Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Bu kaynaktan nasıl faydalanüır?       ifası çin yapacakları teklifleri inceliyerek hazır­
                            layacakları 1 yıllık program dairesinde Mahal­
    232 sayılı kanunla vücut bulan Müşterek
  Trafik Fonu'ndan nasıl yararlanılacağı 6085 sa­ lî idareler Genel Müdürlüğünün teklifi ile İçiş­
  yılı Karayolları Trafik Kanununun sözü geçen leri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve İl
                            Özel
                                        olunur.
                                    tahsis
                              İdarelerine
  9. maddesinde ve bu kanuna 232 sayılı kanunla
  eklenen geçici 10. maddeye göre hazırlanan ve  Bu paralar adı geçen Mahallî İdarelerce
  17/4/1961 gün, 5/1102 sayılı Bakanlar Kurulu hiç bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanıla­
  kararı ile jdirürlüğe konulan Karayoları Trafik maz.)
  Tüzüğü'nün 12. maddesinde belirtilmişti. Aynı
  hükümler 197 sayılı kanunun 17. maddesinde    Uygulamada,  bu Fon'dan yararlanmak iste­
  genişlik ve açıklık kazanarak şu muhtevayı al­ yen idareler 17. madde muhtevasına verdikleri
  dı :                       mânaya göre hazırladıkları teklif müracaatları­
                            nı içişleri Bakanlığına yapmışlar; ilgili komis­
    (Madde  17 — Bu kanun gereğince alman  yon bunları değerlendirerek dağıtımları yapa-
  motorlu kara taşıtları vergisi ile Karayolları gelmiştir. Ancak bu safhada ortaya çıkan teza­
  Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil hürler göstermiştir ki yılda 10-12 milyon civa­
  olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 rında olan ödenekle istekleri karşılamak kabil
  nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde îl özel olmadığı gibi vâki tahsislerin sonucunu kovala­
  idarelerine, % 19 nisbetinde Müşterek Trafik  mak bir zarurettir; müessesenin kendisinden
  Fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe­ beklenen hizmeti görebilmesi için az politik - çok
  sine ödenek kaydolunur.             teknik bir muhteva'ya erişmesi lüzumludur;
                            kolayca para istihsal etmek ümidi içinde ilgili
    Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konulan idarelerin alelacele ve muhtemelen büyük mad­
  ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde dî fedakârlıklar bahasına yaptırdıkları plân,
  keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na­ proje ve keşifler esasında yetersizdir. Vs... Bu
  zara alınır.                   itibarla "Trafik mevzuu ile ilgili hizmetler" adı
    Belediyelere, İl Özel İdarelerine ve Müşte­ altında kanunda kasdedilen hizmetlerin neler­
  rek Trafik Fonuna ait ödeneklerin her ay sonun den ibaret olduğu ve tekliflerde prensip olarak
  da eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hası­ hangi belgelerin aranacağının komisyonu teşkil
  lat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda top­ eden Mahallî İdareler, Karayoları ve Emniyet
  tan içişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesa­ Genel Müdürlükleri temsilcileri arasında proto-
  ba kaydedümek  üzere İller Bankasına tediye  kollarla tesbit edilmesi zarureti doğmuş ve Fon
  olunur.                       un dağıtımına ait esasları gösterir bir yönetme­
                            lik tasarısı hazırlanmakla beraber bu tasarı hu­
    İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde kukî değer kazanıncaya kadar protokollarla tes­
  her ay toplanan bu paralardan :        bit edilen esaslara bağlı kalmak şart görülmüş­
    1 — Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait tür.
  olanları bankaca en geç ertesi ayın 15 ine kadar  Hemen ifade edelim ki bu protokoUar tem­
  Belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımın silcilerin gerçekten mesleklerinin gereklerine
  daki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağı­ hakkıyle vakıf olmalarının tabiî bir sonucu ola­
  tılır.                       rak bir "uzlaşma formülü" halindedir. Meselâ
                            Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi mate-
    Bu paylar belediyeler ve İl Özel İdarelerinin matikî tesbitlere dayanan bir kesinlikle ancak
  borçlarına mahsup edilmez.
                            trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu mahal­
    2 — Müşterek Trafik Fonuna ait olanları. lerde trafik hizmetlerinin söz konusu olabilece­
  Mahallî İdareler, Emniyet ve Karayolları Ge­ ğini ileri sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü­
  nel Müdürlüğünce seçilen birer şahıstan teşek­ nün kazalar üzerindeki hassas temsilcisi kaza
  kül edecek bir komisyonun. Belediyelerin ve II  sayısının çok olduğu yerlerde bu hizmetlere ön­
  Özel İdarelerinin bizzat başarma imkânı bula­ celik tanımak gerektiğini savunmakta, ıssız
  madıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerin yurt köşelerindeki bahtsız ve her şeyden yok-


                                                 245
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12