Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

a)  Ekonomik  sebepler :          teri kadar faydalanamamanın  acısı içinde bu­
    1 — Toprağm  ya hiç bulunmaması veya   lunduğu  cihetle, köylümüz, yetiştirdiği çocuk­
  verimsiz olması : Toprak reformunda gecikil­ larını (okuyup adam olması) nı ve kendisinin
  mesi sonucu yeteri kadar istihsal vasıtasına, basit kültür verilerinden faydalanarak (sözü
  toprağa, mülkiyet hakkının doğduğu  maddî   dinlenir insan olması) nı şiddetle istemektedir.
  bağ'a sahip olamayan köylümüz veya bu du­  Bunda  askerlik görevini yaptığı sırada artırdı­
  rumdaki kasaba halkımız, köy veya kasabasını ğı görgü ve bilgisini ve büyük şehirlerde te­
  terkle talihinin olumlu yönünü, "Taşı toprağı şekkül etmiş iç pazarlara gidiş gelişi sırasında
  altın" sözü ile ifade edilen (Büyük Şehir) de edindiği amprik bilgilerin büyük rolü olmuştur.
  aramakta  bulunmuştur. Bu noktaya daha bü-
  joik açıklık verebilmek için aşağıdaki tablodan  2 — Uygarlık nimetlerinden faydalanma
  faydalanalım.                   arzusu :
                              Köye nazaran çok fazla gelişmiş bulunan,
    Küçük Çiftçi Ailesi Sayisı ve Arârisi (5)
                            elektrik, havagazı ev içinde su, asfalt yol, si­
                            nema, tiyatro gibi eğlence yerleri, her ihtiyacın
                            kolayca satınalınabileceği dükkân ve mağaza­
                            lar, şehir içi ulaştırmada kolaylık, gecekondu
                            şeklinde de olsa köydekine nazaran çok daha
     V                 İM     mükemmel  konutda oturma veya yaptırma im­
     5       «•s              kânlarının var oluşu, pek çok doktorun, hasta-
                            hanelerin bulunuşu köyden şehire (itiş) in çok
   1 — 20 Dönüm  838.500  % 30.6   774.180  kuvvetli vetirelerindendir.
  21 — 50     796.960  % 31.5  2.788.000
  51 — 75     338.490  % 13.4  1.950.000
                              3 — Asker ailelerine ve muhtaçlarına yar­
  T O P L A M   1.793.950  % 75.5  5.512.180  dım hakkındaki kanun :
                              İkinci Dünya Savaşı içinde tedvin edilip
    Görülüyor ki memleketimizdeki çiftçi aüe- 1941 yılında yürürlüğe giren ve o zamandan
  lerinden % 75 i 5.500.000 hektar arazide çift- beri daha ziyade nüfusu 50.000 den yukan şe­
  çiMk yapmaktadır. Bu miktar, bütün ekilebilen hirlerde tatbikatının yoğunlaştığı bu kanun,
  arazimizin % 31 i kadardır. Bu rakamlara göre köylerden şehirlere nüfus itiş ve akımını, arit­
  her aileye 22-24 dönüm miktarında arazi düş­ metik ulamda hızlandırmaktadır. Buna misal
  mektedir ki, işletme usulleri, tarımsal verim ve olarak Ankara'yı alalım :
  çiftçi ailesinin elde ettiği üründen gidereceği
  zatî ihtiyaçları miktarı göz önüne alınırsa, nor­
  mal geçimi ve yaşamayı sağlamada bu miktar  Ankara Belediyesi hudutları içinde
  arazinin yetmiyeceğini derhal kabul etmemiz
  gerekir (6). Kaldı ki bugün titizlikle yapılan he­            s"
  saplara göre Türkiye'de (topraksız çiftçi ailesi)            i-i      1i
  miktarı 520.000 den fazladır (7).
                                         İli      •S:;
    2 — Iş bulma kolaylığı :
    İhtisasa dayanan işin dışında, büjöik şe­
  hirlerimizde kapıcılık, kalorifercilik, çöpçülük, 1941  157.242  11.837 X (bir aile
                                           hesa-
                                     asgarî
  kanalizasyon ve temizlik ameleliği, hamallık,           bile) 3 3 kişi 35.511 % 22.5
                                         =
  sürücülük, bekçilik, seyyar satıcıhk, her çeşit 1945  226.712  14900 X 3 = 44700 % 19
  inşaat ameleliği gibi işlerin fazla miktarda bu­ 1950  288.516  10728 X 3 = 32184 %  11
  lunması (itici kuvvet) in başka bir yönünü teş­ 1955  327.386  26172 X 3 = 78516 %  24
  kil etmektedir.                  1960  650.067  26881 X 3 — 80643 %  12.4
    b)  Sosyal sebepler :            1964  870.000  24803 X 3 = 74409 %  8.55
    1 — Kültür veya okul ihtiyacı :       Tablodaki bilgi, Ankara Belediyesinin resmî kayıtla-
    Kendisi eğitim ve öğretim nimetinden ye­ rmdan çıkarılmıştır.

                                                  195
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10