Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

B — Belediye kurulması :          uygun görülmektedir. Bu suretle yetişkin per­
                               sonelden ve maddî güçten yoksun belediye sayı­
        1 — Kanunî  durum :             sının artması bir dereceye kadar önlenmiş olur.
        (1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sa­   b)  Birleşerek belediye kuracak köyler ve­
      yılı kanunla değişik 7. maddesi)        ya köy mahalleleri arasındaki uzaklığın (500)
        Belediye Kanununun 7469 sayılı kanunla   metreden fazla olmayacağına dair hükmün, ida­
      değişik 7. maddesine göre :          renin takdir hakkınm kullanümasına imkân ve­
        a) Bir köye veya meskûn sahalar arasın­  recek şekilde yumuşatılması uygun görülmekte­
      da merkez yapılacak yere en çok 500 metre  dir.
      uzaklıkta bulunan bir kaç köyün veya köylerle   c)  Gerek belediye sınırlarının çizilmesin­
      köy kısımlarının veyahut muhtelif köy kısımla- de, gerek belediye ile köyler arasındaki smır
      nmn birleşerek belediye kurabilmeleri için nü­ anlaşmazlıklarının hallinde, 5442 sayüı H idare­
      fusları tutarının son nüfus sayımına göre 2000 si Kanununun 2. maddesi hükmüne paralel bir
      den fazla olması, köy ihtiyar kurulunun bir  yol tutularak ü idare kurullarının mütalâaları
      mazbata üe veya seçmenlerin en az yarısından alındığı halde belediye kurulmasmda, genel mec­
      fazlasmm yazılı olarak mahallin en büyük mül­ lis mütalâası ile yetinilerek Danıştay karannm
      kiye memuruna müracaat  etmesi veya vahnin  alınması ve üçlü bir kararnamenin çıkarılması
      re'sen bu işe lüzum göstermesi gereklidir.   yoluna gidilmektedir.
                                 Belediye kuruluşarmda  idare kurulundan
        Bu takdirde valinin ügili seçmenlerin rey­
      lerinin alınması hususundaki yazısı üzerine ma­ da mütalâa alınması faydalı olmakla beraber
                               idarî bir mahkeme olan Danıştay'dan
                                                 karar alm-
      hallî seçim kurulları en az 15 gün ""ginde tayin masmda, işlemin uzamasma, Danıştay yükünün
      ve ilân olunacak gün ve mahalde seçmenleri rey artmasına karşılık büyük bir fayda sağlandığı
      vermeğe davet ederek belediye üyesi seçimin­ söylenemez. Olsa olsa, Damştaym politik etki­
      deki usul ve şartlar dairesinde köy veya kısım- lerden uzak bulunması dolayısıyla belediye ku­
      larınm ayrı ayrı reylerini alır ve sonucu bir tu­ ruluşlarında, belirli prensiplere her zaman sa­
      tanakla valUiğe bildirir.
                               dık kalınması imkânından bahsolunabilir.
               i
        Valilik işlemi l genel meclisine intikâl etti­
      rir. Genel meclisten, kurulacak belediyeye ait  C — İl özel idarelerinin kurulnuısı :
      gelirlerin kanunlarında yazılı hizmetlerin görül­
                                          i
      mesine yetip yetmiyeceğine ve teklifin faydalı  II özel idareleri, l sınırları içinde faaliyette
      olup olmıyacağına dair almacak karar valiliğin bulunan mahallî idare kuruluşları olduğundan,
                                   i
      mütalâası ile birlikte içişleri Bakanlığına gön­ sayüan l sayısının aynıdır. Her il kuruluşu, ay­
      derilir. Danıştay karan ve Cumhurbaşkanının  nı zamanda bir il özel idare kuruluşu demektir.
      tasdiki ile o yerde belediye kurulur.        Bir il kuruluşu ise, 5442 sayılı kanunun 2.
                               maddesinin (A) fıkrası gereğince bir kanunla
        b) Bir beldenin bazı kısımlarımn ayrıla­ olur.
      rak ayn belde olması halinde yukarıdaki şart­
      lar aranmakla beraber esas belde nüfusunun
      2000 dep aşağıya düşmemesi şartı da aranır.             II
        c) Muayyen bir  arazi üzerinde hükümet­   MAHALLİ  İDARELERİN   SINIRLARININ
      çe yeniden kurulan ve nüfusları 2O0O den fazla         ÇİZİLMESİ
      olan yerlerde hudutları gösterilmek suretiyle
      içişleri Bakanlığının teklifi ve Cumhurbaşkanı­  A — Köy sımrlannın çizilmesi :
      nın tasdiki üe belediye kurulur.           1 — Kanunî durum  :
        d)  Nüfusu ne olursa olsun l ve ilçe mer­   (442 sayılı Köy Kanunu Md. 3, 4, 5, 6)
                      i
      kezlerinde belediye kurulur.             Köy smırlarının nasıl çizileceği Köy Kanu­
        2 — Aksaklıklar ve giderilmesi yollan :   nunun 3. maddesinde gösterümiştir. Buna göre :
        a)  Belediye kurulabilmesi için asgarî nü­ Köyün sınırı ihtiyar meclisi tarafından bir kâğı­
      fus miktannın (200) den (3000) e çıkaniması da yazılır. Sınır için komşu köyler ile arlarında

      248
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15