Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

HAZİRAN       1965
                       I
                   AYUK  ÎOM  VE MESLEK  DERGlSt

                      I Ç I N D E K I L E R
                                                Sayfa


    Merkezî idarelerle mahallî idareler arasında hiz­
    met ve gelir bölüşümü              Dr. Ruşen Y. KELEŞ         2^1

    Belediyelerimizin yararlanabileceği bir kaynak  Fethi AYTAÇ             2U
    Memleketimizde  mahallî idarelerin kurulması,
    fek ve ilhakı, birleştirilmesi, sınırlarının tesbit
    edilmesi, adlandırılması hakkında bazı düşün­
    celer                        Mehmet  ALDAN            2kt
    Fransa belediye meclisi ve çalışmaları     Dr. Nuri TORTOP  .         252

    Turistik kamp yerleri konusunda genel görüşler  Muammer  EKONOM           257
    Rüşvet, memuriyet ve mevki nüfuzunu sui isti­
    mal, ihmnl suçları üzerine tetkikler      İlhan ÇELİKKAYA           260
    Manyas Gölü ve kuş cenneti           Hasan Halet IŞIKPINAR        265

    İsmail Hakkı Ülkmen'in ardından         Dr. Cevat GER AY          267
    Fotoğrafla Belediyeler               Vehbi ÇÖKER             210
    Belediyelerimizin sorularına cevaplar       Muzaffer AKALIN           273

    Aym  Olayları                   •                   SOI
   YIL:  21       TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ        SAYI:   236
   1   2   3   4   5   6