Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

o belediye başkanı ki ya doktor, ya avu­   Belediye başkanı bir taraftan bu güçlükle­
      kat, ya tüccardır; hattâ bazan memur veya sa­ ri yenmenin üzüntüsü içinde, öte taraftan şeh­
      dece iradiyle geçinen bir hemşehridir. Sosyal iş­ rin ihtiyaçlarını gidermek için bütçe ve muha­
      lerdeki gayretleriyle kendini göstermiş ve bu sebe formülleri ile pençeleşir. ihtiyaç giderile­
      sayede kazandığı umumî bir teveccühle bu işe memiş, fakat ödenek tükenmiştir. Başka bir
      getirilmiştir. Zavalh kendi işini ihmal etmek ödenekten aktarılarak işin idaresi düşünülür.
      durumundadır.  Bir gün yine belediye başkan­ Yahut ödenek vardır, fakat para yoktur. Piya­
      lığı iskemlesinden yazıhanesine ve işine döndü­ saya borçlanmaktan başka çare görülmez, işin
      ğü zaman, başkalarının ellerinde kalmış olan yapılması için bu formüllere bu takıntılara ce­
      işlerini bıraktığı derecede dahi bulamıyacağı vaz verenler; yapıldıkdan sonra kanuna, niza­
      muhakkaktır.                    ma, usule aykırüıklar iddia ederler. Bu iddialar
         Başkan en geniş hüsnüniyetle işe sarılır. ekseriya alevlenir ve derece derece merkeze ini­
      Belediye meclisinin itimadına güvenmek, idare kas ederek teftişle neticelenir.
      âmirlerinin müzaheretine dayanmak ister. Hal­    Bir kere teftiş başladı mı, iş durmuş de­
      buki bütçe istediğini yapmağa imkân vermiye- mektir. Teftiş dedikoduları tahrik eder. Müfet­
      cek kadar kısırdır. TahsUât bu kısır rakamları tiş başarılan işlerin muvaffakiyeti derecesini
      dahi tahakkuk ettiremiyecek kadar ağırdır. He­ ve yenilen engelleri değil, dosyanın tekemmülü
      le bir istimlâk kasırgası geçmişse borç mevcu­ derecesini ölçer. Dosyadaki formalite ve mev­
      dunun kat kat üsütndedir. Kredi temini çok  zuat hatalarının affı kabil değUdir.
      güç ve Ankara'da bütün MületvekiUerini sefer­   Yapümayan  işlerin hesabı sorulmaz; yapı­
      ber ettirecek kadar politiktir.         lan didiklenir. Teftişte iktisadî zihniyet, beledi­
         ilk hız ve ilk hevesle birşeyler başanlır, al­ yeleri teftişe memur heyetin, değil onun mer­
      kışlanır. Yardım vaadleri alınır. Fakat her imar cilerinin kavrayamadığı bir iştir.
      hamlesi, bir hukuk dâvası yaratır. Her müza-   Alkışla işe başlayan belediye başkanı bu
      haret vaadi bir şahsî tesirin başlangıcı olur. Dâ­ sadmeler karşısında ya yetersizlik tehdidi al­
      valar ürkütücü, şahsî tesirler üzücüdür. Bele­ tında Devlet Şûrasına kadar uğraşmağa katla­
      diye başkanı halkın ihtiyacını tesbit etmek, bu­ nacak; yahutta işten el çektirme ile başkanlık­
      nu malî imkânlariyle mütenasip ve adilâne bir tan uzaklaştırılacaktır. Bütün bu külfetleri gö­
      sıraya bağlamak mevkiindedir. Prensipte ısrar, ze almak istemeyince istifayı tercih etmek zo­
      nüfuzları gücendirir. Nüfuzlara boyun eğmek,  runda kalacaktır.
      mevkiini ve halk nazarındaki itibarını düşürür.  Hiç kimse, hemşehrilerin çoğunluk reyi ile
      Bu vaziyet öyle fâsit bir dairedir ki; ekseriya iş başına getirilen bir kıymetin bu suretle kay­
      çalışma şevk ve hevesini söndürür.       bolduğunu düşünmez.  Hattâ yeni gelecek bir
         Bunların yanında idarî müşkülât başlar.  kıymeti zedelemek sahası açıldığı için belki de
      Belediyelerin muhtariyeti, idare âmirlerinin  bu durum memnuniyetle  karşılanacak ve poli­
      otorite anlayışı karşısında maalesef kanunun  tik dedikodular için câzip bir saha açılmış ad­
      himayesine mazhar olmuş değUdir. Her zaman   dedilecektir.
      ve her yerde idare âmirlerinin isteklerine; be­  Belediye başkanlığı hakikaten güçtür. Tok­
      lediye başkanlarının uymak arzuları, ne bele­ mağı elinde olmayan bir davul omuzlarına asıl­
      diye bütçelerinin takatları kâfi gelmez. O za­ mış, her an kendisini mes'uliyete ve mahkeme­
      man yavaş yavaş bir soğukluk ve ikilik tohum­ ye sürükliyecek bir ip boyuna takılmıştır. Fa­
      lan yeşerir. Bu temayül belediye meclisine de kat başarı zevkli, hizmet şereflidir. Başkaları
      sirayet etmekte gecikmez. Demokrasi icabıdır  beğenmeseler, siyasî kıskançlıklar kötülese ve
      diye işe parti propagandaları da karışır.   talep namzetleri körükleseler bUe; başarının
         Tek dereceli seçimde başkanın bir partiden manevî zevki, vicdan huzuru en büyük mükâ­
      belediye meclisi çoğunluğunun başka partiden  fattır.
      olması ihtimali de vardır. O zaman iş daha da  Ne mutlu o belediye başkanına ki, uğruna
      çatallaşır. Eğer parti disiplini yurd kaygusun- şerefini dahi tehlikeye koyduğu işlerin arkasın­
      dan üstün tutulursa, meclis kendi başkanına  dan bu yüksek duyguyu tadabilsin ve arkasın­
      çelme takmak durumundadır,            da "O yapmıştı" diye adını bırakabUsin.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13