Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ve ihtiyacı kamçılıyan da (Nüfus kesafeti) bu­ retlerle plânlı ve metodlu (Şehir kurulması)
      lunduğuna ve nüfus kesafetinin de, eski bir de­ şeklinde tecelli eder. Bunda başlıca âmil, ya bir
      yimle, zarf'mı da şehirler teşkil ettiğine göre, yere büyük fabrika kurulması (Karadeniz Ereğ­
      yukarıdaki görüşüm pek kuvvetli yönü bulun­  li'si ile Karabük'de) veya büyük bir petrol ve­
      duğunu kabul etmemiz gerekir.          ya maden daman  bulunması (Zonguldak, Bat­
        Çeşitli sosyal, ekonomik, teknik faaliyetle­ man) gibi ekonomiktir; veya üniversite kurul­
      rin bütününü içine alan şehir topluluklarında ması (Erzurum, Trabzon) gibi idarî veya o ye­
      en belirü rolü "iş bölümü" ve ihtiyaçlarm art­ rin başkent olması (Ankara, Telaviv, Arjan­
      ması neticesi basitten mürekkebe doğru hızla tin'in yeni kurulan başşehri) gibi politiktir.
      kayan "ihtisaslaşma" oynamaktadır. Bunların     İktisaden az geüşmiş ve çağdaş uygarlık-
      yanı sıra bUhassa 19. asırda etkileri belirli ha­ da ilerlemiş memleketlerle oranlandığı takdirde,
      le gelen i n d i v u d u a l i s m (ferdiyetçi- sosyal yönden geri kalmış memleketlerdeki
      ük) cereyanlarının rolünü inkâr etmemek lâ­  ş e h i r 1 e ş m e'i vücuda getiren faktörlerde
      zımdır (2). Buna, tahsisen 1. Dünya Savaşın­ benzerlikten ziyade zıtlık vardır. Bu tip şehir­
      dan sonra genç kuşaklarda başgösteren ve gü­ leşmelerde, (Şehir) istihsal ımsuru olmaktan zi­
      nümüzün  de önemli sosyal problemlerinden bi­ yade, istihlâk unsuru ve millî ekonominin ke-
      rini teşkil eden (gençlik bunalımları) nı ilâve miricisidir. Bu sebepledir ki iktisaden geri kal­
      edersek (3) konunun etraflı bir panoramasını mış memleketlerde,  çok önemli bir nokta da
      çizmiş oluruz. Kaldı ki "şehir hayatınm sağla­ (plânlı kalkınma devresi) nde, (plânlı şehirleş­
      dığı iş bölümü, bir yandan istihsal faaliyetinin me) esaslarının da çok büjoik titizük ve ce­
      artmasına yardım ederken, diğer yandan (za­  saretle tatbik mevkiine konmasıdır. Çünkü, ar­
      man)  yaratmaktadır. Bu da entellektüel faa- tan nüfusun, meydana gelen (iş imkânları) ve
      hyet için elverişli olan zemini hazırlar. Entel­ (millî kaynaklar) ile ahenkli verimli şekilde
      lektüel ilerleme için gerekli olan temaslar, baş­ memleket sathmda yayılmasmm tek şartı (plân­
      ka bir deyimle, (zihnin zihinle teması) şehirde lı şehirleşme) dir. Kaldıki, şehirleşmede en
      köye nazaran daha kolay vukubulur. îş ve işçi önemli prensiplerden biri de ş e h i r'e vâki
      bulma imkânları şehirlerde daha geniş, daha  nüfus akımının, şehrin (ekonomik taban) ı, ya­
      kolay ve daha verimlidir. İhtirasları, sergüzeşt­ ni temel imkânları ve takati ile doğru orantılı
      çi ruhu, dinamizmi ve kendi kendini ifade ve olması prensibidir. Bu hal, iktisaden ve sosyal
      tanıtma arzusu ile taşan gençlik için de şehir, yönden geri kalmış memleketlerde tamamen
      çekici bir çevre teşkil eder." (4). Millî liderle­ aksi şeküde kendisini göstermekte, binnetice
      rin, bulu§larm, keşiflerin, halk efkârının, mo­ sosyal felâketlerin hacmi, bu yönden günden
      danın hep şehirlerde doğup geliştiğini nazara güne büyüyüp genişlemektedir.
      alırsak, şehirlerin (Millet hayatı) nda ne dere­
      ce önemli rol ojmadığı derhal meydana çıkar.
      Bütün bu sayılanlar, şehirleşmenin daha ziya­         II. BÖLÜM
      de, şehirleri ile köyleri arasında derin farklar MEMLEKETİMİZDEKİ    DURUM   :
      bulunan ve iktisaden az gelişmiş, daha doğru­   A)  Memleketimizde  şehirlerin büyümesi­
      su, bizim gibi, geri kalmış memleketler için ba­ nin ifade ettiği mâna nedir?
      his konusu olduğu; ileri ve iktisaden gelişmiş,  Memleketimizde, özellikle, 2. Dünya Sava­
      uygar memleketlerde "Şehirleşme" diye bir me­ şından sonra başlıyan veya hızını artıran ş e-
      selenin bulunmadığı, bu yerlerde sadece sosyal b i r l e ş m e , yukarda izah ettiğimiz esaslar-
      karekter, konfor, sosyal ve ekonomik imkânlar daki gibi, tamamen p l â n s ı z şekilde vu-
      bakımından bir birinin aynı ve fakat nüfus ba­ kubulmuş ve bugün yalnız mahallî idareleri de­
      kımından az nüfuslu küçük yerlerle, çok nüfus­ ğil, devleti de ağır sorumluluk ve kötü sosyal
      lu büyük yerlerin mevcut olduğu kolayca anla­ sonuçlarla karşı karşıya bırakmıştır. Hem ka­
      şılır. Bu yerlerde ş e h i r l e ş m e , köyler­ saba ve köylerin zararını, hem de şehirlerimi­
      den kasabalara vâki nüfus akımı kasabaların  zin zararını artıracak şekilde meydana gelen
      birdenbire plânsız ve sun'i olarak büyümesi şek- (Türkiye'de Şehirleşme) hareketinin başhca 3
      ünde değil ekonomik, politik veya sosyal zaru­ ana sebebi vardır :


      194
   1   2   3   4   5   6   7   8   9