Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Memleketimizde   IVlalıallî İdarelerin Kurulması,  Fek ve ilhakı. Birleştirilmesi,


      Sınıflarının Tesbit Edilmesi, Adlandırılması   Hakkında  Bazı Düşünceler

                                        Mehmet   ALDAN
                                     iller İdaresi Gn. Md. Yardımcısı

     Anayasamız, 116. maddesinin ilk fıkrası ile Üzerine İçişleri Bakanlığmm kararıyla olur. An­
  mahallî idareleri şöyle tarif eder :      cak (C) fıkrasına göre yeniden köy kurulması
                            işlemlerinde Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar-
     "MahaUî idareler; il, belediye veya köy hal- dmı Bakanlıklarının mütalâaları da ahnır. (Ye­
  kınm müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşüayan  ni kurulan Köy İşleri Bakanlığı mütalâasının
  ve genel karar organları halk tarafmdan seçilen alınması da gereklidir.)          ı
  kamu  tüzel kişUeridir."
                              2 — Aksaklıklar ve giderümesi yolları :
     As^ıı maddenin son fıkrası ise :
                              a)  İkinci maddenin (Ç) fıkrasma, yukarı­
     "Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi ara­ da açıklanan anlayışa uygun bir açıklık kazan­
  larında birlik kurmaları, görevleri, yetküeri, dırmak yerinde olur.
  maliye ve koUuk işleri ve merkezî idare Ue kar­  b)  Köy kuruluşunda, gözetUecek objektif
  şılıklı bağ ve Ugileri kanunla düzenlenir." hük­ esaslar henüz tesbit edilmediğinden sıkıntı çe­
  münü  taşır.
                            kilmektedir. Köy Kanunumuzda  köy varlığı ile
                            ilgüi bazı işaretler varsa da bunlar yeterli ol­
                            maktan uzaktır.
    MAHALLİ   İDARELERİN   KURULMASI
                              İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 2. İdareci­
     A — Köy kurıılması :             ler Kongresine sunulan Köy Kanunu ön tasarı­
                            sı da bu konuda yetersizdir. Tasan köy veya
     1 — Kanunî durum :
                            belediye mahallesi veya parçalarmm bağlı bu­
     (5442 sayılı l İdaresi Kanunu Md: 2)     lundukları köy veya belediyeden ajnlıp ayn
           t
     a)  "Köy kurulması" ibaresinden daha zi­  bir köy olabilmesi için en az 300, en çok 3000
  yade bir köy veya belde mahallesine hükmî şah­  nüfusa sahip olma şartmı koymakla yetinmiş
  siyet tanınmak suretiyle bağımsız köy haline  bulunmaktadır.
  getirilmesini anlamaktayız.
                              c)  Yeniden köy kurulması veya köy yeri­
     Bu anlayış ve tatbikatı 5442 sayılı kanu­ nin değiştirilmesi konusunda işbirliği yapılacak
  nun 2. maddesinin (Ç) fıkrasına dayanmakta­  Bakanlıklar yeniden belirtümelidir.
   dır. Nitekim bu fıkrada : "Köylerin birleştirü-
  mesi ve ayrılması!! ibaresi yer almaktadır.    d)  Belediye mahallelerinin, bağımsız köy
  Köylerin ayrılması deyimi bir köyün bünyesin­ olması veya mahalle olarak başka bir köyle bir­
  den yeni bir köy çıkması şeklinde anlaşılmakta­ leşmesi durumu mevzuatta öngörülmemiş oldu­
  dır.                        ğundan Danıştay Genel Kurulunun 5.3.1951 ta­
     b) 2. maddenin (C) fıkrasında : Yeniden  rih ve 51/76 sayüı karan gereğince 5442 sayılı
  köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi ko­ kanuna göre işlem yapılmaktadır. Bu duruma
   nusuna değinilmektedir. "Yeniden köy kurul­  kanunilik kazandırmak gereklidir.
  ması" ibaresinden, bir kısım insanm yerleşme­   e)  Köy kuruluşlarında İl Genel Meclisinin
   sini sağlamak amacıyla boş bir alanda köy ku­ kararı aranmakta olduğundan işler uzamakta­
   rulması anlamı çıkarılmaktadır ki; Bakanlık  dır. Genel meclisin toplu bulunmadığı zamanda
   uygulaması da bu yoldadır.           İl Daimî Komisyonlarma, karar verme yetkisi
     Her iki durumda da köy kurulması, İl İda­ tanınmalı, kanunda buna göre değişiklik yapıl­
   re Kurulunun ve İl Genel Meclisinin mütalâası malıdır.

                                                  247
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14