Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

buhran, arazi ve yol vergileri bağımsız olarak gerçekleştirilmesi için biri içişleri, diğeri de
   bu idarelere bırakılmıştı. Ancak 1952 yılında Maliye Bakanlığı tarafmdan olmak üzere dört
  yol ve nakil vasıtaları vergilerinin kaldırılması kanun tasansı hazırlanmıştır. Bunlar, 1 .Be­
  ve yerine akaryakıt yol vergileriyle trafik res­ lediye Gelirleri Kanım tasarısı, 2. Belediye
  minden  ayrılacak payların konulmasiyle, ba­  Vergi ve Harçlar Kanunu tasarısı, 3. Malî Tev-
  ğımsızlık sistemine doğru bir kayma olmuştur.  zin Kanunu tasarısı ve 4. Einlâk Vergisi Ka­
     Bugünkü  durumda, il özel idareleri, bina, nunu tasarısıdır.
   buhran ve arazi vergilerini, taş ocakları resim Henüz  kanunlaşmamış  olmasına rağmen,
  ve harçlarını, devlete ait akaryakıt ve istihsal devletle mahallî idarelerin ilişküerini tanzim
  vergisinden pay almaktadırlar. Belediyeler İBS, amacmı güden malî tevzin kanunu tasansmı,
   gelir ve kurumlar vergilerinden, tekel maddele­ mahallî idarelerimizin ihtiyaçlarmı karşüama
   ri safî hâsılatmdan, akaryakıt istihsal vergisin­ bakımından atılmış isabeth bir adım saymak
   den, özel idareye ait bina vergisinden paylar al­ gerekir. Bu tasarıda yer alan esasları ve tasa-
   makta, aynca gümrük  resmine belediye için  rınm getirmekte olduğu yenüikleri gelecek ya­
   paylar eklenmektedir. Bunlara, belediyelerin  zımızda ele alacak ve okuyucularımıza özetle­
   kendi özel resim ve harçları da eklenmelidir. meğe çalışacağız.
   Köylerin gelirleri ise, imece ve salma ile bazı
   resim ve harçlardan ibaret kalmakta, diğer bü­     Başvurulabilecek kaynaklar
   tün kaynaklar devlete bırakılmış bulunmakta­
   dır.                        1. ismail Hakkı Ülkmen, Mahallî İdareler Maliyesi, An­
                                kara, 1960.
     Plânlı devre, merkezî idare örgütü gibi, 2. Prof. Fehmi Yavuz, Mahallî İdarelerimizin Problemleri,
   mahallî idarelerin de malî ve idarî yapısmda     TODAİE, Ankara, 1965.
   birtakım esash değişiklikler yapmayı hedef tu­ 3. Prof. Fehmi Yavuz, Şehircilik Ders Kitabı, Ankara,
   tan birtakım tedbirler getirmiştir. Mahallî ida­   1953 (özellikle : s. 39-50).
   relerin reorganizasyonu üe ilgUi ciddî ve geniş 4. Muzaffer Akalm, Belediye Gelirleri Hakkında İncele­
                                      Belediyecilik
                                   Türk
                                meler,
                                                  No:
                                               Yaymı,
                                           Derneği
   bir araştırma tamamlanmak üzeredir. Aynca,       13, Ankara, 1964.
  plânlı kalkınmayı da âmir hüküm halinde geti­ 5. Prof. Fritz Neumark, "Komün Maliyesi Meseleleri",
  ren 1961 Anayasasmm  116 ncı maddesi, bura­      Komün Bilgisinin Esas Meseleleri, İstanbul, 1936,
   ya kadar söz konusu edegeldiğimiz meselede      s. 108-119.
   açık ve seçik bir yön göstermektedir. Buna gö­ 6. Necmettin Ergin - Ernst Reuter, Belediye Maliyesi, is­
                                tanbul,
                                    1945.
   re : "Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi ara­ 7. Dr. Ernest Kurnow (çev. Sadun Aren), Birleşik Ame­
   larında birlik kurmaları görevleri, yetkileri,     rika'da ve Türkiye'de Mukayeseli Mahalli İda­
  maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare Ue kar­   reler Maliyesi İle İlgili Meseleler, Ankara, 1956.
   şılıklı bağ ve ilgüeri kanımla düzenlenir. Bu ida­ 8. Halil Nadaroğlu, "Malî tevzin, bazı kamu gelirlerinin
   relere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları    paylaşılması", Maliye Enstitüsü Konferansları,
                                      s.
                                        171-184.
                                IX.
                                  seri.
                                    1963,
   sağlanır." Anayasa'da öngörülen bu tedbirin  9. Malî Tevzin Kanun Tasarısı ve Gerekçesi.


                                                  243
                                I
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10