Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Yeni    Belediye      Ceza    Kanunu      Tasarısı     ve


                      Getireceği      Suçlar


                                       Yazan  : Dr. Ydmaz GÜNAL

        Belediye mevzuatımızda  belediye suçları­  yerlerin açılmasında bu ruhsat alınmadan faa­
      nın ve bımlarla ilgili emir ve yasakların dağınık liyette bulunanlar belediye meclislerinin düzen­
      vaziyette bulunması; bunların ise takip ve uy­ lenmiş tarifelerine göre üç veya beş katma ka­
      gulanmasında  doğan güçlükler göz önünde bu­  dar para cezası ile cezalandırümaktadırlar.
      lunarak hazırlanan tasarıda ikinci kısım, bele­
      diye suçlarına ayrılmıştır.             Ayrıca bu hususta Ceza Kanunumuzun ka-
                                bahatlar kısmında gerekli şartları tahakkuk et­
        Fakat tasan şu hususu da göz önünde bu­ tiği takdirde hafif hapis cezası da öngörülmüş­
      lundurmuştur. Suçları belirtmede nekadar iyi  tür.
      ve tam bir sayma yapılırsa yapılsın toplum ha­  Tasarı bu gibi umuma açık yerlerin gerekli
      yatının bütün olaylarını ayrıntılarıyla belirtme­ sağlık niteliğinde bulundurulmalarını temin
      de güçlükle karşılaşılacaktır. Bu bakımdan bir
      nevi "açık ceza kaidesi" koyma yoluna da gi­ zımnında 50 liradan 1000 liraya kadar para ce­
                                                      15
                                                   başka
                                    verilebileceğini
                                            belirttikten
      dilmiştir. Tasarıda belirtüen suçlar dışında ka­ zasının kadar da ticaret, sanat ve meslekten men
                                güne
      lan bazı fiil ve davras-t^arın suç teşkil edip et­ cezasıyla cezalandırılabileceğine de işaret et­
      meyeceğini tayin yetkisi belediye meclislerine
      bırakılmıştır. Fakat, "kanunilik prensibine" de miştir.
      riayet edilerek bu müstakbel suçların cezaları­  Yenilecek, içilecek ve kullanılacak ve bun­
      nın sınırları tasarıda belirtilmiştir. Böylece ge­ ların üretildiği, yapıldığı, ambalajlandığı, satıl­
      lişen toplum hayatının yaratabileceği ve şimdi­ dığı veya saklandığı mahallerin taşmdıkları
      den tayin ve tesbiti mümkün olmayan suçlar  araçların kanunî yetkiler çevresinde tesbit ve
      da bu yönlü davranışla cezasız kalma tehlike­ belirtilen sağlık şartları dahüinde hareket edU-
      sinden uzak tutulmuştur. Suçlarda sayma sis­ mesini temin bakımından cezaların miktarı ar­
      temine gidilmesi kadar, ceza sınırlarını belirt­ tırılmıştır.
      tikten sonra, suç teşkU eden fiillerin belirtilme­
      si yetkisinin idareye bırakılması, batı memle­   Bu maddenin  kapsamından  şoförlerin ve
      ketlerinde kabul edilen bir sistemdir. Ayrıca, arabacıların kontrolü, kontrol trafik teşkilâtı­
      Ceza Kanunumuzda  "açık ceza kaidesi" koya­  na ait bulunduğundan uzaktırlar. Bununla be­
      rak, bu prensibi bazı maddelerinde örneğin   raber küçük deniz nakil vasıtalarını işletenler,
      T.C.K. nun 526 ncı maddesinde olduğu gibi be­ kayıkçılar bu kontrolün şümul sahasına gir­
      nimsemiştir. Bu davranış hukukî olduğu kadar, mektedirler.
      idarî ve toplum zaruretinin bir ifadesidir.    Büyük  şehirler dışında pek halledilme im­
                                kânı bulmayan süt dâvasmı hal yolunda tasarı
        Belediye suçlarına tasarıda ayrılan ikinci
                                       etmektedir.
                                                      al­
                                                   izin
                                             Belediyeden
      kısımda bu suçlar beş bölüm içerisine sığdırıl­ hüküm ihtiva ticareti yapanlar, bunları özel kap
                                    süt
                                maksızın
      maya  çalışılmıştır. Ayrıca altıncı bölümde de ve şişeler içinde satışa arzetmeyenler, pastöri­
      çeşitü suçlar başlığı altında bu bölümler dışın­ zasyonu mecburi olan süt ve mamullerinde bu
      da kalan bazı suçlar toplanmıştır. Hepsi ise 60 işlemi yapmayanlar cezalandırılmıştır. Fakat bu
      madde  halinde tanzim edilmiştir.        cezaî hükümlere rağmen, büyük şehirler dışın­
        Tasarıda belirtilen bu suçları kısaca belir­ da bu problemin yakın bir gelecekte herkesi
      tip bunlar hakkındaki düşüncelerimizi özet ha- memnun  edici bir çözüm tarzına ulaşacağını
      hnde koymaya  çalışacağız.
                                zannetmiyoruz. Bu biraz da imkânlar meselesi­
        Sağlığa ilişkin suçlar :          dir. Böylece bu hususun tasarıya alınmış olma­
        Açılması belediyenin ruhsat vermesine tabi sı Ceza Kanunumuzun 363, 396 ve 398 inci mad-

      200
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15