Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

raber, dış ticaret, adalet, ulusal savunma gibi iradı üzerinden alınan ve adma "General Rate"'
      konularda daha çok devletlerin rol ojmadığı, ay- denilen vergi tamamen mahallî idarelerindir.
      dmlatma, temizlik, gıda kontrolü gibi hizmetle­ Bütün komün gelirlerinin % 40 kadarı, İngiliz
      rin ise genellikle mahallî idarelere bırakıldığı mahallî idarelerine bu kaynaktan gelir. Ameri­
      görülmektedir. Hizmetleri, çeşitli kademelerdeki ka Birleşik Devletlerinde ise, aynı kaynaktan
      idareler arasında bölüşürken dikkat edilecek  alman ve gelirlerinm. % 50 den fazlasmı teşkü
      olan hususlar, bir kere her hizmetin sahibinin  eden "General Property Tax", mahallî idarelere
      gösterilmesi, aynı hizmetin birden fazla idareye bırakılmıştır.
      verilmesi ve her bir hizmetin o işi en iyi şekilde
      başaracak idareye birakılmasıdır.           ikinci sistemde ise, mahaUî idarelerin özel
                                vergi kaynakları bulunmakla beraber, bazı ver­
        Öte yandan, gelirlerin bölüşülmesinde de, giler, devletle mahallî idareler arasmda ortak­
      uyulması gereken birtakım Ukeler vardır. Bun­ laşa kullanılmaktadır. Fransa, İsviçre, Alman­
      ları da şöylece özetlemek mümkündür : Bir ke­ ya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde bu sistem
      re, her idareye göreceği hizmeti karşılayacak kullanılmaktadır. Bu sistemde, mahallî idareler,
      gelir de verilmelidir. İkincisi, aşırı ve mükerrer devlete ait vergiler üzerinden vergi tarhedebil-
      vergilendirmelerden  kaçınmalıdır. Üçüncüsü,   dikleri gibi, bu vergiler üzerine mahallî idareler
      vergilendirilmeyen  kaynak  bırakılmamalıdır.   hesabına munzam  kesirler de konulabihnekte,
      Son olarak da, kurulacak olan sisteme öyle bir  veya bazı vergilerin hâsılatı tamamen mahallî
      elastikiyet verilmelidir ki, mahallî idarelerden idarelere bırakılmakta, son olarak devlet büt­
      bazüannm  gelişmiş, bazılarının ise gelişmemiş çesinin genel gelirlerinden mahallî idarelere
      olmasından doğan  dengesizlikler, yani mahallî yardımlar yapılmaktadır.
      vergi ödeme gücü farklılıkları sebebiyle hizmet­
      lerin kalitesinde görülen farklılıklar azaltılabil- Fransa, İsviçre, İtalya, Belçika ve Alman­
      sin. Kudretli mahallî idare birimlerinin zayıf ya gibi ülkelerden herbirinde bu ikinci sistemin
      mahallî idarelere yardım etmesi fikri buradan değişik şekilleri uygulanmakta ve hepsinin ör­
      doğmaktadır. Bu fikir, çağımızdaki ulusal da­ nekleri bulunmaktadır. Fakat, konusu, bina,
      yanışma anlayışma ve sosyal görüşlere uymak­  arazi ve emlâk olan vergilerin genellikle mahal­
      tadır. Birçok ülkelerdeki az gelişmiş bölgelere lî idarelere bırakümış olduğunu söylemek müm­
      malî ve sair yardımlar yapüması bu fikre da­ kündür.
      yanmaktadır. Bunun  için, ya bazı vergüer bir
      fonda toplanarak, mahallî idarelere vergi öde­     Türkiye'deki dunım niedir?
      me güçlerine bakılmaksızın dağıtılmakta, ya da   Memleketimizde mahallî idarelerle merkezî
      devlet bütçesinden, mahallî idarelere, ihtiyaçla­ idare arasındaki hizmet ve gelü- bölüşümü, bu­
      rına göre özel yardımlar yapılmaktadır. Batı Al­ güne kadar sistemli esaslara dayanmamıştır.
      manya'da, devlet, gelir ve kurumlar vergisi üze­ Hızlı şehirleşme, özellikle son yıllarda birçok
      rinden bu nevi yardımlar yapmaya kanunla yet­  belediyeleri, kanunun kendilerine verdiği mec­
      kili kıimmıştır.                 burî görevleri dahi yerine getiremiyecek durum­
                               da bırakmıştır. Belediyelerimiz, istisnasız, gelir
              Tatbikat nasıl?          kaynaklarının sınırlı oluşundan yakınmaktadır­
                               lar. İl özel idareleri ve köyler bakımından da
        Tatbikatta iki ayn  sistemle karşılaşmak  durum  bundan farklı değildir.
      mümkün  gibi görünmektedir. Birinci sistemde
      devlet ve mahallî idareler, birbirinden tamamen   Bir sisteme bağlamak gerekirse, aynı kay­
      bağımsız gelir kaynaklarına bağımsız bir şekil­ naklardan devletle mahallî idarelerin birlikte
      de tasarruf edebilir ve devlet mahallî idarelere yararlanması demek olan bağımlılık sisteminin
      ayrılmış gelir kaynaklarından vergi tahakkuk  Türkiye'de hâkim bulunduğu  ifade edilebilir.
      ve tahsiline karışmaz. Daha çok Anglo-sakson Bunımlaberaber,  15 yıl öncesine kadar, ü özel
      geleceğini teşkil eden bu sistem, Ingütere ve A- idareleri bakımmdan, bir dereceye kadar ba­
      merika Birleşik Devletlerinde uygulanır. Ingüte- ğımsızlık sisteminin uygulandığmı belirtmekte
      re'de, bina, arazi ve gayrimenkullerin gayrisafi  fayda vardır. Çünkü 1936 tarihinden beri, bina


      242
   1   2   3   4   5   6   7   8   9