Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Merkezi idarelerle Mahalli İdareler Arasında Hizmet ve            Gelir Böltişiimii                                       Dr. Ru§en Y. KELEŞ

     Yeryüzündeki  ekonomik, sosyal ve tekno­  nin millî gehrinden pay alma durumunda ve zo­
   lojik gelişmeler, özellikle son elü yıl içinde, ba­ runda bulunmaları gelmektedir. Buna, tanzimin
   zı merkezî idare görevlerini mahallî idarelere malî sebebi denüebüir. Kişiler ve teşebbüsler,
   bırakmak, bazı mahallî hizmetleri de mahalli devlet ve mahaUî idare gibi iki ayn vergi ala­
   idarelerden almak sonucunu doğurmuştur. Bu-  caklısı durumundadırlar. Federal devletlerde ol­
   nunlaberaber, gerçek olan bir nokta vardır ki, duğu gibi, bazen, bunların yanında bir üçüncü
   o da, bugüne kadar bazı hizmet ve görevlerin vergi alacaklısı olarak, federe devletler (eyalet­
   daima merkezî idarelerde, bazı hizmet ve görev­ ler) de bulunabilir. GeUr kaynaklannm verimim
   lerin ise daima mahallî idareler elinde kalmış ve dolayisiyle ulusal üretimi azaltmamak için,
   olmasıdır. Demek ki, kamu hizmetleri, merkezî bu çeşitli alacaklıların neyi ve nasıl alacakları­
   idarelerle mahallî idareler arasmda bölüşülmek- nı tespit etmek gereklidir. İkinci neden, siyasal
   tedir. Bölüşülen bu hizmetlerin görülmesi, her ve sosyal ve karakter taşımaktadır. Bu da, ma­
   iki çeşit idarenin, bu hizmetleri karşılayacak ge­ hallî idare birimleri arasındaki dengesizlikler­
   lir kaynaklarma sahip olmasına bağlıdır. Bu se­ dir. Zengin bölgelerde halkın geliri yüksektir.
   bepledir ki, mahallî idare gelirleriyle merkezî Fakir bölgeler halkının omuzlarına daha ağır
   idare gelirlerinin ayn ayrı belirtUmiş olması bir vergi yükü binmekte, bu bölgelerde kamu
   önem taşımaktadır. Her iki idare arasında, bir hizmetleri yeterli bir şekilde karşılanamamak-
   yandan hizmetlerin, diğer yandan da gelirlerin tadır. O halde, bu eşitsizhkleri azaltmak için de,
   bölüşülmesine, mahallî idareler büiminde, malî bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Son olarak, ma­
   tevzin  (=; malî uyuşma veya malî denkleş­  hallî idareler hizmetlerinin ve gelirlerinin ne ol­
   me) {*) adı verilmektedir.            duğunu açıkça bilirlerse, devlet, istediği anda,
     Bu terim yakm zamanlara kadar sadece ge­  karşüık gelirini sağlamadan mahallî idarelere
   lirlerin bölüşülmesini anlatmak üzere, yani ma­ yeni yeni hizmetlerin görülmesi külfetini yük­
   lî anlamda kullanılmış, hizmetlerin bölüşümünü, leyemez.
   yani idarî özelliğini, ancak yakın zamanlarda       Uzlaşma nasıl olmah?
   kazanmıştır. Fakat bugün, malî tevzin deyince,
   akla, merkezî devletler üe mahallî idareler ara­ Yukarıdaki nedenlerle, kamu hizmetleri ve
   sındaki üişkilerden doğan bütün idarî ve malî gelirler merkezî idareler ile mahallî idare birim­
   meselelerin çözümü  gelmektedir.  Vatandaşa   leri arasında paylaşümaktadu*. Bu paylaşmanın
   sağlanan kamu  hizmetlerinin durmadan artan   bazı tarafsız, bilimsel esaslara dayanmasından
   miktarı, çeşidi ve değişen muhtevası karşısında, daha tabu bir şey olamaz.
   sözü geçen bölüşümü gerçekleştirmek, şüphe­     Kamu  hizmetlerinin bölüşülmesinde, her ül­
   siz güç bir iştir. Bununlaberaber, birtakım ne­ kenin kendi siyasal ve tarihsel gelişimi baş ro­
   denler, böyle bir bölüşümü zorunlu kılmakta­  lü oynamaktadır. Bu sebeple, çeşitü ülkeler ara­
   dır.                        sında bu yönden farklılıklar vardır. Bununlabe-
         Tanzim neden zorunlu?
     Bu nedenlerin başmda, devletle mahallî    (*) Buna Almanlar Finanzausgleich, Fransızlar
   idarelerin daima aynı kaynaktan, yani o iUke- Compromis fiscal diyorlar.


                                                  241
   1   2   3   4   5   6   7   8