Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

giler hazineyi besUyemez hâle gelmişti. İmparator­ dos şövalyeleri, Ragoza Cumhuriyeti, Peleponez
  luk ticareti Ceneviz ve Venedik'lilerin eline geçti. Despot'u ile itilâfları yeniledi. Karaman Hüküm­
  Ordu zayıf ve itaatsizdi. Zaman zaman isyan çıka­ darı ibrahim Bey'i itaat altına aldı ve Menteşe
  rıyorlardı. Deniz kuvvetleri yerini italyan donan­ Beyliğini istüdcrt etti. Galotada oturan Ceneviz­
  masına bırakmıştı.                lilerle, Türk - Bizans savaşında tarafsız kalmaları
                            hususunda anlaşmaya vardı, içerde ve dışarda
    1369 dan itibaren 5 inci Jean ve sonra II nci
  Manuel (1417), 8 inci Jean, Türk tehlikesini önle­ sükûnu sağlar sağlamaz askerî hazırlığa başladı.
  mek için Roma'da yaptıkları müzakerelerden kâfi  26 Mart 1452 de 50.000 kişilik bir ordu ile
  bir sonuç alamadılar. Gerçi 1437 de Floransa'da Edirne'den şimdiki Rumelihisarı'nın bulunduğu
  yapılan ruhanî toplantı, doğu ile batı arasındaki noktaya geldi. 4 ay orada kalarak Hisarın yapıl­
  din ve mezhep anlaşmazlıklarını gideren bir and- masına bizzat nezaret etti. Fatih, Anadolu Hisarı­
  laşma ile sonuçlandı ise de, 8 inci Jean ve II nci nın karşısında Rumelihisannı yaptırmakla Kara-
  Kostantin'in, ittihadı cebren ve kuvvetle din adam­ denizden Bizansa gelebilecek yardımı kesmek ve
  larına ve Ortodoks halka kabul ettirmeye çalışma­ ticaret gemilerinden gümrük rüsumu almak gibi
  ları, mevcut anarşiyi daha da artırdı. Halk Lâtin askerî ve iktisadî iki gaye güdüyordu. Hisarın ın-
  serpuşu yerine Türk sarığını görmeyi tercih eder şaasmda mühendis Muslihetdin'in yardımını gör­
  hâle geldi.                    dü.
    İmparatorluğun sınırları istanbul ve civarı ile Bir yandan da Edirne'de İstanbul kuşatma­
  Peleponez yarım adasının bir kısmını ihtiva ediyor­ sında kullanılacak toplar dökülüyordu. Bâzıları­
  du.                        nın ağırlığı 70 ton, çapı 1 metreyi bulan bu top­
                            lar 1500 kg. taş gülleyi 1000 - 1200 metreye atı­
    BİZANS'A YARDIMLAR              yordu. Hizmetini 700 - 1000 er yapmaktaydı. 50
    istanbul'u muhasaramızdan bir süre önco,  çift öküzle çekilebiliyordu. Bunlardan (Şahî) de­
  İtalya ve Sakız'daki Lâtinlerden gönderilen 200 ki­ nilen bir tanesi, 2 Nisan 1453 te Edirne'den istan­
  şilik bir müfrezeyi getiren, birkaç Venedik ticaret bul'a getirilmişti.
  gemisi ile, savunmada önemli bir rol oynayan Ce­  Fatih II nci Mehmet, imparator Kostantin'in
  nevizli general Jean Justiniani emrindeki 500 kişi­ Rumelihisarı yapılırken işçi ve muhafızlarımıza
  lik bir kuvvetten ibaretti, imparator Kostantin, is­ baskın yaptırması ve bir iki diğer nahoş hareke­
  tanbul'u mevcut kuvvetlerle savunmaktan başka tine, harb ilânı ile cevap vermişti. Bu Fatih'in çok­
  çare kalmadığına nihayet inanmıştı. Eldeki kuvvet­ tandır istediği şeydi.
  lerin hepsi 8-9 bin (daha mantıkî olanı 40-50 bin) Ordu öncüleri Rumeli Beylerbeyi Dayı Kora­
  kişi idi. Bu kuvvetlerin çoğu, savunmanın bel ke­ ca Paşa idaresinde Edirne'den hareket etti. 5 Ni­
  miğini teşkil edecek olan Eğrikapı — Topkapı — san 1453 günü Ordunun büyük kısmı, 15 günlük
  Edirnekapı bölgelerine konuldu. Deniz tarafındaki bir yürüyüşten sonra istanbul önlerinde görün­
  surlar da savunuluyordu. Bartoleemo Soligo adıc- dü. Bir gün sonra da Fatih, karargâhı ile birlikte,
  daki kumandan Sarayburnu ile Galata rıhtımı ara­ bugünkü Maltepe kışlasının bulunduğu yere ge­
  sını demir zincirlerle kapattırdı. Surları çevreleyen lerek hazırlanan muharebe idare yerinde çalış­
  hendekler onarıldı ve bâzılarına su dolduruldu. maya başladı. Burası Topkapı'ya 1,5 mil uzakhk-
                            tadır. Ordunun mevcudu 165 bindir. Buna harb
    FÂTİH'İN CULÛSU:               filosu eratı dâhildir. Kaptanı Derya Süleyman
                            Baltaoğlu'nun emrinde bulunan donanma da 12
    Babası II nci Murat'ın ölümünden sonra Mani- Nisan 1453 te Galibolu'dan istanbul'a gelmiş ve
  sa'daki kumandan vazifesini bırakarak süratle Dolmabahçe  koyunda toplanmıştır.
  Edirne'ye ulaşan II nci Mehmet, 18 Şubat 1451 de
  II nci defa tahta çıktı, istanbul'u Türk Milletine ka­ MUHAREBE PLÂNI
  zandırmaktan ibaret olan ilk büyük gayesini ta­
  hakkuk ettirmek için, hummalı bir şekilde çalışma­ Son keşifler tamamlandıktaft söörct, öurloriA
  ya başladı.                    koradan ve denizden kuşatılmasına, hücumda
    Macarlarla üç yıllık barış andlüşması imzala» sıklet merkezinin Töpkapı bölgesinde bulundurul'
  dı. Tabileri elan Sırbistan, Ulcdı, Cenovalılor, Ro­ masına, hücumun üç kademe hctliiıde v<^ılma«ı*
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10