.443.592 TL.
                            1955    327.386      23.101.233 TL.
     2 — Şehirleşme hareketlerinin en geniş öl­
   çüde etki yaptığı Mahallî İdare topluluğu B e- 1960  650.067      61.038.321 TL.
   1 e d i y e lerdir. Belde dahilinde cereyan eden 1962 717.457    88.017.909 TL.
   âmme hizmetlerinin % 81'inin ifasından sorum­ 1963   804.947      90.481.411 TL.
   lu olmak gibi çok ağır bir görevi yüklenen Be­
   lediyelerin, (hızlı şehirleşme) ile yükleri izah  Türkiye'nin nüfus artışı % 4.2 olmasına
   edilemiyecek derecede ağırlaşmış; adeta bu ida­ rağmen (Hızlı şehirleşme sonucu) bu nisbet
   releri mefluç hale getirmiştir.         Ankara'da  % 26.4'e yükselmiş ve bu yükseliş
                            bütçe imkânlarına tesir ederek artan nüfus kar­
     BUindiği gibi "beldenin ve belde sâkinleri­ şısında orantı ters olarak % 12 gibi büyük bir
   nin mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihti­ iniş kaydetmiştir. (Gelir) de düşüş vukubuldu-
   yaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmî ğu için mahallî hizmetlerin şahıs başına düşen
   bir şahsiyet" (1580 sayıh Şanunun 1. maddesi) (Gideri) de düşmüş ve bu suretle Ankara Be­
   olan belediyelerin bu görevi ifa edebilmeleri için:  lediyesi yüklendiği âmme hizmetlerinin gerçeğe
     aa)  Öz gelir kaynakları (Belediye Gelirle­ uygun surette yapılması için lüzumlu bulunan
   ri Kanunundan doğan gelirler)          büyük yatırım ve büyük çalışmaları yapama­
     bb)  Özel teşebbüs ve Belediyenin emlâ­  mıştır. Bu sebepledir ki şehirlerin mahaUî ve
   kinden, bağışlardan, genel bütçeden yapılan yar­ medenî ihtiyaçları ilerliyen sosyal hayat karşı­
   dımlarla elde ettiği gelirler. (1580 sayılı Beledi­ sında ya hiç giderilememiş veya pek az üerleme
   ye Kanunundan doğan  gelirler) olmak üzere  kaydetmiştir.
   başlıca 3 gelir kajmağı vardır.
                               Ç) Bu hal ne gibi sosyal problemler yara­
     1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı
   (Belediye Kanunu) ile Belediyelerimize modern tır :
   bir kişilik verilmiş ve görevlerini yapabilmeleri (Hızlı şehirleşme) memleketimizde başlıca
   için de 423 sayılı (Belediye Vergi ve Resimleri) üç önemü sosyal problem meydana getirmiştir :
   Kanununda  önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu
   hal, 1948 yılına kadar devam etti ki bu tarihler 1 — Köylerin boşalması, henüz tarımsal e-
   memleketimizde  (Şehirleşme hareketleri) hızla konomik karektere sahib bulunan memleketimiz­
   geliştiği yıllara rastlamaktadır. 1948 yılında de yiyecek maddeleri ve kalkınmamız için ana
   5237 sayılı (Belediye Gelirleri Kanunu) çıkarıl­ unsur olan sanajdde lüzumlu bulunan (ham
   dı. Gerçekten bu kanun (Mahallî Hizmetler) in madde) üretiminin azalmasına kalkınmamızın
   yapılmasında Belediyelere oldukça büyük im­   gerüemesine bu suretle tediye muvazenemizin
   kânlar sağlamıştır. Ancak, bu tarihten sonra  daha fazla bozulmasına, (Açlık) ın doğmasına
   Türk  Lirası'nda başgösteren  (Devalüasyon)   yol açmıştır.
   kıymet düşmesi ve hizmetler maliyetinin artma­   2 — Plânsız ve programsız olarak nüfusu
   sı, bilhassa hızlı şehirleşme neticesi şehirler nü­ artıp genişliyen (Şehir) de açık ve gizli işsizlik
   fusunun (Belediye Gelirleri) ile ters orantılı bütün şiddetiyle kendisini göstermiştir.


                                                  197
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12