Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

ila karar verildi. Bu arada kara surları önünde du ve bir miktar topçu dubalar üzerinde mevzi-
      64 top mevzilendirilmiş bulunuyordu. Görev bö­ lendirilerek Haliç surlarına ateş açtı.
      lümü şöyleydi:
                                  Haliç'teki deniz kuvvetlerini ve Beyoğlu sırt-
        Başkumandan  Sultan II nci Mehmet 10-15.000 larmdaki kara askerini Zağanos Mehmet Paşa
      Yeniçeri ve Sipahi ile Topkapı'ya 2,5 kim. mesa­ idare ediyordu.
      feden, savaşı bütünü ile idare etmekle berabeı,
      hücumda icabında Topkapı bölgesindeki kuvvet­   Hamza  Isfendiyari'nin imparatora yaptığı
      lerle beraber bulunacaktı. Akşemsettin, Akbıyık teslim teklifi ikinci defa reddedildi. 27 Mayısta
      dede. Molla Güranî, Molla Hüsrev gibi din ve toplanan harb kurultayı Halil Paşanın muhalefe­
      ilim adamları genç Başbuğ'un karargâhını teşkil tine rağmen savaşa devama karar verdi. 28 Ma­
      ediyordu. Bu değerli insanlar aynı zamanda mu­ yısta ordu dinlendi. 29 Mayıs günü erken saat­
      harip olduklarından Fatih'e askerî işlerde de mü­ lerde bütün cephelerde baskın şeklinde hücum
      şavirlik yapmaktaydılar.             başladı. Bütün kumandanlar askere örnek oluyor­
                                lardı. Bizzat Fatih yalınkılıç at üzerinde Topkapı'-
        Anadolu askerine Topkapı ile Marmara de­ da açılan gediğe atıldı. Ulubatlı Hasan Topkapı
      nizi arasında bulunan cephe kesimi verilmiş ve civarındaki bir kuleye Türk sancağını dikmeye
      Anadolu Beylerbeyi îshâk Paşa da bu kuvvetin muvaffak oldu. Biraz sonra da şehit düştü.
      kumandanlığına tâyin edilmişti. Orta kesimdeki
      (Topkapı bölgesi) kuvvetlere Veziriazâm Çandar-  Bu arada Kostantin'in kurmay başkanı demek
      lı Halil Paşa kumanda edecekti. Merkez kesiminin olan General Giustiniani, ağır yaralandı ve Ha­
      sol kanadından Haliç'e kadar olan cephe sorum­ liç'te bir gemiye kaldırıldı. Emir ve kumanda bo­
      luluğu Rumeli askerinin başında bulunan Karaca zulmuştu.
      Paşaya verilmişti.                  Edirnekapı, bir gedikten aşarak içeri giren
        Fatih, 6 Nisanda şehrin kayıtsız şartsız tesli­ askerlerimiz tarahndan geriden taarruzla düşü­
      mini, imparator Kostantin'den istemek üzere hu­ rüldü. Türk süvarileri şehre daldılar, istanbul'da
      zura gönderilen vezir Mahmut Paşa, elleri boş panik başladı. Topkapı ve Eğrikapıdan içeri da­
      döndü.                       lan birliklerimiz insan cesetlerine basarak ilerli­
                                yorlardı. Ölü yığınları arasında imparator Kos-
        Bunun üzerine ordu, 6 Nisanda surlara genel
      taarruza geçti, ilk hamlede 2000 merdivenle mü­ tantin, kartal armalı, kırmızı çizmelerinden kolay­
      cehhez 50.000 Türk eri ileri atıldı. 11 Nisandan ca tanındı. Saat 7-8 arasında istanbul fethedilmiş
      itibaren de büyük toplar tarahndan surlar döğül- bulunuyordu. Fatih II nci Mehmet Ayasofya'ya
      meye başlandı. Fakat yapılan hücumlar Bizans gelerek namaz kıldı. Bu büyük mabedin camiye
      askerleri tarafından püsükrtülüyordu.      çevrilmesini emretti.
                                  Esir düşen Düc de Nataras'ı yanına çağıran
        20 Nisan günü, Avrupa'dan yardıma gelen
      ve Haliç'e girmeye çalışan 4 Lâtin savaş gemisi­ Fatih, vaktiyle şehri teslim etmemenin kötü neti­
      ne karşı, yapılan deniz savaşım kaybedişimiz celerini anlattı. Rumlardan şu veya bu şekilde
      üzerine, Fatih, Amkiral Baltaoğlunu azletmiş ye­ ölenlerin sayısı 40-50.000 di. Bir o kadar insan da
      rine Hamza Paşayı tâyin etmişti. Başkumandan esir alınmıştı.
      surları zayıf yerinden de zorlamak üzere dahiya­ 1000 yıla yakın bir varhktan ve islâm âlemi­
      ne bir buluşla gemileri karadan Haliç'e indirme­ ne karşı Hıristiyanlığı koruyan bir kalkan vazife­
      yi tasarladı. Bu tasan üç gün içerisinde gerçek­ si gördükten sonra, Bizans imparatorluğu, Türk
      leşti. 50-60 küçük çapta savaş gemisi kızaklar üze­ gücü karşısında böylece sona erdi.
      rinde çekilerek 23 Nisan günü Haliç'e indirildi.
                                  Hazreti Muhammed'in, 800 yıl önce îstanbul-
        Takip edilen yol, Dolmabahçe koyu - Maçka un fethine dair olan hadisi de Türkler tarafından
      deresi - Harbiye binası - Dolctpdere - Kasımpaşa tahakkuk ettirilmiş bulunuyordu.
      deresi - Haliç olmak üzere 5 Kim. yi buluyordu.
      Bir süre sonra Haliç üzerine bir de köprü kurul­   (29 Mayıs tarihli Milliyet gazetesinden)
      360
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11