Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

sun belde ve özel idarelerimizin de kendi imkân külfetli ihtiyaç ve zaruretleri karşılamak kabil
      lan ile hiçbir zaman başaramıyacakları tasav- bulunmaktadır.
      vurlarmı bu vesile ile başarmak istemelerini    Bakanlığa intikal edecek tekliflerin aşağı­
      Mahallî İdareler temsilcisi anlayışla karşılamak daki belgelerle beraber yapılması gerekmekte­
      ta ve desteklemektedir (1).
                                dir :
        İşte bu ayrı görüşlerin ışığı altında başla­ a) Yapılacak hizmetler hakkında, işin öne­
      yıp karşılıklı anlayışla bir noktada toplanan ve mini belirten, trafik hizmetleri açısından duru­
      istikrar kazanan uygulamaya göre trafik ko­  mu mütalâa eden, işin başarılmasının idarenin
      nusu ile ilgili hizmetler olarak şu hizmetler an­ malî kudreti dışında olduğunu ve toplam kül­
      laşılmaktadır :                  fetten ... lirasının istekli idarece karşılanacak
                                olup ... nın Fon'dan karşılanması isteğini belir­
        1 — Yol çizgileri,
                                ten yetkili organ kararı (Belediye Meclisi yahut
         2 — Trafik işaret levhaları,        Genel Meclis kararı...)
        3 — Işıklı işaret cihazları,          b) İşin en azından mühendis veya mimar
        4 — Kavşakların düzenlenmesi,        seviyesinde bir teknik eleman tarafından hazır­
        5 — Yol ve geçitlerde yapım değişiklikleri, lanacak ve İl Bayındırlık Müdürlüğünce de tas­
                                dik edilecek plân, proje ve keşif özeti.
         6 — Oto park yapım ve düzenlenmesi
                                  c) Söz konusu  işin yapılmasının trafik
        7 — imtihan pistleri,
                                hizmetleri açısından uygun (veya zarurî) oldu­
         8 — Çocuk trafik eğitim parkları.     ğuna dair İl Trafik Komisyonu kararı,

         Bu sayılanların inclenmesi ilk bakışta "pek  Yetkili organ kararında, hizmetin görüle­
      önemsiz" işler için tahsis yapılmakta olduğu  ceği mahaldeki trafik yoğunluğu, trafik kazası
      kanaatini uyandırabilir. Gerçekten istekte bu­ sayısı, taşıt aracı miktarı, bölgenin turistik öne­
      lunan idarelerimizin büyük çoğunluğu, Fon'un  mi gibi aydınlatıcı bilgilere de yer verilmesi so­
      sınırlı imkânlarını ka'le almıyarak ve 67 ilimiz­ nuç alma bakımından faydalıdır.
      le sayıları 1057 ye ulaşan Belediyemizin hemen
      hemen  mutlaka ihtiyaçlı bulunduğunu bir an    Yukarıda hazırlıklarından söz ettiğimiz da­
      için hatırdan çıkararak, genellikle cadde ve yol ğıtımla ilgili yönetmelik tasarısı yürürlük ka­
      İslâhatı için —özellikle kamulaştırma için—   zandığı takdirde müracaatların orada yer ala­
      yüksek meblâğlar istemekte veya dört başı ma­ cak esaslara göre yapılmasının gerekeceği ta­
      mur garaj yapım plân proje ve keşifleri ile mü­ biîdir.
      racaat etmektedirler. Oysa ki fon imkânları bu
      kabil ağır istekleri karşılamaya tabiatiyle yeter­   (1) Kalkınma Plânımızın, 1965 yılı programı icra
      li değildir. Kaldı ki, kavşakların düzenlenmesi; plânında, karayollarının şehir ve kasaba geçişlerine Ma
                                           sağlanacağı
                                                 öngörülmüştür;
      yol ve geçitlerde yapım değişiklikleri ve oto­ hallî İdarelerin iştiraki 186) ki biz bu görüşte, Mahallî
                                   sahife
                                      43,
                                (Plân
                                       madde
      park yapım ve düzenlenmesi gibi trafik hizmet­ İdarelerimizin istek ve gayretlerinin benimsendiği ka­
      leri bakımından gerçekten önemli ve daha az  naatini bulmaktayız.


      246
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13