Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Şehirlerin     büyümesi      {çarşısında      motıalli    idûreierin     roiü                                   15-20 Şubat 1965 tarihleri arasında,
                                 (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) nde CENTO
                                 tarafından tertiplenmiş olan "Mahallî İdare­
                                 lerin Milli Kalkınmadaki Rolü" konıdu
                                 Simpozyum'a Türk Delegasyon Hey'eti üyesi
                                 olarak katılmış bulunan Ankara Belediyesi
                                 Reis Muavini Ali Çankaya, sözü geçen Sim­
                                 pozyum'a aşağıdaki "tebliğ" ile katılmıştır.
                                 Bu tebliğ, tartışmalardan sonra kabul edilip
                                 Simpczyum dokümanları arasmda yer almış­
                                 tır.
                                      Yazan : Ali ÇANKAYA
           I. BÖLÜM             etkisi yaratarak, ya köy dediğimiz küçük yer­
     GÎRÎŞ :                    lerden büyük yerlere çok hızlı bir nüfus akımı
     (Şehircilik) adlı bilim dalında kıymetli bir doğmuş veya küçük yerler birden bire büyüye­
   söz vardır :                   rek büyük şehirler meydana gelmiştir. Bu akı­
     "Sokak ve caddeler şehirlerin kartviziti­ ma  ( Ş e h i r l e ş m e ) diyoruz, bilhassa 19.
               f
  dir." denir. Önemli bir çok ikir ımsurlarını kap­ yüzyıl üe 20. yüzyıl arasmda, bu akım veya ge­
  sayan bu bilimsel sözden faydalanarak diyebi- lişmeyi (Geometrik Ulan) la oranlarsak bir
  lirizki, sokak ve caddeler bir şehrin kartviziti gerçeği aritmetik kesinlikle deyimlemiş oluruz.
  ise şehirler de bir memleketin, bir ülkenin uy- Örneğin, 1800 yılında dünya nüfusunun % 2.4 ü,
  garlıkdaki sosyal gelişimindeki derecesini gös­ 20.000 veya daha fazla nüfuslu şehirlerde ya­
  teren en belirli ölçülerdir; başka bir deyimle şıyordu. 1950 de bu nisbet Sr 21 e, 1960 da
  şehirler de bir memleketin kartvizitidirler.  % 37 ye yükselmiştir (1). Bu hal, memleke­
     Gerçekten bu esas, insan topluluklarının  timizde de aynen vukubulmuştur. Konumuzu,
   sosyal nitelik kazanmaya başladıkları ilk çağ­ memleketimizin bu yönü teşkil ettiği cihetle
  lardan itibaren kendisini göstermeye başlamış  aşağıdaki bölümlerde bu noktaya geniş ölçüde
  tıpkı "UBİ SOCIETAS,  U B l JUST = nerede   yer verilecektir.
  bir cemiyet varsa orada hukukun mevcut oldu­   Şehirleşme üe uygarlığın gelişimi birbirle­
  ğu" gibi, nerede sosyal niteükte bir topluluk te­ ri ile paralel olarak yürürler. Tarihten önceki
   şekkül etmişse orada ş e h i r , ş e h i r l e ş ­ çağlardan tutunuz da zamanımıza kadar olan
  me,  ş e h i r l e r i n b ü y ü m e s i veih- devrede ve bundan sonra da "İnsanoğlunun zih­
  tiyaçlarmın giderilmesi gibi problemler de ken­ nî çalışmasının en güzel üriinlerine, teşebbüs ve
  disini göstermiştir. Bu hususu J. J. ROUSSEAU başarının en olumlu örneklerine" şehirlerde
   "İnsanlar, karınca gibi birarada kaynaşmak   rastlanmış ve rastlanmakta da devam edilecek­
  için değU, oturdukları memlekete yayılmak için tir. Bu sebepledir ki bâzı S o s y o l o g l a r ,
   yaradılmışlardır." sözü ile dile getirmektedir. uygarlığı "birkaç şehrin hikâyesi" olarak yo­
   Bu hal bilhassa, 18. yüzyıl sonlarına doğru eko­ rumlarlar. Bu fikirde büyük bir gerçek payı
  nomik hayattaki büyük  gehşmelerle kendisini  vardır. Zirâ, bir yerde uygarlığın gelişebilmesi
  daha fazla hissettirmiş; endüstri ve teknolojide için o yerde kesif bir nüfusa ihtiyaç vardır.
   kaydedilen hızlı, büyük gelişme ve ilerlemeler Müesseselerin doğmasına, keşiflerin yapılması­
  insan toplulukları arasında çekici bir kuvvet na en büyük âmil (Beşerî İhtiyaçlar) olduğuna

                                                  193
   1   2   3   4   5   6   7   8