Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Sosyal   Değişme    Oluşumu     İçinde   Liderlik


                                           Nabi DİNÇEK

     GİRİŞ :                    ğişmenin harekete  geçiricileri olarak kabul
                             edilmektedir.
     Sosyal değişme bugün sosyolojinin en se­
   vilen fakat üzerinde en az inceleme yapılan bir Burada iki noktaya işaret etmek gerekmek­
   kavramıdır. Sosyal değişme her kültüre has  tedir. Sosyal değişme konusunda çalışan sosyo­
   karakteristiklerden biridir. Eskilerin sandıkla­ loglar bugüne kadar bu konuyu bilerek veya
   rı gibi taşlaşmış ve çağlar boyunca değişmeyen bilmeyerek, batılı cemiyetlerin endüstrüeşme
   toplumlar mevcut değildir. Antropologlar ilk­ hareketine ve kısmen onun bir sonucu olan şe-
   sel toplumların değişmeye uğradıkları ve uğra­ hirlemeye bağlamaktadırlar. Bu görüş sosyal
   makta oldukları hakkında fikir birliğine var­ değişme anlamını daraltma  eğilimindedir ve
   mışlardır. Çağımızda yaşayan Uksel kültürleri suni bir sınırlama niteliğini taşımaktadır.
   inceleyen kimselerin bu kavimlerin kullandıkla­  Dokunulması  gerekli ikinci nokta sosyal
   rı gereçler, teknikler ve hayat tarzlarında mey­ değişmenin siyasî liderler tarafından bir olay
   dana gelen değişmeleri izlemişlerdir.      olarak kabul edilerek bu oluşumun süratlendi-
     A.  Sosyal Değişme Nedir :         rilmesi ve yönüne etki yapılmasıdır. Sosyal de­
     insanlar eskiden beri sosyal değişme üze­ ğişmenin hızı kullanılan ihtilâlci, reformcu ve­
   rinde fikir yormuşlardır. Eski Yunan Efsanele­ ya evrimci metotlara göre değişmektedir. Bu­
   rinde isa'dan 600 yıl evvel yaşayan Çin Yazar­ gün az gelişmiş ülkelerin liderleri hızh bir sos­
   ları Lao-tse'nin eserlerinde dünyadaki hayatın yal değişme hareketini gerçekleştirme çabasın­
   devamlı olarak kötüye doğru değiştiği fikri hâ­ dadırlar, izlenen metot çoğu zaman reformcu
   kimdir. Yunan efsanesi çağları eskiden yeniye yoldur. Bu şekUde sosyal değişme kendUiğinden
   doğru altın çağı, gümüş çağı ve demir çağı ola­ oluşan bir vetire olmaktan çıkmış, politika ala­
   rak böler ve yaşanılan devri en kötü olarak va­ nına girmiş bulunmaktadır. Artık plânlı değiş­
   sıflandırdığı demir çağı ile isimlendirir.   meden söz edilmektedir.
     Orta Çağ bu alanda yeni bir fikir getire­  Sosyal değişme kavramının gelişmesi me­
   bilmiş değildir. Gerçekten dünyayı bir geçit ve selesine değinildikten sonra, onun mahiyeti üze­
   hayatı zorunlu bir kötülük olarak kabul eden rinde biraz daha fazla durulabilir.
   hıristiyan felsefesi tarafından bu konuda oriji­
   nal bir fikir ileri sürülmemiştir. Fakat yeni çağ­ a. Sosyal Değişmenin Sürati :
   lar ile yeryüzünün süratle değişmesi tarımsal   Sosyal değişme ardı arası kesilmeyen bir
   toplulukların yerine süratle endüstrinin geçme­ devam gösterir. Bu devam çeşitli zamanlarda
   si, eski sosyal müesseselerin yerine yenilerinin ve çeşitli toplumlarda farklıdır. Örneğin 19.
   geçmesi, çözülmeler ve tekrar toplanmalar y"- yüzyıl Türkiyesindeki sosyal değişme sürati 20.
   ni bir ilim olan sosyolojinin dikkat nazarını yüzyıl Türkiye'sinden çok daha yavaştır. Ya­
   çekmiştir. Bugün  hâkim  olan görüşe göre   hut aynı çağ içinde yaşayan 19. yüzyıl Ingilte-
   Darwinism'in da tesiri altında sosyal değişme re'siyle, örneğin herhangi bir Asya ülkesi ara­
   bir (evrin) olarak telâkki edilmeye başlandı. sında sosyal değişme sürati bakımından fark
   Bu tekâmül iki ayrı fakat birbirlerini etkileyen vardır. Önemsiz bir maddî kültür mirasına sa­
   kuvvet  tarafından harekete geçirilmekteydi.  hip olan ilksel toplumlarda pek az icat yapılır
   Hayatın maddî şartları, ortamdan gelen etkiler ve sosyal değişme sürati pek yavaştır.
   bir yanda, kültürün maddî olmayan elemanları,   Aynı toplumun çeşitli müesseselerinde de­
   Özellikle din diğer yanda toplumda sosyal dç- ğişme sürati bakımından fark görülür. Bu mü-

                                                   863
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14