Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bu sos­ yer almakta; sosyal ve ekonomik yönlerden ise
       yal faktör Ankara nüfusunun artışında, dola­ aralarında hiç bir fark bulunmamaktadır. Hal­
       yısıyla şehirleşmesinde sür'atli ve fakat plân­ buki, gelişmemiş memleketlerde ise oran, geliş­
       sız, gelişi güzel şekilde gelişmesinde önemli rol mişlere nazaran düşük olmakla beraber sonuç,
       oynadığı gibi, nüfusu 50.000 den yukarı şehirle­ tamamen birincinin zıddı olarak vücut bulmak­
      rimiz için de aynı (itici) kuvvet ohna rolünü tadır.
       oynamıştır (8).                    b)  Uzun akademik tartışmalara girişme­
                                den, memleketimizde 10.000 nüfuslu meskun
         B)  Memleketimizde Şehirleşme ne derece  yerleri (Şehir) de kıstas olarak kabul ettiğimiz­
      hızhdır :                     de, şehirleşmenin (geri kalmış memleketler)
         a) Bu kısma geçmeden önce çeşitli ülke­ özelliklerini taşıyan yönleriyle başlamış bulun­
      lerde Şehirleşme hareketlerini ve bu hareketler duğunu ve her yıl arttığını, plânsız ve program­
      arasında Türkiyemizitı durumunu  görmemizde   sız şekilde geliştiğini görürüz. Şimdi bu artışın
      fayda vardır :                  derecesini inceliydim :
                                  Nüfusu 10.000 den yukan l ve ilce merkez­
                                               i
         Çeşitli Ülkelerde Şehirleşme Durumu
                                lerindeki şehirli nüfusumuzun 1920 deki oranını
      Ü L K E          Genel Nüfusa (1955-1960) 100 kabul etüğimizde, 1960 da bu oran 435'e
                    göre Şehirleşme Oranı çıkmıştır ki 33 yılda bu hız, sorumluları üzerin­
                                de derin düşüncelere sevk eden ve vakit geçü--
      Gelişmiş   Gelişmemiş      %        meden tedbirlerinin alınmasını gerektiren bir
      İngiltere             % 80      olay karekterini taşımaktadır.
      Almanya              % 71        C)  Hızlı Şehirleşmenin İl Özel idareleri ve
      Amerika (B.D.)          ,% 71      Belediye kaynak ve imkânlarınm tesiri nedir :
      Fransa               % 52        1 — Şehirleşmenin İl Özel İdare kaynak ve
      Japonya              % 38       imkânlarına geniş ölçüde aleyhte bir tesiri ola­
              Türkiye       % 32      maz. Zira, yürürlükte bulunan mevzuatımıza
              îr an        % 20      göre bu idarelerin çok dar olan bütçe imkânları
              Hindistan      % 17
                                şehir veya kasabalara değil köylere sarfedil-
         Gerçekten bu Tabloda Ingütere Şehirleş­  mektedir. Köyde, Tarımın, hayvancılığın kalkın­
      mede  % 80 oranmı, Almanya % 71'e, Amerika  ması, öğretim işinin en önemli aracı olan okul
       % 63'e yükselmiştir. Ancak, bu yüksek orana binalarının yapılması, sağlık işleri ile yol, içme
      ilk nazarda aldanarak buralarda köyün zararı­ suyu ve sulama işlerinin düzeninde gitmesi gibi
      na, şehrin lehine bir gelişme mevcut olduğu dü­ ödevleri yüklenmiş olan İl Özel idareleri, bir ta­
      şüncesine  saplanümamalıdır. Bu memleketler   raftan şehirlerin zararına olarak azalan köyler
      bünyesinde, köy ve köylü sadece mefhum olarak  nüfusu karşısında hizmet toplamı oranındaki


                                               \
                   1927 YILINDAN  BERİ ŞEHİRLEŞME   DURUMUMUZ


          Genel Nüfus                Şehirlerdeki Nüfusun     Şehirleşme
          Sayımı Yıllan   Sayım Sonuçlan     Toplamı    Artış %     Oranı

          1927          13.648.270     1.054.000     100     %  16.4
          1935          16.158.018     1.287.000     122     %  16.6
          1940          17.820.950     1.527.000     144     %  18
          1945          18.790.174     1.782.000     169     %  18.3
          1950          20.947.188     2.088.000     198     %  18.5
          1955          24.064.763     3.142.000     298     %  22.1
          1960          27.809.831     4.592.000     435     %  25.1


      196
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11