Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediyelerimizin         Yararlanabilecekleri          Bir   Kaynak                                             Fethi  AYTAÇ
                                          İçişleri Bak. Mah. td. Şb. Md.


      Müşterek Trafik Fonu Nedir?           kullanılmak üzere karşılıksız olarak, Belediye
                                ve İl Özel İdarelerine dağıtılmasına imkân ve­
        Bir malî yıl içinde, 11/5/1963 gün ve 6085 ren bir malî ka5nıaktır.
      sayılı Karayoları Trafik Kanununa göre trafik
      zabıtasmca tahsili muhtemel cezalarla 1/3/1963    Bu Fon nasıl teşekkül etti?
      de yürürlüğe giren 197 sayılı Motörlü Kara Ta­
      şıtları Vergisi Kanununa göre alınması muhte­    6085 sayılı Trafik Kanunundan önce Bele­
      mel vergiler toplamı o malî yılla ilgili Devlet diyeler çevrelerindeki motorlü araçlara (plâka)
      bütçesinin hazırlanması sırasında Maliye Ba­  veriyorlar; karşılığında bir "resim" alıyorlar
      kanlığı bütçesinde gelir olarak yer alır.   ve üstelik sınırları içinde belediye nizamlarına
                                aykırı davranışları görülen araç sahip ve sürü­
        Bu, tahmine dayanan gelirin,        cülerine "ceza kesiyorlardı". Bu yetkileri kaldı­
                                ran 6085 sayılı kanun malî hükümleri kapsayan
          I
        % l'i nisbetinde belediyelere;
                                9. maddesinin g bendi ile; "Bu kanuna göre Ha­
        %  3'ü nisbetinde il özel idarelerine; ;ve zinece tahsil olunacak hare, resim ve cezalar
        % 19'u nisbetinde müşterek trafik fonu'na gelir bütçesine irat ve karşılığında, her yıl ge­
      verilmesi, sözü geçen 197 sayılı kanunun 17. lir tahminlerinin % 25'i nisbetinde belediyelere
      maddesi gereğidir. Bu maddede belirtildiğine  % lO'u nisbetinde vilâyet hususî idaresine ve­
      göre : Belediyelere, îl Özel İdarelerine ve Müş­ rilmek üzere MaUye Vekâleti bütçesine ödenek
      terek Trafik Fonuna ait ödenekler. Maliye Ba­ kaydolunur" hükmünü getirdi.
      kanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı emrine ay­
      rı ayrı, açılacak 3 hesaba kaydedilmek üzere   Birkaç yıllık bir uygulamadan sonra 5/7/
      muayyen zamanlarda  İller Bankasına ödenir.  1961 gün ve 232 sayılı (6085 sayılı kanunun ba­
                                        değiştirilmesi,
                                 maddelerinin
                                               bazı
                                zı
                                                  maddeleri­
      Bu paralardan :
                                nin kaldırılması ve geçici 4 madde eklenmesi
        a) Belediyelere ve İl özel İdarelerine ait hakkındaki kanun) la g bendinin ilgili fıkrası
      olanları İller Bankasınca son genel nüfus sayı- şu şekli aldı :
      mmdaki nüfus miktarlarına göre kendilerine da­    "Bu kanuna göre Hazinece veya trafik za­
      ğıtılır.
                                bıtasmca tahsil olunacak hare, resim ve cezalar,
        b) Müşterek  Trafik Fonuna ait olanları  gelir bütçesine irat ve karşılığında her yıl gelir
      ise, teşekkül sureti belirtilen bir komisyon ta­ tahminlerinin % 20'si nisbetinde belediyelere,
      rafından. Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin 7c 5'i nisbetinde İl Özel idarelerine % 35'i nis­
      bizzat başarma  imkânı bulamadıkları trafik   betinde Müşterek Trafik Fonuna verilmek üze­
      mevzuu  ile ilgili hizmetlerin ifası için yapacak­ re Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolu­
      ları teklifler incelenerek hazırlanacak bir yıl­ nur."
      lık program dairesinde İçişleri Bakanlığı Ma­   Müşterek Trafik Fonu adı verilen kaynak
      hallî idareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve
                                    232
                                      sayılı
                                                 çıkmış
                                         kanunla
                                                     oldu.
      Bakanın  tasdiki ile ilgili belediyeler ve İl Özel böylece yukarıda sözü geçen ortaya sayılı kanun
                                              197
                                Ancak
      idarelerine tahsis olunur.
                                18. maddesiyle 6085 sayılı kanunun 232 sayılı
        O halde. Müşterek Trafik Fonu, Trafik Ka­ kanunla değişik 9. maddesini tamamen kaldır­
      nunu ceza tatbikatı ve Motorlü Kara Taşıtların­ mış ve nisbetleri Belediyeler için % 20 den % 11
      dan alınacak vergilerle sağlanacak meblâğın   e; Özel İdareler için % 5'ten % 3'e ve Müşterek
      % 19 oranının, İçişleri Bakanlığınca — belirli Trafik Fonu için % 35'ten % 19'a düşürmekle
      kayıt ve şartlarla — trafikle ilgili hizmetlerde imkânlarda bir gerilemenin ifadesi olmuştur.
      244
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11